Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
 
Zápis č. 3/2003 ze schůze VV ČBaS dne 17. 4. 2003
 
- originál zápisu je k dispozici ke stažení ve formátu MS Word - vv170403.doc 
Místo konání:  Praha - Strahov
Přítomni:  Škácha, Scheiner, Teřlová, Tomášek, Plánička, Jurka, Vorel, Kotyza, Kavan (JM), Musil, Pavelka
Omluveni: Tomek, Maňásek, Nováková, Frýda
Hosté: Koukal
 
Program:
 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání VV ČBaS
 2. Zprávy z jednotlivých komisí
 3. Různé

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání VV ČBaS

 • Organizační řád ČBaS a komisí ČBaS
  VV ČBaS projednal a schválil Organizační řád ČBaS a komisí ČBaS s výjimkou Statutu RK ČBaS.
  Z důvodu zajištění nezávislého dozoru RK nad ČBaS uložil VV předsedovi RK panu Tomkovi zapracovat do statutu RK změnu cyklu volebního období, tak aby nebyl shodný s volebním cyklem VV ČBaS.
  Termin prodloužen do 29. 5.
   
 • Nedočerpané finančních prostředky na trenéry mládeže rok 2002 - ČOV
  VV ČBaS schválil návrh TMK na rozdělení finančních prostředků poukázaných od ČOV nad rámec předloženého vyúčtování za rok 2002 ve výši 18.800,- Kč. Prostředky budou profinancovány v co nejkratším možném termínu a budou čerpány jako součást odměn pro trenéry tzn. v souladu s projektem, na který jsou určeny.
  Specifikace:  Petr Koukal – 10.000,- Kč Ladislav Vorel – 8. 800,- Kč
   
 • VV na návrh TMK schválil měsíční odměny pro trenéry badmintonu čerpané z prostředků
  od ČOV - s účinností od 1.1. 2003.
  Petr Koukal – 3. 000,- Kč
  Radek Votava – 4. 500,- Kč
  Ladislav Vorel – 2. 500,- Kč

   
 • Systém soutěží ČBaS v kategoriích mládeže i dospělých
  VV uložil STK zapracovat návrhy předložené TMK (změna systému soutěží ČBaS v kategoriích mládeže a dospělých) do rozpisu soutěží pro nadcházející sezónu a ten předložit VV ke schválení při nadcházejícím zasedání VV.
   
 • Olympijská příprava na OH 2004
  VV vzal na vědomí informaci o obsahové náplni smluv s hráči, pro které byla schválena finanční podpora na období olympijské kvalifikace v roce 2003 (tzn. od 1.5. do 31.12. 2003). Smlouvy jsou připraveny a budou předány k podpisu hráčům.
  Termín: do 26.4. 2003
   
 • Školení trenérů II. a III. třídy a doškolení trenérů II. třídy
  Proběhne v prvním týdnu v červenci – Brno Jehnice. Podrobné informace budou zveřejněny na webových stránkách ČBaS. TMK zašle propozice/pozvánky na SE ČBaS a správci webových stránek ČBaS.
   

  Upozornění: školení trenérů II. třídy – speciální část se mohou zúčastnit pouze trenéři, kteří již absolvovali obecnou část – školení trenérů licence „B“ na FTVS UK Praha !!!
   

  Termín: 11. 3. 2003
  Úkol trvá

   
 • Aktualizace adresáře oddílů ČBaS
  Aktualizované adresáře jednotlivých oblastí byly předány správci webových stránek ke zveřejnění .
   
 • MK
  Předseda MK pan Musil předložil na VV vzorek licence s případným umístěním loga sponzora. Seznámil VV o probíhajícím jednání se společností Prague City Center, která projevila předběžný zájem o spolupráci s ČBaS v oblasti propagace a marketinku.
  VV pověřil pana Musila zastupováním ČBaS ve věci projednání podmínek případné spolupráce s výše uvedenou společností.
   
 • Strojní investice 2003
  Na základě požadavku ČBaS schválil VV ČSTV přidělení finančních prostředků (tzv. strojní investice) ve výši 150 000,- Kč na nákup badmintonového koberce (mobilní hříště na badminton). Na příštím jednání VV rozhodne, jaký oddíl/klub dostane badmintonový koberec do přechodného užívání.
  Termín: 29. 5. 2003
   
 • Výběrového řízení na dodavatele badmintonového sportovního oblečení (tričko + šortky)
  EK na základě požadavků TMK vypsala výběrové řízení na dodavatele badmintonové výstroje pro reprezentaci.
  Podrobnosti viz. oficiální webové stránky ČBaS: www.czechbadminton.cz

  !!!!!!!!!!!!!!!! POZOR ZMĚNA TERMÍNU PRO DORUČENÍ NABÍDEK !!!!!!!!!!!!!!!!

  Nabídky musí být doručeny na SE ČBaS nejpozději do 26. 5. 2003, 13.00 hodin
  (v zalepené obálce označené „Výběrové řízení - badmintonová výstroj“).
  Veřejné otevření obálek proběhne dne 27. 5. ve 14:00 hod. na SE ČBaS v Praze.
   
 • Problematika dvojího občanství
  S ohledem na ověřené stanovisko IBF konstatuje VV: „Hráč, který má více státních občanství může být řádným členem (se všemi právy) více národních asociací či federací“.
   
 • Předseda STK pan Scheiner upozorňuje na změnu v kriteriích pro přidělení pořadatelství MČR všech kategorií – bod. 3 viz. níže – mění se povinnost zabezpečení koberců pro M ČR na doporučení !!!

  Tyto žádosti (přihlášky) musí dle rozhodnutí VV ČBaS splňovat následující kritéria:
  1) ozvučení haly
  2) umpire pro rozhodčí
  3) mobilní koberce na badminton (doporučení) !!!
  4) minimální počet kurtů 4 x
  5) použití elektronického losovacího programu
  6) zajištění bufetu v areálu haly
  7) prostor pro diváky – hlediště (nevztahuje se na GP „B“)
  8) ceny pro 1.- 4. místo
  9) stanovení maximální ceny startovného
  10) možnost ubytování s uvedením cenových relací
  11) vlastní nabídky nad uvedená kritéria
   
 • VV ČBaS pověřil EK projednáním podmínek pořádání soutěže MM J ČR se zástupcem oddílu TJ
  Orlová Lutyně
  a zpracováním návrhu smlouvy.
  Termín: 29. 5. 2003


2) Zprávy z jednotlivých komisí

EK

 • EK předložila VV čerpání rozpočtu ČBaS k 31. 3. 2003
   
 • VV schválil účast na Europe Cup 2003 za následujících podmínek:
  - vítěz I. CL bude mít hrazeno startovné ČBaS
  - v případě neúčasti vítěze I. CL v soutěži – bude účast nabídnuta dalším oddílům dle jejich umístění v I. CL – startovné v tomto případě nehradí ČBaS – oddíl si hradí sám
  - vítěz I. CL – oddíl BK 1973 DELTACAR spedition Benátky nad Jizerou zašle na SE ČBaS písemnou přihlášku společně s kaucí (ve výši 50.000,- Kč – zdůvodnění viz. níže) a to do 15.5. 2003, jmenný seznam účastníků do 30. 7. 2003 (náležitosti dle pravidel EBU). Bez poukázané kauce ve stanoveném termínu není přihláška platná !!!

  - oddíl/klub bude do soutěže přihlášen svazem pouze za předpokladu, že ve stanoveném termínu složí na účet ČBaS kauci (jistinu) ve výši Kč 50.000,- (tj. cca 50% z částky 3.500 EURO v přepočtu na Kč). EUR 3.500 je případný postih účtovaný EBU za případnou neúčast v soutěži. Kauce bude po skončení soutěže vrácena přihlášenému oddílu, avšak pouze v případě řádné účasti v Europe Cupu.
   
 • Předseda EK pan Plánička informoval VV o dotacích přidělených ČBaS - z vlastních zdrojů (Sazka), z prostředků státního rozpočtu (MŠMT ČR) a ČOV. Bude zapracováno do tabulky - rozpočet ČBaS pro rok 2003. Dochází ke zvýšení plánovaných příjmů a tím tedy i ke snížení plánovaného rozpočtového schodku na stav Kč 432.500,-.
   
 • Podmínky startu na MS veteránů
  Bulharsko – Sofia 9.6. – 15.6. 2003
  Zájemci o účast na MS veteránů zašlou do 28.4. 2003 závaznou přihlášku do soutěže společně s kaucí (28.4. již na účtu ČBaS), ve výši 3000,- Kč/osoba. Kauce bude účastníkům vrácena v plné výši po skončení MS a doložení úhrady všech objednaných položek prostřednictvím ČBaS. Bez poukázané kauce není přihláška platná !!!

STK

 • Předseda STK informoval VV o hladkém průběhu všech soutěží družstev i jednotlivců, které probíhají v souladu s termínovým kalendářem. Podrobné informace, výsledky a tabulky najdete ve zprávách STK na webových stránkách ČBaS - www.czechbadminton.cz
   
 • STK ve spolupráci s TMK provedla výběr pořadatelů turnajů kategorie „B“ a MČR a předložila je ke schválení VV. VV uložil STK zapracovat schválená pořadatelská místa do termínového kalendáře pro příští sezónu.
   
 • Novelizace Registračního řádu ČBaS
  STK ČBaS předloží VV návrh na změny/úpravy Registračního řádu ČBaS.
  Termín: do 30.9. 2003
  Zodpovědný: pan Scheiner
   
 • STK ČBaS zapracuje problematiku více četného státního občanství u jednoho hráče do Směrnice VV
  ČBaS upravující působení hráčů a trenérů v zahraničí.

  Termín: 29. 5. 2003
  Zodpovědný: pan Scheiner

TMK

 • Sudirman Cup 2003
  MS smíšených družstev - Holandsko, Eindhoven - 18.3. – 23.3. 2003
  Reprezentační trenér dospělých pan Koukal informoval VV o průběhu a výsledcích soutěže.
  Družstvo ČR obsadilo 30. místo.
   
 • MEJ
  Dánsko – Esbjerg- 15. 4. – 19. 4. 2003
  Kompletní výsledky viz. webové stránky: www.worldbadminton.net 
  Komentář viz. oficiální webové stránky ČBaS – www.czechbadminton.cz
   
 • MS jednotlivci
  Anglie - Birmingham – 12. 5. –18. 5. 2003
  VV schválil následující složení výpravy na MS jednotlivců.
  Hráči: Procházková, Fröhlich, Skočdopole (na MS se museli hráči kvalifikovat)
  Trenér: Petr Koukal
  Vedoucí akce: Zdeněk Musil
  Doprovod: Michal Drábek
  Hospodářské podmínky: hráči a trenér budou hrazeny z rozpočtu TMK
  Vedoucí akce a doprovod - úhrada ze sponzorského příspěvku poskytnutého panem Drábkem (náklady budou v rozpočtu oproti příjmové položce MK) , tzn. minimální plánovaný příjem Kč 150 tis. marketingové komise v roce 2003 bude zachován).
   
 • TMK plánuje jednodenní seminář pro trenéry badmintonu.
  Trenéři SCM mají účast povinnou. Ostatní účast v případě zájmu. Podrobné informace u předsedy TMK pana Vorla -
  E-mail: ladislav.vorel@tiscali.cz
   
 • Školení trenérů II.třídy - obecná část
  Školící a kooperační centrum UK v Praze FTVS připravuje v níže uvedeném termínu kurz trenérů II. třídy (licence B – obecná část – 35 hodin )
  Termín konání: 25.9. – 28.9. 2003
  Místo konání: Školící a kooperační centrum UK FTVS Praha
   
  Účastníci školení budou rozděleni do dvou skupin:
  - s maturitou:
       absolvují obecnou část v rozsahu 35 hodin
  - bez maturity:
       1) absolvují obecnou část ve výše uvedeném termínu a rozsahu
       2) 50 hodin všeobecného základu (matematika, fyzika, chemie, biologie)

  Jmenné seznamy s adresami účastníků zašlete na SE ČBaS společně s fotokopiemi maturitního vysvědčení (pouze maturanti) do 30.6. 2003. '
  Po tomto termínu nebudou přihlášky akceptovány.
   
 • Vědecký servis 2003 – funkční vyšetření hráčů
  Trenéři reprezentačních družstev zašlou na SE ČBaS své požadavky na zabezpečení vědeckého servisu pro hráče reprezentace. ( požadovaný termín, druh vyšetření, jmenný seznam hráčů)
  Termín: do 20. 6. 2003
   
 • Zabezpečení reprezentace dospělých
  Trenér reprezentace dospělých pan Petr Koukal informoval VV o záměru zahájení společné přípravy užší reprezentace dospělých. Cílem je příprava reprezentantů pro start na vrcholných světových a evropských soutěžích družstev a jednotlivců v roce 2003 a 2004.
  VV podpořil tento záměr při dodržení následujících zásad – zodpovídá p. Koukal:
  - stanovit délku zkušebního období trvání společné přípravy – po vyhodnocení případné prodloužení
  - stanovení pevného organizačního řádu
  - sestavit výhled hospodářských podmínek - ekonomická náročnost
  - nedojde k navýšení rozpočtu TMK

  Návrh zabezpečení společné přípravy reprezentace dospělých s ohledem na výše uvedené body předloží pan Koukal na příštím zasedání VV.
  Termín : 29. 5. 2003
   
 • VV pověřil pana Koukala vypracováním konečného návrhu systému vyplacení finančních odměn hráčům za umístění ve vybraných mezinárodních turnajích.
  Termín: 29. 5. 2003

KR

 • Změna mezinárodních pravidel (počítání u ČŽ a SČ na dva vítězné sety do 15 bodů) bude použita v soutěžích ČBaS od nové sezóny. Ke změně pravidel došlo na mimořádném zasedání IBF v březnu tohoto roku. KR zajistí novelizaci pravidel na webových stránkách ČBaS do začátku sezóny 2003/2004.

MK

 • VV rozhodl na webových stránkách ČBaS zřídit Rubriku diskusní fórum.
  Tato rubrika by měla sloužit ke zveřejnění ( necenzurovaných) názorů, příspěvků či připomínek badmintonové veřejnosti k tématům souvisejících s badmintonovým hnutím. VV prosí všechny potencionální účastníky diskuse o dodržování základních pravidel slušného chování a respektování názoru druhých.

  Projednáním této problematiky se správcem webových stránek panem Stádníkem byl VV pověřen pan Musil.

3) Různé

 • Sněm ČBaS - Praha Strahov - 21. 6. 2003
  Připomínáme:
  Jednotlivé komise ČBaS zašlou v elektronické podobě předsedovi ČBaS zprávu o činnosti za uplynulý rok
  a návrh plánu činnosti na období 2003/2004.
  Termín: 20. 5. 2003 Originály materiálů budou předány sekretáři ČBaS před zasedáním VV dne 29. 5. 2003.
   
 • Pořadatelství MM ČR 2004
  VV ČBaS vyzývá zájemce o pořadatelství MM ČR dospělých pro sezónu 2004/2005, aby svou žádost zaslali na SE ČBaS do 10. 9. 2003.
  ČBaS poskytne pořadateli příspěvek na zabezpečení turnaje ve výši 100.000,- Kč a v případě zájmu zapůjčí koberce, stojany, badmintonové sítě (náklady na dopravu hradí pořadatel). Ostatní náklady hradí pořadatel. Doporučujeme se seznámit s instrukcemi EBU pro pořádání circuitových turnajů viz. webové stránky Evropské badmintonové unie www.eurobadminton.org.
   
 • Novelizace Disciplinárního řádu ČBaS
  SE ČBaS předloží VV návrh novelizovaného Disciplinárního řádu ČBaS.
  Termín: do 30. 9. 2003
   
 • Upozornění !!!
  Nová E- mailová adresa na předsedu TMK ČBaS pana Ladislava Vorla.
  ladislav.vorel@tiscali.cz
   
 • Dovolená SE ČBaS
  a) 30.6. – 4.7. 2003
  b) 14.7. – 18.7. 2003

Příští schůze VV ČBaS se uskuteční 29. 5. 2003 od 14:00 hod.
v místnosti č. 209 v budově ČSTV

Zapsala: Iveta Teřlová, v Praze dne 17. 4. 2003   

© Copyright ČBaS.   Stránky navrhl a spravuje - Filip Stádník