Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
 
Zápis č. 1/2008 ze schůze VV ČBaS dne 24. 1. 2008
 
  Originál ke stažení - vv0108.docMísto konání: Praha - Strahov
Přítomni: Musil, Škácha, Plánička, Pavelka, Nováková, Kotyza, Vorel, Scheiner, Kolář, Frýda, Jurka, Dostál, Bízová
Omluveni: Tomek

Program:
1) Zahájení
2) Kontrola úkolů
3) Zprávy z jednotlivých komisí
4) Zprávy z jednotlivých oblastí
5) Různé
6) Závěr1) Zahájení


2) Kontrola úkolů

Komise mládeže – zástupci TMK a SCM doporučují rozhodnout o zřízení komise po červnové Valné hromadě ČBaS.

Dotace oblastem – toto téma bylo odloženo na příští jednání VV (Karel Kotyza připraví svůj návrh, který předá k oponentuře ekonomické komisi).

Koberce z MČR – svaz po únorovém MČR získá od sponzora (firma Uher) 2 koberce zdarma. Koberce budou uskladněny v Brně u p.Vorla.

Play-off 2007/2008 – v termínu se žádný pořadatel nepřihlásil. Následně se přihlásil oddíl Brno – Jehnice. Do 15.2. 2008 budou projednány podmínky a uzavřena smlouva s pořadatelem. Zodpovědný: EK, MK

Turnaj 6-národů – výběrové řízení na pořadatele turnaje bude na webové stránky svazu vyvěšeno do 15.2.2008. Zodpovědný: TMK, EK

MMČR – společný turnaj „Czech and Slovak International 2008“ bude projednáván se Slovenským svazem při MČR.

Webové stránky – byla schválena finanční odměna za práci Josefa Rubáše na stránkách svazu za rok 2007 ve výši 12 tisíc Kč. Odměna půjde na náklady ČBOS.
Dále Z. Musil předložil návrh Filipa Stádníka a Josefa Rubáše na změnu a novou tvář svazových stránek. VV ČBaS návrh krátce projednal a doporučil MK, EK a předsedovi svazu projednat otázku financí.
 

3) Zprávy z jednotlivých komisí

EK

K. Plánička informoval o předběžném čerpání rozpočtu ke dni 31.12.2007.
Z komisí pouze TMK překročila plánovaný rozpočet – hlavním důvodem je vyšší vyplacená částka z bonusových limitů hráčů než se původně očekávalo (lepší umístění na turnajích, olympijská podpora). Naopak některé komise skončily s nižšími výdaji, což je způsobeno tím, že některé náklady šly na vrub ČBOS.
Konečné čerpání roku 2007 bude známo začátkem února a následně bude všem členům VV zasláno.

Rozpočet 2008
K. Plánička po diskusi s EK a jednotlivými komisemi předložil upravený návrh rozpočtu na r. 2008. Tento návrh byl VV ČBaS schválen. Vzhledem k nepotvrzeným částkám na straně příjmů, bude konečná ztráta/zisk potvrzena koncem dubna.
Zodpovědný: K. Plánička

Z. Musil informoval o skutečnosti, že se připravuje změna, kde by státní dotace na všechna SCM a Sportovní třídu měla jít cestou přes ČSTV = svaz.

MMČRJ – Orlová 2007
K. Plánička informoval o ztrátovém výsledku MMČRJ a předložil žádost oddílu TJ Orlová na proplacení nákladů spojených s výrobou bulletinů. VV žádost schválil. Požadovaná částka (cca 6 tis.) bude zaslána na účet odd. TJ Orlová.
Zodpovědný: sekretariát

Slavnostní večer při MČR 2008
Z. Musil informoval o předpokládaných nákladech svazu na slavnostní večer ve výši cca. 40 tisíc Kč (20tis. ubytování pozvaných oceněných + 20tis za pozvané na slavnostní večer). Tato částka je zahrnuta v odsouhlasených nákladech na oslavy 50 let badmintonu v Čechách.

MK

Pitný režim
Vít Dostál informoval o nabídce firmy EL NIŇO na dodání vitamínových nápojů pro reprezentaci v hodnotě Kč 90 tisíc (3500 ks) za vyvěšení baneru na stránkách svazu a uvedení textu „Partner ČBaS pro OH“ na firemních dokumentech. VV ČBaS pověřil p. Dostála dalším jednáním s firmou.

TMK

Školení trenérů II. třídy + seminář trenérů
L. Vorel informoval o proběhnuvším školení a semináři v Českém Krumlově. Náklady na tuto akci jsou ze strany ČBaS téměř nulové neboť akce byla financována v rámci „Projektu trvalého vzdělávání v oblasti sportu a tělesné výchovy“.

Jednání TMK a SCM
Při školení v ČK proběhlo jednání mezi TMK a zástupci SCM. V rámci tohoto jednání byl odsouhlasen stávající systém hodnocení SCM doplněn o uvádění výsledků z mistrovských soutěží jako jsou MEJ a MSJ a byla odsouhlasena individuální podpora jednotlivých hráčů SCM.

ME družstev (Thomas + Uber Cup)
Užší nominace hráčů na tento turnaj bude známa po MČR. Z důvodu nasazení pánského týmu TMK navrhuje účast 5 hráčů. U žen zůstává návrh stejný – 4 hráčky. Dále TMK navrhuje účast 2 trenérů – L. Vorel + L. Žídek. V případě, že by p. Žídek nemohl, na turnaj by měl jet fyzioterapeut. VV návrh odsouhlasil.
Soustředění před odjezdem se uskuteční 6. - 9.2.2008 v Nymburku.

ME v Dánsku
Příspěvek 5.000,- Kč na účast na Mistrovství Evropy jednotlivců dostanou mistři republiky, kteří budou v oficiální nominaci ČBaS na ME jednotlivců a zároveň nebudou členy výběru startujícího v soutěži družstev.

Projekt Peking
TMK navrhuje příspěvek na období leden až 15.3. 2008 pro hráče: J. Fröhlich (50 tis.), P. Koukal (50 tis.), K. Ludíková (50tis.). 150 tisíc zůstane v rezervě na případné předolympijské soustředění aj. VV ČBaS návrh odsouhlasil. Odměny budou hráčům připsány formou bonusů.

Trenér juniorské reprezentace
Do výběrového řízení se přihlásil Petr Koukal starší a Radek Votava. TMK obě nabídky projednala a výkonnému výboru navrhla do této funkce Petra Koukala. Členové VV návrh projednali a následně schválili. S p. Koukalem budou projednány podmínky spolupráce a bude sepsána smlouva.
Zodpovědný: TMK, K. Plánička

KR

Klasifikace rozhodčích
Po projednání připomínek byl materiál schválen. KR je zodpovědná za uveřejnění na Internet a případné provedení návrhu změn vůči rozpisu soutěží na příští sezónu.
Předseda KR informoval o plánované 6 měsíční nepřítomnosti. Diskutováno v rámci KR, mělo by být řešitelné.
 

4) OBLASTI

JM – pan Vorel informoval o slavnostním otevření dostavění haly v Brně

– vzhledem k tomu, že nepořádají žádné MR, forma oslav 50 let zatím nerozhodnuta
 

5) RŮZNÉ

Oslavy 50. let badmintonu – M. Nováková informovala o činnosti přípravné skupiny, byly zajištěny upomínkové předměty pro oceněné na slavnostním večeru při MČR; byl prezentován návrh plakety k 50. výročí, který lze použít i v jednotlivých oblastech (předsedové individuálně domluví s Miladou možnost využití); dále byla představena forma pamětní „medaile“ pro oceňování v oblastech, medailí je dostatek, předsedové oblastí nahlásí Miladě počty, které budou potřebovat, zbytek bude možné použít např. při plánovaném přátelském utkání ČR – SR; dále byla projednána otázka finanční účasti svazu na akcích v oblastech; po diskusi byla odsouhlasena zvláštní dotace na každou oblast ve výši 5 tis Kč s tím, že její využití je plně v kompetenci oblasti.

Projekt BE - badminton do škol – dodatečná objednávka badmintonových setů ze strany oblastí musí být na svaz doručena nejpozději 15.2.2008.

Nový oddíl – oddíl SK LEV Načeradec (Stř. Č) požádal o členství v ČBaS. VV schválil přijetí. Oddíl SK LEV Načeradec bude o této skutečnosti informován.
Zodpovědný: sekretariát
 

Termín příštího jednání VV ČBaS bude ve čtvrtek 20.3. 2008.

Zapsala: Helena Bízová
 

© Copyright ČBaS.   Stránky navrhl a spravuje - Filip Stádník