Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
 
Zápis č. 2/2008 ze schůze VV ČBaS dne 20. 3. 2008
 
  Originál ke stažení - vv0208.docMísto konání: Praha - Strahov
Přítomni: Musil, Škácha, Plánička, Tomek, Nováková, Kotyza, Vorel, Scheiner, Frýda, Jurka, Bízová
Omluveni: Pavelka, Kolář, Dostál

Program:
1) Zahájení
2) Kontrola úkolů
3) Zprávy z jednotlivých komisí
4) Zprávy z jednotlivých oblastí
5) Různé
6) Závěr


1) Zahájení

2) Kontrola úkolů

• Dotace oblastem (návrh Karla Kotyzy) – toto téma bylo odloženo na květnové jednání VV.
• Koberce z MČR – oddíl TJ Sokol Dobruška žádal o zapůjčení jednoho koberce. Dopravu z Brna si zajistí na vlastní náklady.
• Play-off 2007/2008 – smlouva s Jehnicemi byla podepsána.
• Turnaj 6-národů – z důvodu nedostatečných informací z BE bude výběrové řízení na pořadatele turnaje vyvěšeno na webové stránky svazu do 15.4.2008. Zodpovědný: TMK, EK
• Návrh na pořádání společného turnaje „Czech and Slovak International 2008“ byl předložen BE ke schválení. Další jednání se Slovenských badmintonovým svazem o spolupráci proběhne při ME v Dánsku.
• Webové stránky – Projekt na modernizaci webových stránek Filipa Stádníka a Pepy Rubáše byl přijat se sníženou finanční odměnou oproti původnímu projektu. Smlouvy budou zatím podepsány do konce srpna 2008. Odměny budou hrazeny z ČBOS formou fakturace.
• Rozpočet 2007 – konečný a uzavřený rozpočet roku 2007 byl všem členům VV ČBaS rozeslán a projednán. Vzhledem k výši celkové ztráty je nutné v letošním roce minimálně dodržet schválený rozpočet (zisk).


3) Zprávy z jednotlivých komisí

MK

Za nepřítomného Víta Dostála informoval Zdeněk Musil.
Smlouva na dodávku vitamínových nápojů pro reprezentaci od firmy EL NIŇO byla podepsána.
Dále byla uzavřena reklamní smlouva s firmou AZ Elkomplet-MaR ve výši 50 tis. Kč (fakturuje ČBOS) – velké poděkování ze strany VV.

STK

MČR
Pořadatelům kategorií U 13, U15, U17, U19 byly rozdány poháry a medaile pro oceňované.
Předseda STK přednesl žádost oddílu Motorlet Praha, pořadatele MČR 2008 kategorie U19, o udělení výjimky na odehrání turnaje bez použití koberců. VV ČBaS žádost projednal a udělení výjimky zamítnul.

Play-off
Míče pro play-off budou distribuovány přímo firmou Sport Lubas.
Karel Tomek požádal o vysvětlení pořadí zápasů při Finálovém turnaji Play-off – STK spolu s TMK odsouhlasila výhodu delší pauzy mezi zápasy pro družstvo, které vyhrálo základní část.

Rozpis soutěží
Ivan Škácha požádal o aktualizaci RS:
a) upřesnění terminologie „oblast“ / „kraj“,
b) změny v termínovém kalendáři schvaluje STK,
c) start ve vyšších kategorií,
d) parametry haly – strop, teplota,
e) oblečení hráčů,
f) soupisky,
g) skreč utkání,
h) vypustit čl. 26.
Ivan Škácha připraví návrh na úpravu pro STK. Následně STK nechá odsouhlasit VV a zapracuje do Soutěžního řádu, případně nového Rozpisu soutěží. .


EK

K. Plánička informoval o současném stavu na běžném účtu svazu a o situaci financování ze Sazky. Podrobnější informace budou známy v dubnu po VH ČSTV.
Dále informoval, že byly rozeslány příspěvky na oslavy 50 let badmintonu ve výši 5 tis./oblast. Dotace na oblasti ze Sazky (Kč 10 tis. na oblast) budou rozeslány nejdříve koncem dubna po vyjasnění dlužných úhrad ze Sazky.
Dále K. Plánička navrhnul zvýšení platu pro Helenu Bízovou. VV ČBaS návrh odsouhlasil. Navýšení bude realizováno přes ČBOS.

Bonusy
K. Plánička informoval o jednání s TMK o úpravě stávajícího bonusového systému po ukončení kvalifikace na OH. Nový systém bude předložen VV ČBaS ke schválení na příštím jednání.
Josef Frýda předložil VV žádost paní Křížkové týkající se vysvětlení bonusových odměn pro párové disciplíny. VV žádost projednal a potvrdil, že nejde o krácení odměn, ale o dělení výše odměny (stejná jako v singlových disciplínách) mezi dva hráče. Tato praxe, tzn. přidělení bonusových bodů dle umístění bez ohledu na disciplínu, je používána od samotného začátku zavedení bonusového systému. VV pověřil p. Frýdu přípravou a odesláním odpovědi pro pí. Křížkovou.

ČBOS
Výsledek hospodaření ČBOS za rok 2007 (předběžně projednáno v lednu 2008) při výnosech 272 tis. Kč skončil ziskem ve výši 1 tis Kč.
Výsledek za 1. Q 2008 bude projednán na příštím zasedání VV.

Slavnostní večer při MČR 2008
Z. Musil informoval o nákladech svazu na slavnostní večer včetně upomínkových předmětů pro oceňované osobnosti. Celkové náklady na hosty zvané VV ve výši 51 tis. Kč byly nakonec nižší než plánované.

VV poděkoval pořadatelům MČR dospělých 2008 (tj. oddílu Sokol Meteor Radotín Praha) za kvalitní uspořádání turnaje.

VV rovněž poděkoval organizátorům slavnostního večera uspořádaného k oslavám 50. let badmintonu v Čechách a ocenil jeho vysokou kulturní i společenskou úroveň.


TMK

ME v Dánsku
L. Vorel informoval o nominaci na soutěž družstev: Koukal, Fröhlich, Vondra, Ludíková, Benešová, Procházková, náhradníci: Bitman, Koukalová. Realizační tým: Vorel, Musil, Drábek
Na soutěž jednotlivců ČBaS žádal BE o 3. místa v pánské a ženské dvouhře a v pánské čtyřhře. V současné chvíli bylo potvrzeno pouze 3. místo v ženské dvouhře.
V termínu 7. – 9.4. se ve SC Nymburk uskuteční soustředění, kterého se zúčastní i reprezentanti Chorvatska Zvonimir Durkinjak, Staša Poznanovic a Matea Cica a trenér Mao Hong.

Měsíční příspěvky
Měsíční příspěvky na období březen až srpen 2008 budou poskytnuty následujícím hráčům: Koukal, Fröhlich, Vondra, Florián, Bitman, Ludíková, Benešová, Koukalová. Smlouvy, popřípadě dodatky smluv zajistí sekretariát.


Projekt Peking
Příspěvky na podporu vybraných hráčů pro období leden až březen byly hráčům připsány do bonusů. Tím individuální podpora končí. Zbývajících a v rozpočtu odsouhlasených 150 tis. bude využito na případné soustředění těsně před OH, jak bylo uvedeno v minulém zápise.


Summer School 2008
Letní badmintonový kemp se uskuteční ve Varšavě, v Polsku, v termínu od 12. – 19. července 2008.

Junioři
L. Vorel informoval o složení realizačního týmu juniorské reprezentace: Petr Koukal st., Jiří Pavelka a Petr Báša. Dále informoval o turnajích – Dutch Junior a German Junior, kterých se naše reprezentační družstvo zúčastnilo, dále pak o proběhnuvším březnovém soustředění ve SC Nymburk.

Letní soustředění
Předseda TMK informoval o rozeslání plánu letních soustředění (kondiční, herní) na oddíly i sportovní centra pro juniorskou reprezentaci.

Turnaj Prešov
L. Vorel informoval o projektu Slovenského badmintonového svazu, který opět po roce plánuje kemp pro účastníky ze zahraničí, který bude ukončen turnajem. Česká juniorská reprezentace potvrdila účast v projektu.


4) OBLASTI

ŽČ – Milada Nováková informovala o plánované oslavě 50 let badmintonu v západočeské oblasti při pořádání MČR U17.

Praha – Jan Jurka informoval o výrobě DVD ze Slavnostního večera při MČR dospělých, které bude k dispozici začátkem dubna.

5) RŮZNÉ

Předseda Zdeněk Musil informoval členy VV o odsouhlasení prodloužení mateřské dovolené bývalé sekretářky svazu paní Ivety Teřlové do jara 2009. Je třeba řešit prodloužení smlouvy stávající sekretářky sl. Bízové.
Zodpovědný: EK

Nový oddíl – oddíl Sportovní klub Badminton Nova Sib o.s. požádal o členství v ČBaS. VV schválil přijetí. Oddíl SK Nova Sib o.s. bude o této skutečnosti informován.
Zodpovědný: sekretariát

Sněm – termín Sněmu ČBaS byl stanoven na 21.6.2008.


Termín příštího jednání VV ČBaS bude ve čtvrtek 22. 5. 2008,
jak bylo uvedeno v zápise ze dne 6. 9. 2007.


Zapsala: Bízová, 21. 3. 2008
 

© Copyright ČBaS.   Stránky navrhl a spravuje - Filip Stádník