Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
 
Zápis ze Sněmu ČBaS, konaného dne 18. června 2005
 
- originál zápisu a přílohy (ke stažení ve formátu MS Word)  
 
   - Zápis ze sněmu ČBaS 2005
   - Usnesení ze sněmu ČBaS 2005

Sněm zahájil z pověření VV ČBaS Ing. Musil. Po přivítání delegátů seznámil přítomné s návrhem VV, aby Sněm řídil Mgr. Josef Frýda, dal hlasovat o tomto návrhu (jednomyslně schváleno) a předal slovo p. Frýdovi.

Sněm probíhal podle navrženého a delegátům předem zaslaného programu, který pří-tomní delegáti hlasováním schválili:

1) Zahájení
2) Volba komisí a pracovního předsednictva
3) Schválení jednacího a volebního řádu Sněmu ČBaS
4) Zpráva předsedy o činnosti ČBaS za uplynulé období
5) Zpráva o hospodaření za uplynulé období
6) Zpráva předsedy revizní komise
7) Plán činnosti na další období
8) Návrh na složení revizní komise
9) Diskuse
10) Volba revizní komise
11) Usnesení
12) Závěr


ad 2): Přítomní delegáti schválili:

- pracovní předsednictvo ve složení p. Josef Frýda, Ivan Škácha a Zdeněk Musil;
- návrhovou komisi ve složení p. Jan Jurka (předseda), Milan Maixner, Zdeněk Kračmar
- mandátovou a volební komisi ve složení p. Karel Kotyza (předseda), Roman Vokoun, Josef Horáček
- zapisovatelku p. Miladu Novákovou

ad 3): Delegáti schválili Jednací řád Sněmu Českého badmintonového svazu. Vyslechli návrh na úpravy čl. 4 zaslaného volebního řádu, podle kterého se provádí volba revizní komise ČBaS –týkaly se veřejné volby a možnosti hlasovat o kandidátovi, který sice na sněmu není přítomen, ale svoji kandidaturu předem přijal. Delegáti hlasováním tyto změny volebního řádu schválili.

ad 4): Zpráva předsedy ČBaS Ing. Ivana Škáchy se zabývala činností výkonného výboru ČBaS a jednotlivých komisí svazu. Předseda se v ní věnoval úspěchům české juniorské i seniorské reprezentace a krátce připomněl nejvýznamnější výsledky na světových a evropských turnajích (MS, MEJ, Helvetia Cup, turnaje EBC,…). Ocenil práci jednotlivých komisí, informoval podrobně o práci TMK, v současné době vypsaném výběrovém řízení na trenéra juniorské reprezentace, v části zprávy týkající se marketinkové komise zmínil výši příjmů, které se jí podařilo pro ČBaS zajistit a ukončení spolupráce ČBaS se společností Prague City Server. V informaci o komisi rozhodčích zmínil skutečnost, že se nedaří zvýšit počet rozhodčích a že v průběhu roku došlo ke změně ve vedení komise (Vl. Tomáška nahradil J. Kolář).

ad 5): Hospodaření ČBaS v r. 2004 komentoval za nepřítomného a omluveného předsedu ekonomické komise Ing. Pláničku Z. Musil. Podklady pro jednání Sněmu o tomto bodě byly delegátům zaslány předem, stejně tak jako přehled majetku ČBaS. Podaná zpráva charakterizovala strukturu příjmů a výdajů za uplynulý rok a dotkla se jak změn ve složení komise v průběhu roku, tak některých novinek schválených VV (bonusové limity pro hráče, podpora vybraných hráčů).

ad 6): Za nepřítomného a omluveného předsedu RK Ing. Tomka informoval o činnosti komise řídící schůze J. Frýda. Zpráva konstatovala, že komise nemusela v průběhu roku řešit žádné podněty ze strany badmintonového hnutí, věnovala se kontrole hospodaření dvou SCM Č. Krumlov, Dobruška) a v kontrole dalších SCM bude pokračovat.

ad 7): Plán činnosti na další období, resp. záměry na léta 2004 – 08 připomněl předseda ČBaS Ivan Škácha.

ad 8): Byl předložen návrh složení revizní komise: Karel Tomek, Roman Vokoun, Svatopluk Hofman.

ad 9): V diskusi k předneseným zprávám vystoupil jako první předseda STK J. Scheiner. Shrnul průběh a výsledky uplynulé sezóny, předal poháry a diplomy za umístění v nejvyšších soutěžích družstev (I. a II. liga). Konstatoval, že změny, které do rozpisu soutěží sezóny 04/05 navrhla TMK, byly vesměs přijaty pozitivně. Pro novou sezónu je připraveno několik doplňků, které na předchozí změny navazují (např. badmintonové koberce pro všechna M ČR). Dále pak ve svém vystoupení komentoval Rozpis soutěží na sezónu 2004/05 a upozornil, že uspořádání I.ligy bude řešeno na schůzce prvoligových oddílů bezprostředně po ukončení Sněmu ČBaS.
Do diskuse se přihlásili a postupně v ní vystoupili:

 • p. Dufek (JM) s dotazem, podle čeho se stanovuje pořadí v tříčlenné skupině v systému „každý s každým“, pokud má každý z hráčů po jednom vítězství (odpověděl p. Scheiner- pravidla totožná jako u družstev, tj. RS, str. 3, b.3)
   
 • p. Vokoun (JČ) s požadavkem na uvádění informace o konání Sněmu ČBaS na webových stránkách svazu
   
 • p. Kolář (předseda komise rozhodčích) s informací o návrzích IBF na změnu počítání a požadavku na vyzkoušení navržených systémů
  (beze ztrát, 2 vítěz. sety do 25 bodů, rozdíl 2 body, přičemž 31. bod je konečný; beze ztrát, přičemž podání se mění vždy po pěti; všichni vše do 11 bodů) a po dotazu p. Skokana (důvody těchto návrhů) se spolu s p. Musilem a Vorlem pokusil o vysvětlení;
   
 • k předchozímu bodu se vyjádřil předseda STK p. Scheiner v tom smyslu, že pořadatelé, kteří by měli zájem některou z navrhovaných změn vyzkoušet na turnaji, musí tento záměr předem konzultovat s STK a samozřejmě uvést v propozicích turnaje;
   
 • p. Skokan (JM) s požadavkem přehodnotit cenu za vystavení licencí u kategorií mládeže (požadavek na vydávání licencí pro kategorie U13 až U17 za 50 Kč). K tomuto tématu se vyjádřili p. Nováková, p. Vorel, p. Provazník a p. Vokoun. Z diskusních příspěvků vyplynulo, že oblasti mohou zvolit benevolentnější přístup k požadavku na licence u vybraných věkových kategorií v nižších soutěžích. Dále pak vyplynul požadavek vůči sekretariátu ČBaS na zpracování přehledu platných licencí v jednotlivých krajích, resp. oblastech. Většina diskutujících nepodpořila návrat k nižší ceně za licenci s pětiletou platností.
   
 • p. Nováková (ZČ) se sdělením o návštěvě u Ing. J. R. Beneše (společně s předsedou ČBaS); k tomuto tématu doporučil p. Jurka umístění informace o „síni slávy“ na webové stránky svazu.

ad 10): Před volbou revizní komise a jednáním o usnesení podal předseda mandáto-volební komise p. Kotyza informaci o účasti na sněmu:
Ze 64 delegátů s hlasem rozhodujícím (12 členů VV a 54 zástupců z oblastí) je na sněmu přítomno 50 delegátů (11 členů VV, 39 zástupců oblastí).
Zhruba 80% ní účast opravňuje prohlásit Sněm ČBaS 2005 za usnášeníschopný.
Veřejným hlasováním byli do revizní komise zvoleni všichni tři navržení kandidáti (p. Tomek, Vokoun, Hofman).
Přítomní delegáti dále hlasováním potvrdili kooptaci Ing. Jana Koláře za člena VV ČBaS (předseda komise rozhodčích).

ad 11) Návrh usnesení přednesl předseda návrhové komise p. Jurka. Delegáti hlasováním znění usnesení (příloha zápisu) schválili.

ad 12): Závěr Sněmu provedl předsedající p.Frýda. Poděkoval všem za aktivní účast, popřál pěkné prázdniny a dovolenou a mnoho chuti do další práce v nové sezóně.
 

Ing. Ivan Š k á c h a                    
předseda ČBaS                       

V Praze 21. června 2005
Zapsala: Milada Nováková