Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
 
Zápis č. 5/2006 ze schůze VV ČBaS dne 7. 9. 2006
 
  Originál ke stažení - vv0406.doc

Místo konání: ČSTV - Strahov
Přítomni: Musil, Škácha, Plánička, Pavelka, Nováková, Scheiner, Dufek T., Kotyza, Bízová
Omluveni: Jurka, Tomek, Frýda, Vorel, Kolář
Hosté: Mendrek

Program:
1) Zahájení
2) Kontrola úkolů
3) Zprávy z jednotlivých komisí
4) Zprávy z jednotlivých oblastí
5) Různé
6) Závěr

1) Zahájení

Nově zvolený předseda ČBaS Ing. Zdeněk Musil, přivítal všechny přítomné členy VV ČBaS a popřál všem příjemnou spolupráci.

2) Kontrola úkolů

• Trenérský seminář v letních měsících se pro nemoc anglického trenéra A. Lomase nemohl uskutečnit.
• Smlouvy s reprezentanty (Koukal, Ludíková) / IBF / ČBaS budou podepsány na MS v Madridu.
• Překlad nových pravidel badmintonu byl uveřejněn na webových stránkách.
• K požadavku p. Frendla (viz zápis ze Sněmu dne 17.6.2006) se členové VV pokusí zjistit do příštího jednání VV nějaké informace.

3) Zprávy z jednotlivých komisí

STK

Rozpis soutěží
Předseda STK informoval, že Rozpisy soutěží pro sezónu 2006/2007 byly rozdány jednotlivým oblastem na Sněmu dne 17.6.2006.
V RS došlo k jedné změně, a to v seznamu družstev pro I. a II. ligu – oddíl USK Zentiva Plzeň bude hrát II. ligu, oddíl Slavia Liberec bude hrát I. ligu. Administrativní poplatek za přenechání soutěže byl uhrazen.

Zahajovací schůze
Zahajovací schůze oddílů, které v letošní sezóně budou hrát I. ligu se uskuteční při turnaji „Memoriál Holobradého“ na Spojích Praha (22.-24.9.2006).

Přihlášky I. a II. liga - předseda STK informoval členy VV ČBaS, že přihlášky do I. a II. ligy pro sezónu 2006/2007 jsou v pořádku.

Pravidla – p. Scheiner dále připomněl, že od 1.9.2006 se všechny soutěže vyhlášené ČBaS budou hrát dle nových pravidel.


Ivan Škácha předložil VV ČBaS dva náměty k zamyšlení pro novou sezónu 2007/2008:
a) u soutěže mládežnických družstev omezit hostování – max. 2 hostující hráči v klubu
b) rozšíření západní skupiny II. ligy na 8 týmů
VV se bude náměty zabývat a v případě schválení budou platné pro příští sezónu.

TMK

Za nepřítomného L. Vorla přednesl Z. Musil

Hodnocení junioři – družstvo ve složení O. Kopřiva, P. Drančák, D. Koukalová a Š. Křížková vybojovali na turnaji Olympijských nadějí v Prešově 1. místo.
Langenfeld - T. Mendrek kladně zhodnotil turnaj, kterého se zúčastnilo 23 hráčů a hráček. Výborných výsledků dosáhli v singlech např. Bitman (čtvrtfinále), Koukalová (semifinále).
Turnaj měl i negativní stránku – turnaje se zúčastnili pouze 3 trenéři (nebylo možné odkaučovat všechny zápasy) a náklady na dopravu (dle přání klubů byl objednán autobus pro společnou cestu hráčů) byly dosti vysoké.

Hodnocení senioři – Jan Fröhlich se stal akademickým mistrem Evropy v mužském singlu. Gratulujeme!!!

Jednání TMK
Během soustředění juniorské reprezentace v Nymburku (28.8.-1.9.2006) proběhlo jednání TMK. Zápis z tohoto jednání bude vyvěšen na webových stránkách svazu.
Hlavní body jednání:
• Školení trenérů II. třídy a doškolení trenérů II. třídy proběhne v termínu od 27.11.-2.12.2006 ve SC Nymburk
• Nominace juniorů na MS v Koreji: Bitman, O. Kopřiva, Ludíková, Koukalová, trenér T. Mendrek
• Nominace dospělých na MS v Madridu: Koukal, Fröhlich
(MS se dále zúčastní p. Musil a p. Drábek - PIIS)
• Podpora vybraným hráčům na období 1.9.2006 – 28.2.2007: Fröhlich, Koukal, Kohoutek, Vondra, Florián, Ludíková, Koukalová, Benešová
• Nominace na MMČR v Ostravě: Fröhlich, Koukal, Vondra, Kohoutek, Milisová, Benešová, Titěrová-Brožová, Ludíková. Hráčům budou hrazeny pobytové náklady organizátorem.
• Projekt OH Peking 2008 – odsouhlasena podpora hráčům na období 1.9.-31.12.2006, a to takto: Fröhlich 50tis.Kč, Koukal 50tis.Kč, Vondra 40tis.Kč, Ludíková 30tis.Kč, Benešová 30tis.Kč. Návrh vychází ze současného postavení všech hráčů na žebříčku IBF.
Zodpovědný: Musil, Vorel

Notebook a kamera
TMK předložila návrh na nákup dvou notebooků a digitální kamery pro účely juniorské a seniorské reprezentace. VV ČBaS návrh přijal a pokud nebude překročen rozpočet TMK pro rok 2006, bude možné notebooky a kameru zakoupit. TMK na příštím jednání VV předloží konkrétní nabídky k porovnání.

Zodpovědný: TMK, EK


Úkol pro TMK – předložit seznamy hráčů jednotlivých SCM pro rok 2007 (uveřejnění na webové stránky).

MK

Z. Musil informoval o jednáních ohledně nového předsedy marketingové komise. Za nového předsedu MK navrhl Ing. Dostála (z Brna), který se bohužel z pracovních důvodů nemohl dnešní schůze zúčastnit. Svou účast přislíbil na příštím zasedání VV, kde by měl být členy VV ČBaS kooptován do funkce předsedy MK.

Dále p. Musil informoval o jednání s firmou VW o zapůjčení mikrobusu pro účely juniorské a seniorské reprezentace. O průběhu a výsledku bude dále informovat.

Zodpovědný: Z. Musil

EK

Předseda EK K. Plánička informoval členy VV ČBaS o stavu financování ze Sazky. K dnešnímu dni bylo zaplaceno 51% rozpočtu roku 2006.
Dále navrhl Ing. Jiřího Pavelku za nového člena EK. VV návrh přijal.
K. Plánička navrhl zvýšení platu Heleně Bízové od 1. září 2006. Návrh byl schválen.
K. Plánička informoval o navýšení dotace pro rok 2006 na reprezentaci od ČOV ve výši 120 tis. Kč.

Strojní investice
Strojní investice roku 2006 – 1x badmintonový koberec – je prozatím uložen v Jehnicích u p. Vorla. Předsedové oblastí zjistí, jestli má nějaký oddíl o koberec zájem. Na dalším jednání VV bude o uložení koberce rozhodnuto.
Požadavky na SI pro rok 2007 – sada elektronických počitadel a 1ks badmintonového koberce. Žádost bude předána ČSTV do 20.9.2006.

Zodpovědný: sekretariát ČBaS, K. Plánička

Bonusy
K. Plánička informoval o čerpání bonusových odměn reprezentantů. Doposud bylo vyčerpáno cca 240 tis. Kč.

Zodpovědný: sekretariát ČBaS, K. Plánička

Rozpočet 2007
Předseda EK požádal předsedy komisí, aby nejdéle do 15.12.2006 předložili své návrhy na rozpočet pro rok 2007. Dne 25.1.2007 bude rozpočet schválen na jednání VV ČBaS.


Výběrové řízení pro Play-off, MMČRJ, MMČR 2007
K. Plánička připraví výběrová řízení na pořadatele Play-off 2007 a MMČRJ 2007 dle stávajících podmínek. Výběrové řízení na pořadatele MMČR 2007 bude vyhlášeno až po jednání s možnými partnery svazu, firmou YONEX a VICTOR, která by měla proběhnout do poloviny října 2006.

4) OBLASTI

Západočeská oblast – pí. Nováková informovala o pobytu dánských hráčů v ČR v září 2006, dále o turnaji v Dánsku – Badminton Festival – v termínu 20.-22.10.2006.
M. Nováková informovala o nově vycházejícím časopisu „Totalsport“, kde by se mohlo psát i o badmintonu.

Jihočeská oblast – K. Kotyza za oddíl SKB Český Krumlov předložil požadavek na finanční příspěvek na uspořádání ankety „Badmintonista roku 2006“ ve výši 30-ti tis. Kč, která bude vyhlášena při MČR dospělých 2007.
Požadavek bude zohledněn v rozpočtu sekretariátu ČBaS pro rok 2007.

Jihomoravská oblast – T. Dufek požádal o plaketu pro bývalého předsedu JMO.

Severočeská oblast – I. Škácha požádal o úpravu sazby na cestovné. EK předloží návrh, který pokud bude schválen VV bude platit od 1.1.2007.

5) RŮZNÉ

Termíny příštích jednání VV ČBaS: 30.11.2006, 25.1.2007, 15.3.2007, 17.5.2007 vždy od 14.00 na Strahově.

EB Summer School 2007 – VV ČBaS odsouhlasil, že se budeme ucházet o pořadatelství letního evropského kempu. Přihláška bude poslána na EB do 15.9.2006.
Zodpovědný: sekretariát ČBaS

Oblastní svazy ČSTV – p. Musil požádal předsedy oblastí o informace ohledně toku peněz na oblastních svazech; p. Musil dále seznámil členy VV se současným stavem financování Sazka Areny a jeho dopadem na tok peněz pro sportovní svazy; VV pověřil předsedu pokračováním v jednáních, která povedou ke zlepšení a stabilizaci toku peněz ze Sazka a.s. do sportovního prostředí.

Nový oddíl – byla schválena žádost nového oddílu v Severomoravském kraji – TJ Sokol Ostrava - Zábřeh. Oddíl TJ Sokol Ostrava - Zábřeh bude o této skutečnosti informován.
Zodpovědný: sekretariát ČBaS

Změna názvu oddílu – pokud oddíl při změně názvu mění i své IČO, musí znovu podepsat přihlášku „Přihláška oddílu (klubu) do ČBaS“ a musí požádat o vystavení nových hráčských (trenérských) licencí.
Byla zvažována i změna licencí – vypuštění názvu oddílu. VV změnu neschválil.

Seznam rozhodčích – členové VV požádali o aktualizaci seznamu rozhodčích na webových stránkách.
Zodpovědný: KR, sekretariát ČBaS


Termín příštího jednání VV ČBaS je ve čtvrtek 30. 11. 2006 od 14 hodin.

Zapsala: Bízová V Praze 12.9.2006
 

© Copyright ČBaS.   Stránky navrhl a spravuje - Filip Stádník