Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
 
Zápis č. 1/2004 ze schůze VV ČBaS dne 13. 1. 2004
 
- originál zápisu je k dispozici ke stažení - vv130104.doc 
Místo konání:  Praha - Strahov
Přítomni:  Škácha, Scheiner, Teřlová, Tomášek, Plánička, Vorel, Musil, Pavelka, Kotyza, Tomek, Kavan, Nováková, Jurka
Omluveni:
Frýda
Hosté: Koukal, Votava

 
Program:
 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání VV ČBaS
 2. Zprávy z jednotlivých komisí
 3. Různé

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání VV ČBaS

 • Rubrika diskusní fórum
  Pan Musil ve spolupráci s panem Stádníkem stále hledá vhodnou formu umístění výše zmíněné rubriky na internetové stránky. Snaha o řešení formou umístění na odpovídající server.
  Zodpovědný: pan Musil
   
 • Návrh logo ČBaS
  Na minulém zasedání VV ČBaS pověřil pana Musila jednáním se společností Prague City Center o předložení návrhu nového loga ČBaS.
  V současné době společnost pracuje na návrhu tohoto loga a probíhají vzájemná jednání.
   
 • Ztráta svazového majetku (především sport. trička, šortky).
  Na základě upomínky SE ČBaS byla obdržena ze strany ČSTV odpověd na dopis zaslaný předsedou EK ČBaS panem Pláničkou upozorňující na nedostatky v ostraze administrativních prostor ČSTV a s žádostí na úpravu systému zabezpečení objektu.
  ČSTV se za nastalou skutečnost omluvilo a přijalo opatření, aby v budoucnu již k podobné záležitosti nedošlo.
   
 • OPS zašlou stav členské základny oddílů oblasti do 20.1. 2004 na SE ČBaS. Později zaslané materiály nebudou zahrnuty do statistiky ČZ roku 2003 a nebudou sloužit jako podklad pro stanovení počtu delegátů pro Sněm ČBaS v roce 2004. Uveďte stav k 30.11. 2003!!!! – nezasílejte stav ČZ jednotlivých oddílů samostatně, ale pouze zpracovanou tabulku za celou oblast.
  Úkol trvá
   
 • TV Galaxie
  VV pověřil MK ve spolupráci s EK projednáním podmínek TV přenosů z akcí ČBaS a následným uzavřením smlouvy. V současné době probíhají jednání o znění smlouvy mezi TV Galaxie a ČBaS.
  Zodpovědný: pan Zdeněk Musil

2) Zprávy z jednotlivých komisí

TMK

 • Oba reprezentační trenéři seznámili VV s výsledky našich hráčů v mezinárodních soutěžích a informovali VV o průběhu přípravy reprezentace na nadcházející akce (plánovaná soustředění a účast na mezinárodních soutěžích).

  Za zmínku určitě stojí výsledek Jana Fröhlicha, který se na MM Portugalska dostal až do semifinále.
  Výsledky viz. naše webové stránky www.czechbadminton.cz  Gratulujeme!!!
   
 • Kvalifikace na OH 2004 s ohledem na finanční podporu vybraných hráčů
  Na základě postavení hráčů na světovém žebříčku, dosažených výsledků a perspektivě možné účasti na OH 2004 v Aténách, rozhodla TMK, že finanční podpora na vybrané turnaje v průběhu olympijské kvalifikace bude poskytnuta pouze hráči Janu Fröhlichovi. Hráči Skočdopole Jiří, Procházková Hana a Koudelková Markéta jsou z této podpory vyřazeni.
   
 • Finlandia Cup 2004 - Vídeň
  Termín: 21.1. – 25.1. 2004
  Nominace:
  Dívky: Benešová Martina, Ludíková Kristína, Vašková Miroslava, Janošová Pavla
  Chlapci: Koukal Petr, Florián Pavel, Kopřiva Tomáš
  Náhradníci: Sluka Jakub
  Vedoucí výpravy: Vorel Ladislav
  Trenér: Votava Radek
   
 • Příprava na Polonia Cup 2005
  TMK informovala VV o zahájení projektu přípravy družstva pro účast na ME juniorů kategorie U17 – Polonia Cup 2005. Příprava bude probíhat pod vedením slečny Markéty Koudelkové a pana Richarda Hobzika. První plánované soustředění se uskuteční v průběhu února 2004. Hráči zařazeni do tohoto projektu budou osloveni cestou TMK ČBaS.
   
 • Materiální zabezpečení reprezentace při vrcholných soutěžích družstev (MS, ME atd.)
  TMK ve spolupráci s MK je pověřena jednáním s potenciálními zájemci o materiální vybavení (tepláky, sportovní tašky atd.) naší reprezentace na výše zmíněné akce.
   
 • VV na žádost TMK rozhodl o umístění dvou mobilních badmintonových kurtů do SC Nymburk.
  Po dohodě se zástupcem oddílu Slavia TU Liberec panem Kračmarem budou koberce/kurty přemístěny z Liberce do Nymburka včetně odpovídajícího počtu stojanů a závaží (osazení dvou kurtů), kde budou sloužit k zabezpečení sportovní přípravy naší reprezentace.
   
 • ME družstev a jednotlivců – Švýcarsko- Ženeva
  Termín konání: 16.4. – 24.4. 2004
  TMK nahlásí na SE ČBaS přesný počet účastníků výpravy, požadavky na dopravu, ubytování a délku pobytu v místě konání soutěže a to nejpozději do 11.2. 2004. Termín byl stanoven s ohledem na plánovanou dovolenou SE ČBaS.
   
 • Na návrh trenéra reprezentace dospělých pana Petra Koukala byla schválena odměna pro hráče Josefa Rubáše ve výši 5.000,- Kč za jeho umístění na MS neslyšících, které se konalo v loňském roce v Bulharsku. Velmi si ceníme tohoto výsledku a děkujeme za dosažené výsledky a příkladnou reprezentaci.
   
 • All England Seniors Badminton Championships – Anglie - York
  Termín konání: 19.3. – 21.3. 2004

  Zájemci o účast na výše zmíněném turnaji budou do turnaje ČBaS přihlášeni pouze za splnění následujících podmínek:
  a) zašlou na SE ČBaS do 11.2. 2004 řádně vyplněnou přihlášku, která je přílohou propozic ( propozice viz. webové stránky IBF) společně s dokladem o provedené úhradě startovného ( platbu je nutno poukázat přímo na účet pořadatele)
  b) zašlou na SE ČBaS prohlášení, že se závazně přihlašují do soutěže a nesou veškeré náklady spojené s jejich účastí či připadnou neúčastí v tomto turnaji (sankce atd.)

  Dopravu, ubytování atd. si účastníci zajišťují a hradí individuálně.
   
 • SCM
  SCM zašlou na SE ČBaS a v kopii předsedovi TMK panu Vorlovi návrhy svých rozpočtů na rok 2004.
  Termín: 31.1. 2004
   
 • ST
  Paní Nováková informovala VV o připravovaném výběrovém řízení na post hlavního trenéra sportovní třídy zřízené při 25. ZŠ v Plzni. Podmínky výběrového řízení budou zveřejněny na webových stránkách ČBaS.

STK

 • Předseda STK informoval VV o průběhu soutěží jednotlivců a družstev s tím, že veškeré výsledky a tabulky jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách ČBaS.
   
 • STK informovala VV o odstoupení družstva BSK Praha ze soutěže I. CL a následných opatřeních, která byla učiněna na základě této skutečnosti. Přijatá opatření byla publikována na webových stránkách ČBaS a rozeslána všem oddílům I.CL. V případě přihlášení družstva BSK Praha do soutěží ČBaS v příštích obdobích, bude toto družstvo zařazeno do příslušné krajské či oblastní soutěže.
  Požadavky oddílů, které sehrály utkání s BSK Praha v prvním hracím kole I.CL na úhradu nákladů s tímto spojených, byly VV zamítnuty s odvoláním na neexistující ustanovení nařizující sankce pro tento případ v „Soutěžním řádu ČBaS“.
   
 • Odvolaní oddílu SK Motorlet Praha, proti rozhodnutí STK ve věci schváleného hostování dvou hráčů tohoto oddílu rozhodl VV, že tato záležitost nebude VV projednávána z důvodu nesplnění základních podmínek pro odvolání stanovených „Přestupním řádem ČBaS“. Rozhodnutí VV je konečné.
   
 • Na návrh pana Jurky bylo správci webových stránek panu Stádníkovi odsouhlaseno navýšení měsíční odměny o 1.000,- Kč, což odpovídá částce 3.000,- Kč za měsíc s platností od 1.1. 2004. Dále panu Stádníkovi byla na návrh pana Scheinera VV schválena jednorázová odměna ve výši 3.000,- Kč za tvorbu programu krajských žebříčku pro webové stránky ČBaS.
   
 • V rámci schválení rozpočtu STK bylo odsouhlaseno navýšení smluvní částky za zpracování žebříčků a řízení soutěží ČBaS na 14.000,- Kč/měsíc z původních 13.000,- Kč/měsíc.

MK

 • Předseda MK pan Musil informoval VV o nadcházejícím jednání se společností Prague City Center, které se uskuteční v průběhu ledna. Na základě této informace požádala paní Nováková (z pozice pořadatele akce M ČR) o zprostředkování setkaní se zástupcem společnosti za účelem projednání reklamních podmínek pro M ČR v Plzni.

EK

 • Předseda EK pan Plánička informoval VV ČBaS o čerpání rozpočtu roku 2003.
  Vzhledem k navýšení příjmové části rozpočtu (sponzoři, zisk z MM ČR v Hradci Králové atd.) a úsporám jednotlivých komisí se očekává kladný hospodářský výsledek oproti původně plánované ztrátě. Konečné čerpání rozpočtu ČBaS bude rozesláno jednotlivým členům VV po obdržení konečného výkazu z účtárny ČSTV nejpozději do 25.2. 2004.
   
 • VV ČBaS projednal a následně schválil návrh rozpočtu ČBaS na rok 2004.
  Schválena verze rozpočtu bude rozeslána v elektronické podobě všem členům VV do 15.1. 2004.
   
 • VV uložil EK ošetřit dodatkem ke smlouvě navýšení měsíční odměny správci webových stránek a předsedovi STK.
   

RK

 • Předseda RK pan Tomek informoval VV o plánované revizi hospodaření SCM.

KR

 • Předána informace o připravovaném školení a doškolení rozhodčích II. třídy při M ČR dospělých v Plzni.
  Podrobné informace budou zveřejněny na webových stránkách ČBaS do 25.1. 2004.
  Zodpovědný: pan Tomášek
   
 • Nominace vrchních rozhodčích na M ČR jednotlivých kategorií bude zveřejněna na internetových
  stránkách ČBaS .
  Termín: do 30.1. 2004
  Zodpovědný: pan Tomášek

3) Různé

 • Žádost o navrácení pokuty vyměřené EBU za neúčast hráčky Miroslavy Vaškové na MM ČR v Hradci Králové
  VV projednal požadavek pí. Vaškové na vrácení pokuty zaplacené za neúčast její dcery, hráčky Miroslavy Vaškové na MM ČR v Hradci Králové. Po zvážení všech skutečností byla žádost zamítnuta. Důvodem zamítnutí je skutečnost, že odhlášení hráčky z turnaje bylo provedeno tak, že SE ČBaS nebyl dán časový prostor pro odhlášení hráčky z turnaje tak, aby bylo dostáno reglementu EBU pro turnaje zařazené do Evropského badmintonového okruhu.
  Odhlášení bylo zasláno na sekretariát elektronickou poštou poslední den, jež nepodléhal sankci EBU konkrétně v 19:24 hod. a vzhledem k pozdnímu zaslání nebyla projevena snaha o další kontakt např. telefonický se SE ČBaS. Nebylo tedy ze strany SE ČBaS možné zajistit odhlášení hráčky z turnaje ještě týž den, ale až následný den v ranních hodinách a tudíž došlo k vyměření pokuty za neúčast hráčky v soutěži.

  Na základě nastalé situace rozhodl VV s okamžitou platností, že hráč přihlášený do turnaje řízeného IBF a EBU musí zaslat na SE ČBaS žádost o odhlášení z turnaje vždy o den dříve než ukládají regule IBF a EBU, aby se vyhnul finančnímu postihu. Tzn. že pokud se např. jedná o odhlášení z turnaje zařazeného do Evropského badmintonového okruhu a to o odhlášení z jakéhokoliv důvodu (např. nemoc atd.) během posledních osmi dnů před zahájením turnaje, je hráč povinen uhradit pokutu stanovenou EBU. Pokuta včetně bankovních poplatkù (platba do zahraničí) bude poukázána nejpozději do 10 dnů od obdržení výzvy k zaplacení na účet Českého badmintonového svazu.
   
 • Sněm ČBaS 2004
  VV stanovil termín konaní Sněmu ČBaS na sobotu 19.6. 2004.
  Místo konání: aula ČSTV, Praha 6 - Strahov
   
 • Oddíl TJ Sokol Jehnice projevil zájem o pořadatelství soutěže Polonia Cup v roce 2005.
  V této souvislosti požaduje VV zpracovaní návrhu podmínek, za jakých je oddíl schopen soutěž uspořádat.
  Termín: 26.2. 2004
   
 • Předseda Jihočeské oblasti pan Karel Kotyza informoval VV o dokončené rekonstrukci haly v Českém Krumlově, která byla poškozena povodněmi v roce 2002.
   
 • Badmintonové koberce
  VV schválil přidělení dvou badmintonových koberců oddílu O.T.E.C. Sokol Radotín Meteor Praha. Jedná se o koberce, jež byly v užívaní oddílu VŠTJ UK Montas Hradec Králové, který je vrátil ČBaS.
   
 • Dovolená SE ČBaS – 15.2. – 22.2. 2004

Příští schůze VV ČBaS se uskuteční 26.2. 2004 ve 14:00 hod.
místnost č. 209 v budově ČSTV

Zapsala: Iveta Teřlová, v Praze dne 13. 1. 2004   

© Copyright ČBaS.   Stránky navrhl a spravuje - Filip Stádník