Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
 
Zápis č. 1/2007 ze schůze VV ČBaS dne 25. 1. 2007
 
  Originál ke stažení - vv0107.doc
  Schválený rozpočet na r. 2007 - rozpocet_07.xls

Místo konání: ČSTV – Strahov, Praha
Přítomni: Musil, Škácha, Plánička, Pavelka, Nováková, Scheiner, Jurka, Kotyza, Tomek, Vorel, Dostál, Bízová
Omluveni: Frýda, Kolář

Program:
1) Zahájení
2) Kontrola úkolů
3) Zprávy z jednotlivých komisí
4) Zprávy z jednotlivých oblastí
5) Různé
6) Závěr

1) Zahájení

Předseda ČBaS Zdeněk Musil popřál všem přítomným členům VV mnoho úspěchů v roce 2007.

2) Kontrola úkolů

• Summer School 2007 – smlouva mezi BE a ČBaS byla podepsána.
Během února proběhne schůzka organizačního týmu.
Zodpovědný: L.Vorel

• Play-off – smlouva na pořadatelství Play-off 1. ligy byla podepsána s firmou Sport Lubas za stejných podmínek jako v minulém roce.

• Soutěžní řád – byla vydána Směrnice na doplnění Soutěžního řádu.
Zodpovědný: J. Scheiner

• Badmintonové koberce (2x) z oddílu Prosek Praha byly převezeny panu Martincovi do Benátek n. Jizerou.

• Partner ČBaS – dne 17.1.2007 proběhlo jednání se zástupci firem FORZA (J. Vondra) a YONEX (O. Lubas). Komise složená ze zástupců svazu – Musil, Plánička, Jurka – přednesla členům VV výsledky jednání. Po zvážení obou nabídek členové VV jednohlasně odsouhlasili nabídku firmy YONEX. Smlouva na partnerství v trvání na jeden rok bude připravena.
Zodpovědný: K. Plánička
Firmě FORZA bude písemně poděkováno za nabídku.

• s. r. o. – VV odsouhlasil založení společnosti Česká badmintonová obchodní společnost, s.r.o. Právní úkony provede předseda svazu Z. Musil a budoucí jednatel společnosti V. Dostál.

• Rozvoj badmintonu – plánovaný seminář na téma rozvoje badmintonu v ČR, badmintonu do škol a fungování SCM se uskuteční v termínu 23. – 24. 3. 2007 v Dobrušce. Pozvánka na tento seminář bude vyvěšena na internetových stránkách svazu.
Zodpovědný: K. Tomek

• hráčka Kristína Ludíková podepsala dvouletou smlouvu o nadstandardní účelové podpoře na LOH 2008 Peking. Přidělená částka sportovní podpory činní 30 tisíc Kč.

3) Zprávy z jednotlivých komisí

STK

Předseda STK Josef Scheiner přítomné členy VV informoval o průběhu všech soutěží ČBaS a připomněl blížící se MČR dospělých i mládežnických kategorií.
V pondělí 29.1.2007 vyjde žebříček dospělých pro nominaci na MČR. Dále bude pro nominaci využit i pondělní světový žebříček.
Zodpovědný: STK

Play- off
Míče na čtvrtfinále Play-off 1. ligy byly vedoucím družstev již rozdány. Míče na semifinále a finále budou předány na příštím jednání VV dne 15.3.2007.
Zodpovědný: STK

J. Scheiner informoval přítomné členy o stížnosti ze Sokola Králův Dvůr na trenérku Alenu Balenčinovou. Stížnost byla již před jednáním VV vyřešena. Předkladatel žádosti bude písemně vyrozuměn.
Zodpovědný: STK

Mládežnické soutěže – starty zahraničních hráčů na postupových mládežnických turnajích a vydávání licencí pro zahraniční hráče bude projednáváno na plánovaném semináři, který proběhne v březnu v Dobrušce. Výsledky tohoto tématu budou předány VV ČBaS a následně budou projednány při tvorbě Rozpisu soutěží na sezónu 2007-2008.

Divoké karty – I. Škácha požádal o upřesnění pravidel pro udělování divokých karet a doplnění bodu: „Divokou kartu nemůže dostat hráč, který nepostoupil z kvalifikačního turnaje.“
Zodpovědný: STK

TMK

Předseda TMK L.Vorel informoval o školení trenérů II. třídy a doškolení trenérů II. třídy, které proběhlo v prosinci v Nymburku. Školení se zúčastnilo 13 trenérů.
Dále informoval o výsledcích juniorské a seniorské reprezentaci. (např. 2. místo Jakuba Bitmana na juniorském turnaji v Polsku)

Přátelské utkání
V termínu 6. – 7.2.2007 proběhne ve městech Erlangen a Gera na náklady německé badmintonové federace přátelské utkání mezi Německem a ČR. Nominovaní hráči: Fröhlich, Koukal, Vondra, Ludíková, Benešová, Kohoutek, Florián

Nová struktura a bodovací systém soutěží - BWF
TMK připraví přehled struktury soutěží a nový bodovací systém k vyvěšení na internetové stránky.
Zodpovědný: p. Vorel

Projekt Peking 2008
L. Vorel informoval o hodnocení reprezentantů tohoto projektu (Fröhlich, Koukal, Vondra, Ludíková, Benešová) a podal návrh na jeho pokračování. Další jednorázová podpora pro vyjmenované hráče bude ve výši 20 tisíc – formou přidělení bonusových bodů. Další hodnocení výkonů potenciálních olympioniků proběhne k 1.5.2007.

Smlouvy s trenéry
VV ČBaS odsouhlasil prodloužení smluv s trenéry juniorské a seniorské reprezentace (L. Vorel, T. Mendrek). Smlouvy budou připraveny a podepsány.
Zodpovědný: Sekretariát, TMK

Bonusy
TMK připraví změnu kritérií k vyplácení bonusů. Návrh předloží EK do 15. dubna 2007.


MK

V. Dostál informoval o zvýšení cen za reklamu na webových stránkách svazu.
Ceny od 1.1.2007 jsou následující: 10 000,-Kč/ročně, 2 500,-Kč/čtvrtletně.
Firma VICTOR reklamu na 1. čtvrtletí odmítla. Ostatním budou poslány smlouvy k podpisu.
Zodpovědný: Dostál, Bízová

EK

Předseda EK K. Plánička informoval členy VV ČBaS o předběžném čerpání rozpočtu 2006 a o stavu financování ze Sazky. K 31.12.2006 bylo zaplaceno 75 % z celkové dotace Sazky roku 2006 a dle posledních informací není jisté, zda bude dodatečně vyfinancováno celých 100 % roku 2006.
Z komisí pouze TMK překročila plánovaný rozpočet – hlavním důvodem je vyšší vyplacená částka z bonusových limitů hráčů.


Rozpočet 2007
K. Plánička členům VV předložil konečný návrh na rozpočet pro rok 2007. Členové VV projednali jednotlivé položky všech komisí a následně rozpočet po drobných úpravách schválili.
Vzhledem k nepotvrzeným částkám na straně příjmů, bude konečná ztráta/zisk potvrzena koncem dubna.
Zodpovědný: K.Plánička

4) OBLASTI

Západočeská oblast – Milada Nováková informovala o anketě „Vyhlášení sportovce západočeského kraje“ – mezi nominovanými byla i hráčka badmintonu, Lucie Havlová. V kategorii „nejlepší akce ZČ kraje“ byl i Mezinárodní turnaj družstev juniorů v badmintonu, který se koná v Plzni. Tento turnaj se letos uskuteční v termínu 14. – 16.9.2007. Při této příležitosti požádala pí. Nováková pana Vorla, zda-li by se turnaje nemohl zúčastnit „Výběr ČR“.
Dále M. Nováková informovala o blížícím se turnaji „Přebor ČOS“, kterého se mohou zúčastnit i nesokolští hráči.

Jihomoravská oblast – L. Vorel informoval o nových internetových stránkách JM kraje: www.jmbadminton.cz

Jihočeská oblast – K. Kotyza pozval všechny přítomné členy na blížící se MČR dospělých. Dále informoval o probíhající anketě.

5) RŮZNÉ

Dotace SCM – K. Tomek požádal o upravení Metodického pokynu pro rozdělování dotací pro SCM – dlouhodobé kritérium = výpočet ze tří posledních let.
TMK zajistí vydání upravené směrnice.

Sekretariát – v období únor až duben 2007 bude omezena pracovní doba sekretariátu do 14 hodin. V této souvislosti bude H. Bízové snížen měsíční plat o 1.000,-Kč.

Tisková konference – vzhledem k blížícímu se MČR proběhne dne 1.2.2007 ve spolupráci s ČSTV tisková konference. Zúčastní se jí Zdeněk Musil, Petr Koukal ml., a Jan Fröhlich

Předseda svazu Z. Musil zplnomocnil Ing. Karla Pláničku a Ing. Víta Dostála k zastupování ČBaS.

Zástupce ČBaS – Mojmír Hnilica i nadále bude zastupovat ČBaS na evropském badmintonovém poli. Členové VV vyslovily zájem o jeho případné účasti na jednání VV či zasílání krátkých zpráv z aktuálního dění v BE.

Sněm – termín Sněmu ČBaS je 16. června 2007.


Termín příštího jednání VV ČBaS je ve čtvrtek 15. března 2007 od 14 hodin.


Zapsala: Bízová V Praze 30.1.2007

© Copyright ČBaS.   Stránky navrhl a spravuje - Filip Stádník