Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
 
Zápis č. 4/2005 ze schůze VV ČBaS dne 24. 9. 2005
  Originál ke stažení - vv0405.doc

Místo konání: Brno – MEJ U17 2005
Přítomni: Škácha, Plánička, Vorel, Pavelka, Nováková, Musil, Kotyza, Procházková, Bízová
Hosté: Koukal Petr
Omluveni: Scheiner, Jurka, Frýda, Tomek, Kolář

Program:

1) Zahájení
2) Zprávy z jednotlivých komisí + kontrola jejich úkolů z minulého zasedání VV ČBaS
3) Zprávy z jednotlivých oblastí
4) Různé
5) Závěr

1) Zahájení

Ing. Zdeněk Musil seznámil VV ČBaS s průběhem výběrového řízení na pozici gen. sekretáře ČBaS, které proběhlo 11. 7. 2005. Ze dvou přihlášených kandidátů (sl. Helena Bízová a p. Miloslav Staněk) byla komisí složenou z předsedy ČBaS Ing. Škáchou, Ing. Musilem, Ing. Pláničkou a Mgr. Procházkovou vybrána sl. Bízová Helena Bc. Pracovní poměr s ní byl uzavřen na dobu určitou a začal 8. 8. 2005.
Ing. Musil tedy uvítal a představil novou sekretářku všem přítomným členům VV.


2) Zprávy z jednotlivých komisí

TMK

Výběrové řízení na reprezentačního trenéra juniorů

Na pozici trenéra juniorské reprezentace se nepřihlásil žádný nový kandidát, a proto se TMK rozhodlo řešit současnou situaci následujícím způsobem:

Tomáš MENDREK byl pověřen vedením juniorské reprezentace do konce roku 2005 (nikoli jako oficiální trenér – nebude s ním uzavřena smlouva). Bylo domluveno, že spolupráce, která s Tomášem Mendrekem probíhala doposud, bude pokračovat i nadále, a to ve spolupráci s TMK za stávajících podmínek (tedy p. Mendrek bude placen dle akcí, kterých se zúčastní).

TMK rozhodla, že zodpovědným trenérem za dospělou reprezentaci je i nadále pan Petr Koukal st. a za juniorskou reprezentaci pan Ladislav Vorel.

Výběrové řízení bylo ukončeno.

Dánský trenér Peter Mouritsen pro reprezentanty

Předseda TMK Ladislav Vorel přednesl návrh o možnosti získání dánského trenéra Petera Mouritsena pro reprezentaci – zejména na vedení soustředění. Měsíční náklady by neměly výrazně přesáhnout dosavadní náklady na trenéry.  Soustředění by se účastnili i trenéři ze sportovních center mládeže a klubů, aby byla zajištěna návaznost pro budoucí (kvalitní) trenéry.

O výsledku jednání bude předseda TMK informovat na příštím jednání VV ČBaS.

Zodpovědný: TMK

Oblečení pro reprezentaci

TMK informovalo, že jednalo celkem se třemi dodavateli sportovního oblečení – firmy ASICS, OLIVER A YONEX. Z těchto tří dodavatelů nakonec vybrala firmu YONEX (zastoupena p. Lubasem), která dodá reprezentaci sportovní oblečení pro 12 vybraných hráčů (tepláková souprava, trička, kraťasy nebo sukně). Cena včetně DPH a potisku bude 51.600,-Kč.
Teplákové soupravy budou hráčům předány do užívání, a to na základě podepsané smlouvy.

Zodpovědný: TMK, Karel Plánička, sekretariát ČBaS

Výběrové řízení ukončeno.

Hodnocení MEJ U17 2005

Předseda TMK informoval, že písemně odpověděl p. Křížkové na její nesouhlas s vyřazením Šárky Křížkové z reprezentačního výběru U17.

Vzhledem ke stále probíhajícímu MEJ U17 v Brně TMK odložilo TMK hodnocení vystoupení našich reprezentantů na MEJ U17 2005 na příští VV.

Zodpovědný: TMK

Ing. Musil vyslovil poděkování a uznání L.Vorlovi za organizaci MEJ U17 a také za organizaci badmintonové exhibice, která předcházela tomuto Mistrovství - exhibice se konala v Brněnské Olympii, a to 2. - 3. 9. 2005.

Školení a doškolení trenérů:

Ve dnech 2. - 3. července v Liberci proběhlo školení trenérů 3. třídy a doškolení trenérů 2. třídy. Hodnocení školení ze strany účastníků a TMK – přesto, že školení prováděl pouze Tomáš Mendrek, úroveň školení byla uspokojující (kladné ohlasy ze strany školených trenérů). Větší problémy vznikly ze strany organizátora (Ing. Kračmar) – nebyly dostatečně zajištěny místnosti na přednášky. Organizátor bude na tuto skutečnost upozorněn, aby se to v budoucnu neopakovalo.

Zodpovědný: TMK, sekretariát ČBaS

P. Nováková vznesla návrh na oddělené pořádání „školení“ a „doškolení“ trenérů – vzhledem k riziku malé neúčasti, návrh schválen nebyl.


Smlouvy o „finanční podpoře hráče“

TMK informovalo o hráčích, kteří byli pro následující sezónu zařazeni do programu „finanční podpora hráče“. S těmito hráči budou Smluvně dořešeny podmínky této podpory.
Jedná se o hráče: Petr Koukal, Jan Fröhlich, Jan Vondra, Stanislav Kohoutek, Pavla Janošová a Kristína Ludíková.

Zodpovědný: TMK, sekretariát ČBaS

Plány reprezentace na sezónu 2005-2006

TMK informovalo o zajištění soustředění na tuto sezónu – již jsou objednány termíny v Nymburce do června 2006.
Dále informovalo, že je nutné zvážit akce, kterých se reprezentace zúčastní, vzhledem k finanční náročnosti. Jedná se především o vrcholné akce, jako ME, Thomas a Uber Cup, MS dospělých a juniorů.

Byla vznesena připomínka k reprezentantům – špatná účast na soustředění a neadekvátní omluvy jejich nepřítomnosti. Nejedná se o hráče pod smlouvou.

STK

Schůzka I. a II. ligy – Spoje Praha 17.9.2005

Vzhledem k nepřítomnosti předsedy STK p. Scheinera informoval o schůzce prvoligových družstev p. Ing. Musil – schůzka proběhla v sobotu 17. 9. 2005 v prostorách haly oddílu Spoje Praha při konání GP Mem. Holobradého. Zástupcům družstev I. a II. ligy byla od STK podána kompletní informace o rozpisu ligových soutěží a předepsaných podmínkách (viz. zpráva STK). Zahajovací schůzky se nezúčastnili zástupci družstev Deltacar Benátky a Orlová Lutyně – omluveni. Dále se nezúčastnil zástupce Jiskry Nejdek – neomluven.

Výběrové řízení pro pořadatele PLAY-OFF

Bude vyhlášeno „Výběrové řízení na pořadatele Play off 2005/2006. Výběrové řízení s podmínkami, které musí případný pořadatel splňovat bude neprodleně umístěno na webové stánky ČBaS.

Výběrové řízení bude ukončeno 7. listopadu 2005.

Zodpovědný: Ing. Zdeněk Musil, sekretariát ČBaS, STK

KR

Byl vnesen návrh ze strany organizátora MČR 2006 na změnu herního plánu Mistrovství. Tuto změnu již organizátor konzultoval s komisí rozhodčích. Herní plán bude uveřejněn na webových stránkách ČBaS – nejdéle do konce října 2005.

Zodpovědný: KR

MK

Z. Musil přednesl úkol pro všechny členy VV o hledání partnera pro „play off“, podle kterého bychom pojmenovali celou soutěž první ligy.

Zodpovědný: Z. Musil, všichni členové VV
EK

Předseda EK p. Plánička informoval o čerpání rozpočtu v roce 2005 (1.-6.měsíc 2005).

Rozpočet 2006 - do 10. listopadu 2005 jednotlivé komise předloží návrh svého rozpočtu na rok 2006, který bude následně projednán a případně schválen na VV ČBaS v lednu 2006.

Zodpovědný: předsedové komisí ČBaS

Odměna – K. Plánička navrhl odměnu pro H. Procházkovou, která odchází na mateřskou dovolenou, za vedení sekretariátu i v době, kdy byla na nemocenské, a to ve výši jednoho měsíčního platu.
Návrh byl schválen všemi přítomnými členy VV.

Zodpovědný: sekretariát ČBaS

Bonusové limity hráčů (za dosažené výsledky) – zavedeno a probíhá bez závad
Doposud bylo vyplaceno 198.000,-Kč z celkové nárokové částky 214.000,-Kč.
V programu se bude nadále pokračovat za stejných podmínek. TMK dodá seznam hráčů, kterých se „Bonusy“ budou týkat v následující sezóně.

Zodpovědný: TMK

Strojní investice – byla potvrzena dotace pro rok 2005 na nákup jednoho badmintonového koberce v celkové výši 160 000 Kč. Koberec bude objednán u firmy Victor spol. s.r.o. (zastoupená p. Dufkem) a to ihned po uvolnění peněz od ČSTV.
Sl. Procházková dále informovala, že by se do této částky měl vejít i nákup nových papírových rour na koberce pro Kopřivnici (celkem 5ks rour).

Zodpovědný: sekretariát ČBaS

SCM

Metodický pokyn - L. Vorel informoval, že Metodický pokyn byl již vyvěšen na webových stránkách ČBaS

Smluvní ujednání s jednotlivými SCM o změnách v dotaci na rok 2005 a následně jejich vykompenzování v roce 2006 bylo podepsáno – viz. zápis z minulého VV ČBaS.

Vyhodnocení SCM za rok 2005 a seznam hráčů pro rok 2006 - bude vypracováno nejdéle do poloviny října
2005.

Zodpovědný: TMK

Rozdělení peněz pro jednotlivá SCM na rok 2006 – bude zpracováno na základě zprávy o vyhodnocení za rok 2005

Zodpovědný: K. Plánička , TMK

SCM Radotín – problém s juniorskými reprezentantkami - Koukalová, Hrdličková. Požadavek ze strany SCM Radotín – účast min. na jednom tréninku za týden. Jednání stále probíhají – informace bude podána na příštím jednání VV.

Zodpovědný: Plánička, TMK

3) OBLASTI

Západočeská oblast – pí. Nováková informovala o metodické knížce, kterou by bylo vhodné publikovat pro trenéry (přeložena z němčiny, hledá vydavatele). Přinese na ukázku na další VV.

Jihočeská oblast – p. Kotyza informoval o vyhlášení nové soutěže, na které spolupracují spolu s pí. Novákovou - soutěž Veteránů. O konečné verzi budou informovat.


4) RŮZNÉ

Olympiáda dětí 2007 – doposud nebyl stanoven pořadatel

Zodpovědná: sl. Bízová – úkol trvá

Členství v ČBaS + licence – byla schválena žádost p. Matějky na individuální členství v ČBaS a vydání hráčské licence – bez klubové příslušnosti

Nový oddíl – byla schválena žádost nového oddílu v Jihomoravském kraji – SK Sprint Brno. Oddíl SK Sprint Brno bude o této skutečnosti informován.

Zodpovědný: sekretariát ČBaS

DVD – podány návrhy, co je možné udělat s DVD z MČR 2005 (celkem50ks)
a) rozdat jako propagační materiál do krajů
b) rozdat do jednotlivých SCM jako metodický materiál
c) ponechat MK pro propagaci

Dořešeno bude na příštím jednání VV.

Teplákové soupravy – podány návrhy, co se stávajícími teplákovými soupravami reprezentace

1) šedivé – vybrat a uložit na svazu. TMK podá návrh na příštím VV
2) červeno-modré – pí. Nováková by je koupila do sportovní třídy. Zjistit velikosti.

Zodpovědný: TMK, sekretariát ČBaS

Rakety IBF – VV bylo odsouhlaseno přidělení 20ks raket do Sportovní třídy v Plzni. Rakety dostalo ČBaS jako dar od nového předsedy IBF. Přeprava raket bude dořešena s p. Novákovou

Zodpovědný: sekretariát ČBaS

Rozdány seznamy platných licencí hráčů jednotlivým krajům
Webové stránky – opět vznesena připomínka na webové stránky. Svazové stránky jsou zahlcovány informacemi z jednotlivých klubů (jako např. „Nábor dětí do oddílu Sokol Radotín Praha), které nejsou přímo svazové. Měl by být jen odkaz na příslušné klubové stránky. Výběr bude projednán s p. Stádníkem.

Zodpovědný: p. Musil.

Příspěvek Krumlovu – klub Český Krumlov zažádal o příspěvek na společenský večer (vyhlašování ankety „Badmintonista roku 2005“) při konání MČR 2006. Výše příspěvku by měla být stejná jako v loňském roce. VV bude o tomto příspěvku jednat v souvislosti se sestavováním a schvalováním rozpočtu na rok 2006.

Zástupce Jihomoravské oblasti – sl. Procházková informovala, že p. Kavan se již nebude účastnit VV jako zástupce Jihomoravské oblasti. Je potřeba oslovit předsedu JM p. Glozara, kdo bude reprezentovat JM oblast na VV.

Zodpovědný: sekretariát ČBaS


Termín příštího jednání VV ČBaS se uskuteční ve čtvrtek 10. 11. 2005 od 14 hodin.


Zapsala: Bízová, Procházková
V Praze 29. 9. 2005

© Copyright ČBaS.   Stránky navrhl a spravuje - Filip Stádník