Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
 
Zápis č. 6/2002 ze schůze VV ČBaS dne 18. 11. 2002
 
- originál zápisu je k dispozici ke stažení ve formátu MS Word - vv181102.doc 
Místo konání:  Praha - Strahov
Přítomni:  Škácha, Scheiner, Teřlová, Tomášek, Plánička, Jurka, Maňásek, Vorel, Kotyza, Musil, Nováková, Frýda, Tomek, Hradecká (SM)
Omluveni: Židek, Pavelka
Host: Votava
 
Program:
 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání VV ČBaS
 2. Zprávy z jednotlivých komisí
 3. Různé

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání VV ČBaS

 • Organizační řád ČBaS a komisí ČBaS
  Úkol trvá

  Odloženo z důvodu nutnosti vyřešit otázku krajského uspořádání - dopad na obsah OŘ ČBaS.
   
 • Komerční badminton:
  VV ČBaS žádá jednotlivé oblasti, aby zaslaly na SE ČBaS přehled míst, kde a za jakých podmínek je možné hrát komerční badminton. Informace zasílejte v elektronické podobě na E - mail: badminton@cstv.cz
  Úkol trvá
   
 • TMK - Předseda ČBaS pan Ivan Škácha informoval VV o rezignaci pana Židka na post předsedy TMK. VV ČBaS na návrh pana Židka kooptoval na funkci předsedy TMK pana Ladislava Vorla. Pan Vorel krátce informoval VV o svých představách a zmínil hlavní úkoly TMK, které hodlá v co nejkratším termínu řešit.
   
  Jako prvořadé úkoly stanovil řešit otázku:
      1) juniorské reprezentace
      2) reprezentace dospělých
      3) činnost SCM po červnu 2003
      4) sestavit funkční TMK
   
  Pro přípravu reprezentace pro ME „B“ HELVETIA CUP 2003 TMK vyčlenila následující prostředky:
  Fröhlich Jan 20 000,-- Kč
  Koudelková Markéta 15 000,-- Kč
  Vondra Jan přidělení a výše příspěvku bude řešena po individuálním jednání s hráčem
   
  Výše uvedené částky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s účastí na mezinárodních turnajích v období od září do prosince 2002.
  Další finanční prostředky budou TMK přiděleny na základě dosažených výsledků hráčů v období od září do prosince 2002. Klíč pro dělení prostředků bude předložen TMK na příštím jednání VV ČBaS dne 22.1. 2003.

  - TMK schválila částku 15.000,- Kč pro hráče Jana Fröhlicha jako příspěvek na pobyt v dánském badmintonovém středisku Lillerod ( období od června 2002 do prosince 2002). Tento příspěvek musí být čerpán po dohodě se SE ČBaS, nejpozději však do konce roku 2002.
   
 • STK
  - Úprava stávajícího programu pro zpracování žebříčků ČBaS
  Z důvodu vysokých finančních nároků oslovených dodavatelů projedná ČBaS řešení situace s panem Stádníkem tak, aby bylo maximálně vyhověno požadavkům členské základny ČBaS (např. filtry pro jednotlivé kraje atd.).
  Zodpovídá: pan Scheiner
  Úkol trvá
   
 • KR
  -
  Předseda KR pan Tomášek předložil VV stanovisko KR k otázce zřízení komise čárových rozhodčích (dále jen KČR) s tímto výsledkem:
       - KČR bude ustanovena jako subkomise  KR
       - KČR nezatíží rozpočet KR a rozpočet ČBaS
       - Podmínky fungování KČR zapracuje KR do statutu KR, který je součástí OŘ ČBaS a jeho komisí. Zpracovaný materiál předloží při projednávání novely OŘ ČBaS a komisí ČBaS
  Úkol trvá
   
 • VV ČBaS prodloužil termín pro překlad pravidel badmintonu a jejich zveřejnění na webových stránkách ČBaS. Důvodem je nutnost přepisu celých pravidel v českém jazyce, neboť pravidla nejsou zpracována v elektronické podobě a nejdou vzhledem k použitému papíru naskenovat.
  Zodpovědný: pan Hnilica
  Nový termín: 31.12. 2002

  Pořadatelství MM ČR v roce 2003
  Výkonný výbor ČBaS na svém zasedání nerozhodl o pořadateli Mezinárodního mistrovství České republiky v badmintonu pro rok 2003 a proto vyhlašuje nové výběrové řízení. Podmínky výběrového řízení budou zveřejněny na webových stránkách ČBaS v nejbližším možném termínu.
  Zodpovídá: p. Musil
  Zájemci o pořadatelství MM ČR v roce 2003 zašlou své nabídky či osobně je odevzdají na SE ČBaS do 10.12. 2002 do 13:00 hod. Otevření obálek proběhne na SE ČBaS ve 13:00 hod. za účasti komise pověřené VV ČBaS složené z pana Scheinera, p. Jurky a pí. Teřlové. Tato komise nabídky vyhodnotí a zašle svůj návrh na pořadatele zmíněného turnaje všem členům VV elektronickou poštou. Členové VV se k návrhu vyjádří nejpozději do 16.12. 2002.
  O výsledku výběrového řízení budou informování všichni účastníci výběrového řízení prostřednictvím webových stránek ČBaS nebo písemnou formou nejpozději do 20.12. 2002.
   
 • EK
  -
  Dotace oblasti
  Upozornění na nutnost dodržení termínu vyúčtování dotace na TM viz. zaslané materiály ze dne 4. 6. 2002 a přehled jednotlivých rozdělení dotací do jednotlivých oblastí.
  Termín: 10.12. 2002
  Úkol trvá
   
 • Aktualizace adresáře oddílů ČBaS
  Předsedům jednotlivých oblastí ČBaS byla rozeslána tabulka ( zpracováno v Excelu) se žádostí o aktualizaci adresáře jednotlivých oblastí ČBaS, aby mohla být umístěna na webových stránkách ČBaS. Cílem je dosažení jednotného adresáře všech oblastí ČBaS a umožnění přístupu badmintonové veřejnosti k těmto údajům. Proto ještě jednou žádám o vyplnění tabulky ( v zaslaném formátu) a zaslaní ( v elektronické podobě) zpět na SE ČBaS do 10.12. 2002.
  Prosím nezasílejte aktualizované adresáře v jiné než požadované podobě!!!

  Dosud zaslaly následující oblasti: Jižní Čechy, Západní Čechy, Střední Čechy.
   
 • Povodně 2002
  Oddíl SKB Český Krumlov požádal VV, aby finanční příspěvek na odstranění škod po srpnových povodních, který byl původně určen na nákup badmintonových míčů, mohl použít na náklady za dopravu či nájem tělocvičny. VV z důvodu zabezpečení jednoznačné účelovosti příspěvku této žádosti nevyhověl.

2) Zprávy z jednotlivých komisí

STK

 • Předseda STK informoval VV o hladkém průběhu všech soutěží družstev i jednotlivců, které probíhají v souladu s termínovým kalendářem. Drobné nedostatky řešila STK projednáním přímo s konkrétními pořadateli. Výsledky ze všech soutěží včetně žebříčků jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách ČBaS.
   
 • VV ČBaS schválil úhradu inovace dosavadního programu „ Rozlosování turnaje“ ve výši 3.500,- Kč a jeho využití jednotlivými oddíly bezplatně ( pouze za úhradu poštovného a balného) v případě, že již vlastnily původní verzi tohoto programu. Oddíly, které mají zájem o nákup celého programu (včetně inovace) zaplatí 50,- Kč registrační poplatek + balné a poštovné. V případě nejasností či potřebě získání podrobnějších informací kontaktujte tvůrce aplikace pana Kudrnu na e-mailové adrese: jiri.kudrna@muor.cz
   
 • VV uložil STK zařadit povinnost užívání tohoto programu pro losování a zpracování výsledků všem pořadatelům turnajů kategorie typu „A“ + „B“ s platností od sezóny 2003/2004. STK zároveň doporučuje užívání uvedeného programu i pro krajské soutěže.

TMK

 • Trenér juniorské reprezentace pan Votava informoval VV ČBaS o výsledcích juniorů na juniorských circuitových turnajích a všech absolvovaných mezinárodních akcích, kterých se juniorská reprezentace v uplynulém období zúčastnila. Informace o výsledky z MSJ a MM J ČR a dalších vybraných turnajů byly průběžně zveřejňovány na webových stránkách ČBaS.
   
 • TMK potvrdila účast dospělé reprezentace na MS družstev v Holandsku - Sudirman Cup 2003. VV ČBaS uložil pí. Teřlové ve stanoveném termínu přihlásit družstvo ČR k účasti na tomto MS.
   
 • VV ČBaS schválil účast reprezentace ČR na ME „B“ Helvetia Cupu (Portugalsko) ve složení hráčů 4+4 a uložil TMK nahlásit na SE ČBaS do 2.12. 2002 jmenný seznam hráčů ( i náhradníků) včetně doprovodu, kteří se soutěže zúčastní. TMK do tohoto termínu nahlásí na SE ČBaS všechny podklady potřebné pro zajištění akce ( požadavky na dopravu, ubytování atd).
   
 • Přihlášky na turnaje EBC, turnaje Grand Prix a ostatní mezinárodní turnaje
  Upozornění pro hráče a trenéry!!!
  Přihlášky na výše zmíněné turnaje je nutné zaslat na SE ČBaS den před uzávěrkou přihlášek stanovenou pořadatelem do 12:00 hod. Přihlášky zaslané po tomto termínu nebudou akceptovány!
   
 • Školení trenérů II. třídy licence „B“ – FTVS UK Praha
  Školicí a kooperační centrum UK v Praze FTVS pořádá ve dnech od 6. 2.- do 9.2. 2003 kurz trenérů II. tř. (Lic. B) - vědecký základ sportovního tréninku - rozsah 35 hodin (maturanti)
  V případě zájmu zašlete přihlášky na SE ČBaS do 5.12. 2002.
  Přihláška musí obsahovat celé jméno a adresu!!!  Přiložte kopii maturitního vysvědčení!
   
 • K projednání VV ČBaS byla doručena připomínka hráčky Diany Stádníkové na činnost TMK ve vztahu k reprezentantům (špatná informovanost hráčů, špatná komunikace hráčů a TMK atd.). VV ČBaS pověřil nového předsedu TMK pana Vorla, aby s hráčkou probral zmiňované připomínky a návrhy a v rámci TMK situaci řešil.

KR

 • Připravuje se školení rozhodčích při M ČR dospělých, které se bude konat v Brně příštího roku. Podrobné informace získáte u předsedy KR pana Tomáška mobilní telefon: 606178482.
   
 • Informace o nové povinnosti rozhodčích na všech mezinárodních akcích, a to pokud se týká jejich oblečení. S účinností od 1. 1. 2003 budou rozhodčí oblečeni v zelených tričkách a svetrech.

MK

 • Předseda MK pan Musil informoval VV ČBaS o podpisu sponzorských smluv nově uzavřených za účelem propagace sportovních akcí pořádaných pod hlavičkou ČBaS v celkové výši 200.000,- Kč. Prostředky by měly být připsány na účet ČBaS do konce roku 2002.

EK

 • VV ČBaS uložil SE ČBaS
  podat na ČSTV následující požadavek na strojní investice pro rok 2003:
  1) 1sada (6ks) elektronických ukazatelů skóre ( na osazení šesti badmintonových kurtů) v celkové ceně 150.000,- Kč
  2) 1 ks mobilní badmintonové hřiště v ceně 150.000,- Kč
   
 • EK rozeslala všem členům VV čerpání rozpočtu ČBaS ke 30.9. 2002. Čerpání je v souladu se schváleným rozpočtem.
   
 • Předsedové jednotlivých komisí zašlou své požadavky na rozpočet na rok 2003 pro jimi řízené komise na SE ČBaS do 31. 12. 2002. EK po obdržení těchto návrhů připraví do 10. 1. 2003 vyhodnocení požadavků a hlavní informaci přednese na VV 22. 1. 2003.
   
 • VV odsouhlasil pořízení mobilního telefonu pro SE ČBaS

3) Různé

 • VV ČBaS děkuje panu Židkovi za práci, kterou odvedl za dobu jeho působení ve funkci předsedy TMK ČBaS.
   
 • VV ČBaS děkuje oddílu TJ Baník Most a oddílu TJ Orlová Lutyně za uspořádání MM ČR a MM J ČR.
   
 • ČZ – připomínáme!!!!!
  OPS zašlou stav členské základny oddílů oblasti do 20.1. 2003 na SE ČBaS. Později zaslané materiály nebudou zahrnuty do statistiky ČZ roku 2002 a nebudou sloužit jako podklad pro stanovení počtu delegátů pro Sněm ČBaS v roce 2003. Uveďte stav k 30.11. 2002. !!!! – nezasílejte stav ČZ jednotlivých oddílů samostatně, ale pouze zpracovanou tabulku za celou oblast. Prosím o doplnění jedné kolonky navíc do tabulky ČZ a to mládež celkem ( součet počtu žáků a dorostu).
   
 • Filmová dokumentace z ÚA ČSTV ČBaS převzal z ÚA ČSTV do svého užívání tři kazety filmového materiálu s tématikou „BADMINTON“, který byl předán panu Jurkovi se žádostí o zpracovaní tohoto materiálu pro potřeby ČBaS.

Příští schůze VV ČBaS se uskuteční 22. 1. 2003 od 14:00 hod.
v místnosti č. 209 v budově ČSTV

V Praze dne 18. 11. 2002

Zapsala: Iveta Teřlová   

© Copyright ČBaS.   Stránky navrhl a spravuje - Filip Stádník