Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
 
Zápis ze Sněmu ČBaS, konaného dne 17. června 2006
 
- originál zápisu a přílohy (ke stažení ve formátu MS Word)  
 
   - Zápis ze sněmu ČBaS 2006
   - Usnesení ze sněmu ČBaS 2006

Sněm zahájil z pověření VV ČBaS Ing. Musil. Po přivítání delegátů ocenil úspěchy české reprezentace (předseda ČBaS Ing. Škácha předal přítomným zástupcům úspěšného týmu – vedoucímu L. Vorlovi a hráčům E. Brožové a J. Fröhlichovi – věcné dary). Poté sezná-mil přítomné s návrhem VV, aby Sněm řídil Ing. Karel Tomek jako předsedající, dal hlasovat o tomto návrhu (jednomyslně schváleno) a předal slovo předsedajícímu.

Sněm probíhal podle navrženého a delegátům předem zaslaného programu, který přítomní delegáti hlasováním schválili:

1) Zahájení
2) Volba pracovního předsednictva, komisí (mandátové a návrhové) a zapisovatelky
3) Schválení Jednacího a Volebního řádu Sněmu ČBaS
4) Zpráva předsedy o činnosti ČBaS za uplynulé období
5) Zpráva o hospodaření za uplynulé období
6) Zpráva předsedy revizní komise
7) Volba předsedy ČBaS
8) Plán činnosti ČBaS na další období
9) Diskuse
10) Usnesení
11) Závěr


ad 2): Přítomní delegáti schválili:

- pracovní předsednictvo ve složení p. Karel Tomek, Ivan Škácha a Zdeněk Musil;
- návrhovou komisi ve složení p. Josef Frýda (předseda), Jan Jurka, Václav Indruch;
- mandátovou a volební komisi ve složení p. Karel Kotyza (předseda), Zdeňka Štěpová, Jiří Pavelka;
- zapisovatelku p. Miladu Novákovou.

ad 3): Delegáti schválili Jednací řád Sněmu Českého badmintonového svazu. Vyslechli návrh na doplnění zaslaného volebního řádu o článek 10, podle kterého je volba předsedy ČBaS platná do konce řádného volebního období, tj na dva roky. Delegáti hlasováním takto doplněné znění Volebního řádu Sněmu ČBaS pro rok 2006 schválili.

ad 4): Zpráva předsedy ČBaS Ing. Ivana Škáchy se zabývala činností výkonného výboru ČBaS a jednotlivých komisí svazu. Předseda se v ní věnoval úspěchům české juniorské i seniorské reprezentace a krátce připomněl nejvýznamnější výsledky na světových a evropských turnajích, zmínil se ale i o některých neúspěších české reprezentace. Ocenil práci jednotlivých komisí, informoval podrobně o práci TMK, o vývoji v záležitosti výběrového řízení na trenéra juniorské reprezentace, v části zprávy týkající se marketinkové komise ocenil výši příjmů, které se jí podařilo pro ČBaS zajistit i snahu o zatraktivnění naší nejvyšší týmové soutěže zavedením systému Play Off . V informaci o komisi rozhodčích ocenil především působení M. Hnilici na světových soutěžích.

ad 5): Hospodaření ČBaS v r. 2005 komentoval předseda ekonomické komise Ing. Plánička Podklady pro jednání Sněmu o tomto bodě byly delegátům zaslány předem, stejně tak jako přehled majetku ČBaS. Podaná zpráva charakterizovala strukturu příjmů a výdajů za uplynulý rok, komentovala problémy s financováním ze zdrojů Sazky i předpokládané dofinancování v průběhu tohoto roku.

ad 6): Předseda RK Ing. Tomek informoval o činnosti komise za období od posledního sněmu. Komise participovala na záležitostech řešených v rámci disciplinárních jednání (STK) a věnovala se kontrole hospodaření v souvislosti s účetní uzávěrkou r. 2005.

ad 7): Před volbou předsedy informoval předseda mandátové a volební komise, že Sněm ČBaS je usnášeníschopný (přítomno 51 delegátů s hlasem rozhodujícím). Byla oznámena kandidatura Ing. Musila na funkci předsedy ČBaS, žádný další návrh na kandidáta nebyl předložen. Navržený kandidát VV ČBaS Ing. Musil kandidaturu přijal a v krátké uchazečské řeči nastínil své hlavní priority ve funkci předsedy, pokud do ní bude zvolen. Za zásadní označil vést jednání VV v demokratickém duchu, vytvořit takové podmínky, které umožní účast našich zástupců na příštích OH, podpořit projekty, které napomohou rozvoji badmintonu, řešit svazové uspořádání ve snaze reagovat na krajskou strukturu zastupitelských orgánů a potřebu jednat s nimi.
Po provedené volbě a přestávce potřebné ke zjištění jejího výsledku oznámil předseda mandátové a volební komise, že navržený kandidát získal hlasy 43 delegátů, překročil potřebnou nadpoloviční většinu (26 hlasů) a byl zvolen předsedou Českého badmintonového svazu. Bezprostředně po svém zvolení poděkoval Ing. Musil odstoupivšímu předsedovi Ing. Škáchovi za práci vykonanou pro badmintonové hnutí.

ad 8): Nově zvolený předseda ČBaS předložil návrh plánu činnosti na dvouleté funkční období, ve kterém považuje za nejdůležitější přizpůsobit čerpání rozpočtu cílům v oblasti reprezentace, posílit vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými sportovními centry mládeže a připravit změny ve struktuře oblastí s ohledem na krajské uspořádání. Za důležité označil také pokračovat ve školení trenérů.

ad 9): V diskusi k předneseným zprávám vystoupil jako první předseda STK J.Scheiner. Průběh a výsledky uplynulé sezóny zhodnotil především z pohledu změn, ke kterým v ní došlo. Věnoval se podrobně úpravám provedeným v novém Rozpisu souteží sez. 2006/7, který byl zástupcům oblasti na sněmu předán. Apeloval na účastníky turnajů, aby poskytováním informací o jejich průběhu pomáhali vytvořit zpětnou vazbu (STK získá podklady o úrovni pořadatelů před dalším rozhodováním o přidělení turnajů) a omluvil event. možné změny termínového kalendáře 06/07 v souvislosti s akcemi IBF ve druhé části sezóny. Zdůraznil, že je zapotřebí prostudovat Rozpis soutěží a věnovat se nově schváleným změnám. Oficiální překlad pravidel (zejména z hlediska nového způsobu počítání) bude na webových stránkách svazu k dispozici do konce června 06.
Do diskuse se přihlásili a postupně v ní vystoupili:

 • p. Kavan (JM) s upozorněním, že v souvislosti s uplatněním nového systému počítání na celostátních turnajích všech kategorií lze očekávat problémy u kategorie do 13 let (dle RS povolen vyšší počet hráčů v soutěžích) - předseda STK p. Scheiner označil nadcházející sezónu z tohoto pohledu za zkušební a vyslovil názor, že event. problémy bude STK sledovat a následně řešit;
   

 • p. Mendrek (JM, trenér juniorské reprezentace) s informací o chystané spolupráci se sportovním gymnáziem v Brně;
   

 • p. Vorel (předseda TMK) s požadavkem řešit ve spolupráci s STK problém postavení našich nejlepších hráčů na republikových žebříčcích (do žebříčku se nepromítá jejich umístění na circuitových turnajích a umístění na evropských či světových žebříčcích) – předseda STK uvedl, že prozatím se tento problém řešit nepodařilo (byl by nutný zásah do programu), nicméně práva těchto hráčů na domácích turnajích jsou ošetřena;
   

 • p. Vondrák (StřČ) s kritikou činnosti p. Musila v marketinkové komisi ČBaS a dotazem na dorovnání ztráty rozpočtu na r. 2006 – p. Musil vysvětlil, předseda EK doplnil;
   

 • p. Nováková (ZČ) s názorem na další činnost marketinkové komise po změnách ve VV, s informací o ST (činnost, kontrola MŠMT), s nabídkou účasti na akcích pořádaných s dánskou DGI a pozvánkou do Sazka Arény;
   

 • p. Vokoun (JČ) s dotazem, proč na webových stránkách svazu není ani zmínka o konání Sněmu ČBaS a proč bylo nedostatečně prezentováno ME veteránů z hlediska možné účasti – předseda p. Musil namítl, že informace o soutěžích lze na webových stránkách najít (p. Vorel doplnil, že byly zveřejněny na web. stránkách Badminton Europe), k záležitosti informací na našich webových stránkách přislíbil vše projednat a tazateli odpovědět ;
   

 • p. Horáček (VČ) s požadavkem, aby doprava na velké turnaje mládeže v zahraničí, na které vyjíždí velký počet našich hráčů, byla zorganizována ze strany svazu podobně jako to dělají jiné státy – p. Vorel přislíbil, že se TMK o to pokusí;
   

 • p. Frendl (JČ) s požadavkem, aby se svaz vyvinul větší úsilí v získání prostředků na podporu rozvoje členské základny (dle jeho informací údajně studie EBU stará asi 3 roky nenašla odezvu u ČBaS);
   

 • p. Koukal (StřČ) s reakcí na vystoupení p. Frendla a některými postřehy z přípravy našich hráčů v německém středisku v Saarbrückenu;
   

 • p. Jedzok (SM) s dotazem, zda je na svazu člověk, který by se zabýval mediální prezentací badmintonu, kterou vidí jako naprosto nezbytnou;
   

 • p. Vondrák (StřČ) s kritikou nedostatečné prezentace badmintonových akcí (vč. M ČR) – na jeho vystoupení reagovali zástupců pořadatelů dvou posledních M ČR dospělých p. Votava a p. Nováková (ohradili se proti kritice a připomněli finanční nákladnost a malý prostor pro jednání v souvislosti s přístupem většiny médií).

ad 10) Návrh usnesení přednesl předseda návrhové komise p. Frýda. Z pléna nezazněly žádné návrhy na doplnění předloženého návrhu. Delegáti hlasováním znění usnesení (příloha zápisu) schválili.

ad 12): Závěr Sněmu provedl předseda ČBaS Ing. Musil. Poděkoval za důvěru, která mu byla volbou dána, vyjádřil poděkování účastníkům Sněmu za aktivní přístup a popřál všem hezkou dovolenou a hodně sil do další společné práce.

Za Český badmintonový svaz


Ing. Ivan Škácha
odstupující předseda


Ing. Zdeněk M u s i l
nově zvolený předseda


V Praze 20. června 2006
Zapsala Milada Nováková