Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
 
Zápis č. 5/2004 ze schůze VV ČBaS dne 23. 9. 2004
 
- originál zápisu je k dispozici ke stažení - vv0504.doc 
Místo konání: Praha – Strahov
Přítomni: Škácha, Scheiner, Plánička, Musil, Jurka, Kotyza, Kavan, Tomášek, Pavelka, Vorel, Nováková
Hosté: Koukal, Votava

 
Program:
 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání VV ČBaS
 2. Zprávy z jednotlivých komisí
 3. Různé

1. Kontrola úkolů

 • TV Galaxie – úkol splněn
   
 • Polonia Cup – TJ Sokol Jehnice zrušila žádost na pořádání turnaje. SE ČBaS
  informoval o této situaci EBU.
   
 • Letní camp Pressbaum 24.7. – 31.7. 2004 – účasníci: Mgr. Brožová Mgr.Koudleková – úkol splněn.
   
 • Turnaj 4 národů říjen 2004 – úkol splněn, nominace: Bitman, Drančák, Skála, Teller, Koukalová, Suchánková, Hrdličková, Molnáriová
   
 • MS juniorů 2004 – Kanada – úkol splněn, nominace: Kopřiva T., Florián, Janošová, Ludíková
   
 • European Players Olympic Forum 2008 – zaslaná smlouva – úkol splněn
   
 • Nákup nové kopírky – úkol splněn
   
 • Držitelé „licence rozhodčího“ – zaslali e-mailové adresy panu Tomáškovi – úkol splněn

2) Zprávy z jednotlivých komisí

STK

 • Schůzka 1. a 2. ligy, soutěžní sezóna 2004/05
  Podány informace o schůzce 1. a 2. ligy a o projednané problematice soutěžní sezóny 20004/05.
  Oddíly spolu s STK projednaly předložení návrhu úpravy 1. ligy vedoucí ke zkvalitnění soutěže. Připravované návrhy budou mezi oddíly vzájemně konzultovány při schůzce konané během turnaje GP „A“ v Kopřivnici.

  Zodpovědný: p. Scheiner
   
 • Mezinárodní klubová ligová soutěž
  Na základě nabídky Maďarské badmintonové federace na spolupořádání mezinárodní klubové ligové soutěže, budou kontaktovány příslušné oddíly.

  Zodpovědný: p.Scheiner
   
 • Změny v postupech na MČR kategorií dosp. , U 19 a postupy v párových disciplínách kategorie mládeže
  Změny budou uveřejněny ve zprávách STK.

  Zodpovědný: p. Scheiner

TMK

 • Úprava rozpočtu TMK
  Komise předložila požadavek na navýšení rozpočtu TMK s dopadem cca Kč 123 tis. – navýšení bylo VV ČBaS schváleno. Cílem úprav je zvýšení motivace hráčů – reprezentantů pro kvalitní přípravu, dosahování co nejlepších výsledků, podpora realizačního týmu seniorské i juniorské reprezentace.
   
 • Návrh TMK na uzavření smlouvy „o podpoře hráčů“
  TMK bylo navrženo a VV ČBaS schváleno následujících osm hráčů na uzavření smlouvy : Vondra, Koukal, Frohlich, Kohoutek, Benešová, Kollárová, Procházková, Koudelková.

  Zodpovědný: EK, která smluvní vztahy s hráči dopracuje.
   
 • Žádost J. Frohlicha o finanční podporu
  Žádost byla předána TMK. Odměna je řešena v rámci uzavíraných smluv–viz výše. Odpověd zajití SE ČBaS.

  Zodpovědná: Hnilicová
   
 • Požadavek na TMK na uveřejnění info o činnosti na webových stránkách
  Komise byla požádána o zveřejňování informací o činnosti komise na webových stránkách svazu.

  Zodpovědný: TMK
  Termín: 11.11.2004
   
 • Nová kontaktní adresa na pana Vorla:
  Ladislav Vorel, ZELVO – Sport, Bánskobystrická 176, Brno PSČ: 621 00
   

MK

 • Žádost p. Bleyera o možnosti reklamy na stránkách svazu
  Źádost byla předána marketingové komisi, která je pro tuto činnost kompetentní.

  Zodpovědný: p. Musil

KR

 • Rozhodčí na MM ČR a MMJ ČR
  Pan Tomášek informoval o počtu rozhodčích na MM ČR v Liberci a MMJ ČR v Orlové Lutyni. Z informace vyplynula nutnost zaslat pozvánky pro rozhodčí na MMJ ČR.

  Zodpovědný: p. Tomášek, Hnilicová, Procházková
   
 • Změna e-mailu
  Pan Tomášek informoval o změně e-mailové adresy: tomasek@pds.olc.cd.cz.

EK

 • Strojní investice
  Komise předložila návrh na „strojní investici“ – nákup 2 badmintonových koberců. VV ČBas tento návrh schválil a oficiální žádost byla předána ČSTV k dalšímu řízení.

  Zodpovědný: p. Plánička, Teřlová,
   
 • Úkol pro jednotlivé komise
  EK požádala jednotlivé komise o zpracování návrhu rozpočtu na rok 2005.

  Zodpovědný: jednotlivé komise
  Termín: do 15.11.2004

3) Různé

 • Řešení situace na sekretariátu svazu
  Z důvodu nemoci sekretářky svazu je v průběhu září a počátkem října řešen chod svazu dočasnou výpomocí pí. Hnilicové.
  Další situace bude řešena nástupem Hany Procházkové (možnost nástupu k 4.10.2004, 3 měsíční zkušební doba). K zapracování Hany Procházkové bude k dispozici pí. Teřlová. Pracovní smlouvu připraví K. Plánička.
   
 • MMJ ČR Orlová Lutyně
  SE ČBaS zajistí rozeslání propozic.

  Zodpovědná: Hnilicová
   
 • Licence
  Z důvodu mimořádné situace na svazu budou licence zpracovány opožděně. Prosíme funkcionářskou a hráčskou základnu o trpělivost v této záležitosti.
   
 • MM ČR 2005 a MMJ ČR 2005
  VV ČBaS vyhlašuje výběrové řízení na pořadatele těchto mezinárodních mistrovství. Své žádosti o pořadatelství zasílejte na adresu svazu. Termín ukončení výběrového řízení bude upřesněn.
   
 • Stížnost pana Vaška
  VV vzal tuto stížnost na vědomí. Stížnost bude rozeslána všem členům VV. Závěry budou projednány na příštím VV ČBaS. Poplatek 300,- Kč bude panu Vaškovi vrácen, neboť se k této formě žádosti nevyžaduje.

  Úkol: 11. listopadu 2004 se VV vyjádří k této stížnosti.

  Zodpovědný: členi VV ČBaS
   
 • Renovace koberců zapůjčených svazem
  Pí. Nováková informovala o špatném stavu koberců zapůjčených svazem. V této souvislosti žádá EK o projednání a schválení finančního příspěvku na renovaci koberců zapůjčených svazem pro Sokol Doubravka.

  Zodpovědný: p. Plánička
  Termín: 11.11.2004
   
 • Zásady činnosti SCM
  VV ČBaS byl seznámen s novými zásadami SCM pro rok 2005. Uvedené zásady budou uveřejněny na webových stránkách svazu a poslány všem členům VV ČBaS a vedoucím střediskům.

  Zodpovědná: Hnilicová


  Příští VV ČBaS se koná 11. listopadu 2004 od 14.00.
   

Zapsala: Světlana Hnilicová, v Praze dne 23. 9. 2004   

© Copyright ČBaS.   Stránky navrhl a spravuje - Filip Stádník