Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
 
Zápis č. 2/2006 ze schůze VV ČBaS dne 16. 3. 2006
 
  Originál ke stažení - vv0206.doc

Místo konání: ČSTV - Strahov
Přítomni: Škácha, Plánička, Musil, Vorel, Pavelka, Nováková, Scheiner, Jurka, Dufek, Tomek, Kotyza, Frýda Bízová
Hosté: Votava Radek
Omluveni: Kolář

Program:
1) Zahájení
2) Zprávy z jednotlivých komisí + kontrola jejich úkolů z minulého zasedání VV ČBaS
3) Zprávy z jednotlivých oblastí
4) Různé
5) Závěr

1) Zahájení

2) Zprávy z jednotlivých komisí

STK

I. a II. liga
Předseda STK J. Scheiner informoval o současném stavu I. a II. ligy.

Čtvrtfinálový zápas mezi Sokolem Brno-Jehnice a USK Zentiva Plzní se kvůli neúčasti reprezentační hráčky Kristíny Ludíkové, která se probojovala do čtvrtfinále na rakouském mezinárodním mistrovství, nekonal. Zápas byl skrečován a družstvo USK Zentiva Plzeň postoupilo do semifinálových bojů.

Druhý čtvrtfinálový zápas mezi Benátkami n/J a Dobruškou proběhl. Během utkání mezi hráči Martincem a Tomčkem došlo ze strany Petra Martince k nesportovnímu slovnímu napadení hráče slovenské národnosti. Tato událost byla zapsána do zápisu.
Předseda STK podal VV ČBaS návrh na zahájení disciplinárního řízení s hráčem Petrem Martincem.
VV ČBaS návrh přijal a byla zvolena tříčlenná disciplinární komise ve složení: Tomáš Dufek – předseda komise, Jan Jurka a Jan Kolář.
Jednání disciplinární komise proběhne dne 29.3.2006 v Praze na Strahově.

Předseda STK předložil VV ČBaS dopis od pana Martince a pana Fröhlicha, kde upozorňují na nevhodné chování pana Karla Tomka z Dobrušky při utkání 1. ligy mezi Benátkami a Dobruškou a navrhují, aby tuto událost vyšetřila disciplinární komise.
VV vyslechl pana Tomka, zvážil dostupné informace a rozhodl, že nebude zahájeno disciplinární řízení proti panu Tomkovi.
Toto rozhodnutí je konečné.

Zodpovědný: STK

Systém soutěže 1. ligy

Předseda STK přednesl návrh pana Martince na změnu herního systému pro 1. ligu.
VV ČBaS neshledal připomínky k systému soutěže za aktuální, neboť soutěž ještě není dohrána. V tuto chvíli se VV ČBaS nebude návrhem zabývat. Je v gesci STK, zda předloží návrh účastníkům I. ligy k další diskusi a následně svůj návrh i VV ČBaS k odsouhlasení.

Start našich hráčů v Německu

Během února proběhla schůze německého svazu, na které byla diskutována problematika startu zahraničních hráčů v Německu. Byla ustavena pracovní skupina, která má posoudit současný stav a připravit návrh pro celoněmecký sněm. Ten by měl přijmout definitivní rozhodnutí v červnu 2006.
V současné době německý svaz řídí pouze 1. a 2. ligu, kde jeden hráč může hrát pouze jednu soutěž, pro regionální soutěže, které jsou řízeny samostatně je názor svazu nezávazný.
Německá strana slíbila nás o dalším vývoji informovat.

Zodpovědný: STK, sekretariát ČBaS, Ing. Musil

Navyšování počtu účastníků

Ivan Škácha vznesl otázku pro předsedu STK, jak je to s navyšováním počtu účastníků na Mistrovstvích republiky a dalších národních soutěží.
Navyšování účastníků není povoleno – ani v singlech, ani v párových disciplínách.

Zodpovědný: STK a pořadatelé

TMK

Smlouvy o „finanční podpoře hráče“

TMK předložila seznam hráčů a hráček, se kterými budou podepsány smlouvy (popř. dodatky) o „finanční podpoře hráče“. Jedná se o následující hráče: Fröhlich, Vondra, Koukal, Kohoutek, Kopřiva Tomáš, Ludíková, Benešová, Janošová. Všichni hráči a hráčky předložili plán turnajů, kterých se zúčastní.

Smlouvy byly sepsány a poslány k podpisu jednotlivým hráčům.

Zodpovědný: TMK, sekretariát ČBaS

Hodnocení činnosti reprezentace (junioři, senioři)

Junioři
– v březnu se juniorská reprezentace zúčastnila Dutch Openu a German Openu, kde podala překvapivé výkony a dosáhla řady výborných výsledků (např. Ludíková – čtvrtfinále v ženském singlu, Ludíková / Bitman – čtvrtfinále smíšené čtyřhry)

V termínu 13. – 15. 3. 2006 proběhlo pod vedením Tomáše Mendreka a Markéty Osičkové ve sportovním centru Nymburk soustředění pro kategorii Polonie a mladší.

Kristína Ludíková byla pozvána na mezinárodní soustředění. Po prvním týdnu je zde předpoklad, že by mohla být vybrána do mezinárodního programu „World Training Center program 2006-2008“, který začíná 15. května 2006.

Senioři – L. Vorel zhodnotil vynikající výsledky dospělé reprezentace na mezinárodních turnajích (např.: Rakousko: Fröhlich – čtvrtfinále mužského singla, Fröhlich/Milisová – čtvrtfinále smíšené čtyřhry, Švédsko: Fröhllich – čtvrtfinále, Mauritius: Vondra – semifinále mužského singla)

Thomas / Uber Cup – L. Vorel pochválil českou reprezentaci za výsledky na mezinárodním turnaji v Řecku, kde mužskému týmu utekl pouze o bod postup do „osmičky“ nejlepších zemí Evropy.
Finanční náklady na tento turnaj činily o cca 13.500,- Kč více nežli byl původně schválený rozpočet (Kč 60 tis.).
VV ČBaS rozhodl, že částku uhradí za předpokladu, že tato částka bude ušetřena na jiné akci TMK.

ME 2006 – Den Bosch (družstva, jednotlivci)

Předseda TMK předložil nominaci reprezentačních hráčů na ME družstev (3+3+2) i ME jednotlivců.
Hráčům - Kohoutek, Florián, Herout, kteří nejsou v reprezentačním družstvu, bude vyplacen příspěvek od ČBaS ve výši 5.000,-Kč/osobu.

V průběhu šampionátu proběhne školení trenérů, kterého se zúčastní i Tomáš Mendrek a Ladislav Vorel.

Zodpovědný: TMK

Školení trenérů 3. třídy

TMK připravuje školení trenérů 3. třídy – specializované na párové disciplíny, které by mělo proběhnout ve dnech od 19. do 21. května 2006 ve sportovním centru Nymburk pod vedením anglického trenéra.
Dále připravuje školení trenérů 3. třídy, které plánuje na svátky v červenci, tj. 5. - 6. 7. 2006, v Brně. Přesný termín školení bude včas uveřejněn.

Zodpovědný: TMK

MK

Play- off

Předseda MK Z. Musil informoval členy VV ČBaS, že byly podepsány smlouvy se dvěma partnery pro Play-off, čímž budou pokryty zvýšené odměny pro družstva umístěná na 1. – 4. místě.

Dále informoval, že byla podepsána smlouva se společností KABEL SPORT PLUS a.s. o poskytnutí audiovizuálních služeb, které budou odvysílány na TV Galaxii Sport.

Zodpovědný: Ing. Z. Musil

Sponzorská smlouva

Z. Musil pochválil K. Pláničku za uzavření sponzorské smlouvy s firmou VCES a.s. pro turnaje MČR U19, MMČR a MMČRJ.

EK

Rozdělení dotací mezi SCM na rok 2006

Na základě konečného schválení částky pro SCM ministerstvem školství, bylo K. Pláničkou provedeno nové rozdělení. Byly připraveny a poslány k podpisu smlouvy pro „nesokolská“ SCM.

Tab.: Rozdělení dotací mezi SCM za sezónu 2004/2005 (dotace bude vyplácena v r.2006)
 

 

 

 Korekce

Po úpravě

Zaokrouhleno

Český Krumlov

387 584

0

387 584

388

000

Dobruška

401 020

-17 805

383 215

383

000

Kopřivnice

445 804

35 611

481 415

481

000

Praha

427 592

-17 806

409 786

410

000

Celkem

1 662 000

0

1 662 000

1 662

000

 

 

 

 

z toho: ČSTV

869 000

 

 

 

 

ČOS

793 000

Zodpovědný: K. Plánička, sekretariát ČBaS

Investice kapitálu

K. Plánička informoval o investování 1.000.000,-Kč z volných prostředků svazu z běžného účtu do podílových listů podílového fondu ISČS „Opatrný Mix FF“.

Zodpovědný: Ing. Plánička

Výběrové řízení na míče

K. Plánička dostal za úkol připravit výběrové řízení na nákup badmintonových míčků.

Zodpovědný: K. Plánička

KR

Výklad pravidel nového bodovacího systému

VV ČBaS přednesl návrh, aby byl na webové stránky uveřejněn výklad pravidel nového bodovacího systému.

Zodpovědný: J. Kolář

3) OBLASTI

Západočeská oblast – pí. Nováková informovala o řadě mládežnických turnajích (U13-U15), které se budou během jarních a letních měsíců konat (např. turnaj v Dánsku a v Polsku)

M. Nováková požádala předsedy jednotlivých oblastí, zda by mohli vypracovat stručný pomocný materiál, jakým způsobem je financována jejich oblast a jak jsou podporovány turnaje v oblasti.

Praha – p. Jurka informoval o přátelském utkání mezi oddílem Prosek Praha a Trenčínem, které bylo pro oddíl velmi cenné.

Jihočeská oblast
– K. Kotyza poděkoval za pomoc při realizaci MČR dospělých, které proběhlo v Českém Krumlově a předložil žádost o přidělení pořadatelství pro nadcházející ročník MČR 2007.

Jihomoravská oblast
– T. Dufek informoval o školení rozhodčích, které proběhne během MČR U19 v Brně.

4) RŮZNÉ

Badmintonová hala – dne 10. 4. 2006 bude v Brně otevřena badmintonová hala.

Úbytek dětí – K. Kotyza vyslovil problém o úbytku dětí a mládeže pro badminton.

 

Termín příštího jednání VV ČBaS se uskuteční ve čtvrtek 18. 5. 2006 od 14 hodin.

Zapsala: Bízová
V Praze 28.3. 2006

© Copyright ČBaS.   Stránky navrhl a spravuje - Filip Stádník