Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
 
Zápis č. 3/2002 ze schůze VV ČBaS dne 11. 4. 2002
 
- originál zápisu je k dispozici ke stažení ve formátu MS Word - vv110402.doc 
Místo konání:  Praha - Strahov
Přítomni:  Škácha, Scheiner, Nováková, Teřlová, Tomášek, Plánička, Jurka,  Pavelka, Maňásek, Vorel, Kotyza, Musil
Hosté: Votava, Patěk
Omluveni: Frýda, Židek
 
Program:
 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání VV ČBaS
 2. Rozpočet
 3. Zprávy z jednotlivých komisí
 4. Různé

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání VV ČBaS

 • Organizační řád ČBaS a komisí ČBaS
  Úkol trvá. 
  Odloženo z důvodu nutnosti vyřešit otázku krajského uspořádání - dopad na obsah OŘ ČBaS.
 • Zabezpečení reprezentace dospělých 
  Předseda TMK předá na SE ČBaS kopii zprávy obsahující jmenný seznam reprezentantů a rozpis tréninkových jednotek společné přípravy reprezentace dospělých v Průhonicích.
  Úkol trvá. Termín: 25.4. 2002
 • SCM
  VV ČBaS žádá SCM při sokolských oddílech aby veškeré podklady ( týkající se SCM), které zasílají na ČOS, zaslaly rovněž v kopii na SE ČBaS. 
  Úkol trvá.
 • Komerční badminton: 
  VV ČBaS žádá jednotlivé oblasti, aby zaslaly na SE ČBaS přehled míst, kde a za jakých
  podmínek je možné hrát komerční badminton. Informace zasílejte v elektronické podobě na 
  E - mail: badminton@cstv.cz 
  Úkol trvá 
   
 • THOMAS AND UBER CUP 2002
  Pan Patěk seznámil VV s podrobnou analýzou vystoupení hráčů reprezentace na Thomas a Uber Cupu.
  VV poděkoval panu Paťkovi za vedení reprezentace dospělých při MS mužů a žen v Holandsku.
   
 • ME družstev a jednotlivců 2002 - ŠVÉDSKO - MALMÖ
  VV ČBaS vzal na vědomí nominaci na ME družstev a jednotlivců.

  Složení výpravy:
  Muži: Gaspar Daniel, Fröhlich Jan, Herout Martin, 
  Ženy: Brožová Eva, Milisová Hana, Vilímková Ivana, Procházková Hana, Gasparová Jitka

  Vedoucí výpravy: Michal Drábek
  Trenér: Zdeněk Musil
   
 • KR
  Přehled delegovaných rozhodčích na jednotlivé akce společně s přehledem plánovaných školení
  a doškolení rozhodčích najdete na webových stránkách ČBaS - www.czechbadminton.cz 
   
 • Vypsání výběrového řízení na dodavatele míčů pro sezónu 2002/2003 
  Ekonomická komise z pověření VV ČBaS vypsala výběrové řízení na dodavatele badmintonových míčů pro sezónu 2002/2003. Podmínky výběrového řízení najdete na webových stránkách ČBaS - adresa viz. výběrové řízení.
   
 • Jihomoravský badmintonový svaz - oficiální E-mailová adresa pro zasílání zápisů ze zasedání VV 
  a informací SE ČBaS je následující:
  E-mail: maskova@email.cz 

2) EK + Rozpočet

 • EK předložila VV konečné čerpání rozpočtu ČBaS včetně OPS za rok 2001 a čerpaní rozpočtu k 31.3. 2002.
   
 • VV schválil částku 150.000,- Kč na účast na nadcházejícím MS J , které se bude konat na přelomu 
  října a listopadu v Jihoafrické republice s tím, že kompetenci pro stanovení počtu a výběru účastníků přidělil vedení TMK.
   
 • EK vyzývá členy VV k zaslání návrhu na možné využití navýšených prostředků pro reprezentaci 
  a prostředků získaných případným navýšením dotace ze Sazky.

  Dotace od MŠMT ČR na talentovanou mládež pro rok 2002 činí: 222.600,- Kč
  Dotace od MŠMT ČR na reprezentaci pro rok 2002 činí: 785.900,- Kč
   
 • EK informovala VV o výsledcích jednání s ekonomickým ředitelem ČSTV ve věci účetních služeb ze 
  strany ČSTV ve vztahu k ČBaS.

3) Zprávy z jednotlivých komisí

STK

 • Informace o průběhu soutěží najdete na webových stránkách ČBaS - www.czechbadminton.cz 
  viz. poslední zápisy STK ČBaS
   
 • VV ČBaS na svém zasedání dne 14.3. 2002 schválil diferencované dělení dotace na talentovanou mládež pro jednotlivé oblasti.
  Koeficient stanovující dělení dotace vychází z počtu hráčů jednotlivých oblastí majících umístění na konečném žebříčku předcházející sezóny. (hráč se započítává v každé kategorii a každé disciplíně).

  Přehled koeficientů jednotlivých oblastí je následující:
  Oblast počet hráčů na žebříčku      koeficient v %
  Praha + Stč. 490 21,34
  462 20,12
  328 14,29
  ZpČ. 248  10,80
  257 11,19
  JM 240 10,46
  SM 271 11,80
  CELKEM 2.296 100

    

 • VV projednal žádosti o pořadatelství baráže a kvalifikace o II. CL skupina východ došlé na STK 
  a přidělil uspořádání obou soutěží na neutrální půdě oddílu TJ Montas Hradec Králové.
   
 • VV pověřil STK přípravou návrhu termínového kalendáře pro nadcházející sezónu. STK provede
  konzultaci termínů a přidělení pořadatelství s TMK. Konečnou verzi návrhu předloží STK ke schválení na příštím zasedání VV.
   
 • Na základě úkolu ze Sněmu ČBaS projednal VV otázku případné změny pravidla pro hostování hráčů s tím, že stávající znění pravidel Přestupního řádu zůstává v platnosti v plném rozsahu.

TMK

 • EUROPE CUP 2002
  Soutěž se koná v termínu od 28.8. do 1.9. 2002 - Německo - Berlín.
   
 • SUDIRMAN CUP a MS jednotlivců 2003
  VV uložil TMK , aby se vyjádřila k účasti na MS družstev (Holandsko) a jednotlivců (Anglie) a nahlásila na SE ČBaS předpokládaný počet hráčů, kteří se zúčastní soutěže družstev. U MS jednotlivců nahlásí TMK počty hráčů v jednotlivých disciplínách.
  Termín: do 28.4. 2002
   
 • MS J - Jihoafrická republika
  Na příštím jednání VV bude TMK informovat VV o počtu hráčů a doprovodu na MS J.
   
 • VV ČBaS uložil TMK zpracovat návrh komplexní dlouhodobé koncepce zabezpečení sportovní 
  reprezentace s výhledem na OH 2004 a OH 2008 a další olympijské cykly. Koncepce bude zaměřena na vytvoření uceleného systému dlouhodobé sportovní (olympijské) přípravy a bude zahrnovat základní podmínky a způsob realizace přípravy.
  Termín: 15.5. 2002

KR

 • Oddíly zašlou na SE ČBaS žádosti o vyplacení příspěvku na vrchního rozhodčího při soutěžích I. a II. CL. V žádosti bude uvedeno: Jméno vrchního rozhodčího, místo a termín konání soutěže a číslo účtu pořádajícího oddílu/klubu ( bankovní spojení) na které má být příspěvek zaslán.
  Termín: do 30.6. 2002 


  Upozornění!!!
  Nedodržením výše uvedeného termínu ztrácí pořadatel nárok na příspěvek. 

4) Různé

 • Sněm ČBaS - Praha Strahov - 15. 6. 2002
  Jednotlivé komise ČBaS zašlou v elektronické podobě předsedovi ČBaS zprávu o činnosti za uplynulý rok 
  a návrh plánu činnosti na období 2002/2003. Termín: 16.5. 2002 
  Originály materiálů budou předány sekretáři ČBaS před zasedáním VV dne 16.5. 2002.
   
 • Pořadatelství MM J ČR 2003 
  VV ČBaS vyzývá zájemce o pořadatelství MM J ČR pro sezónu 2003/2004, aby svou žádost zaslali na SE ČBaS do 20.12. 2002
  ČBaS poskytne pořadateli příspěvek na zabezpečení turnaje ve výši 60.000,- Kč ( 40.000,- Kč pokud nebude turnaj začleněn do Evropského juniorského badmintonového okruhu turnajů) a v případě zájmu zapůjčí koberce, stojany, badmintonové sítě (náklady na dopravu hradí pořadatel). Ostatní náklady hradí pořadatel. Doporučujeme se seznámit s instrukcemi EBU pro pořádání juniorských circuitových turnajů viz. webové stránky Evropské badmintonové unie www.eurobadminton.org 
   
 • Konference IBF - China 2002 
  Delegát na konferenci IBF bude delegován prostřednictvím EBU.
   
 • Informace o nových webových stránkách www.smashstore.com 
  Prostřednictvím těchto webových stránek je možné si objednat badmintonovou výstroj, metodické materiály a další.
 • Dovolená SE ČBaS

1) Termín: 28.5. - 3.6. 2002
2) Termín: 1.7. - 4.7. 2002

Příští schůze VV ČBaS se uskuteční 16.5. 2002 od 14:00 hod.
v místnosti č. 209 budovy ČSTV

Zapsala: Iveta Teřlová 
V Praze dne 11. 4. 2002

© Copyright ČBaS.   Stránky navrhl a spravuje - Filip Stádník