Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
 
Zápis ze zasedání VV ČBaS - 20. 9. 2001
 
- originál zápisu je k dispozici ke stažení ve formátu MS Word - vv200901.doc 
 
Místo konání:  Praha - Strahov
Přítomni:  Škácha, Pavelka, Scheiner, Nováková, Teřlová, Maňásek, Tomášek, Kotyza, Plánička, Vorel, Jurka
Hosté: Votava, Hnilica, Bitmanová

Program:

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání VV ČBaS
 2. Zprávy z jednotlivých komisí
 3. Různé

1) Kontrola úkolů z minulého zasedání VV ČBaS

Organizační řád ČBaS a komisí ČBaS
Úkol trvá. 
Odloženo z důvodu nutnosti vyřešit otázku krajského uspořádání - dopad na obsah OŘ ČBaS.

Zabezpečení reprezentace dospělých 
Úkol trvá
VV pověřil pana Židka projednáním možnosti budoucí spolupráce pana Mendreka a polského trenéra pana Hawela s reprezentací dospělých. Předseda TMK bude na příštím VV informovat o výsledcích těchto jednání.

Vědecký servis 
Objednán náhradní termín vyšetření pro hráče, kteří se z různých důvodů nemohli zúčastnit testů v prvním týdnu měsíce září.
Termín: 8. 10. 2001
Místo: FTVS UK Praha 

SCM - Sportovní centra mládeže
Na základě jednání ke " Sportovním centrům mládeže" konaného dne 27.6. 2001 v Dobrušce mezi zástupci SCM a vybranými členy VV ČBaS, byl po zapracování připomínek z této schůzky VV ČBaS předložen návrh "Metodického pokynu ČBaS ke SCM".
Návrh je přílohou zápisu a jeho znění se předkládá VV jako dokument, který by měl být na příštím zasedání VV projednán. Zásadní připomínky k tomuto materiálu zasílejte na E-mailovou adresu pana Hobzika: 
E - mail: e_ideal@mbox.vol.cz  

VV ČBaS uložil panu Maňáskovi zpracování návrhu systému hodnocení růstu výkonnosti hráčů SCM a jeho zaslání členům VV ČBaS, SE ČBaS, panu Hobzikovi a zástupcům SCM.
Termín: 20.10. 2001

SCM při TJ Sokol Dobruška zašle do 30. 9. 2001 na SE ČBaS žádost o zřízení detašovaného pracoviště
při jejich SCM podrobnosti viz. dopis určený SCM ze dne 26.7. 2001. 
V případě, že již o zřízení detašovaného pracoviště při SCM nemá zájem, sdělí to obratem na SE ČBaS.
Bez těchto informací není možné žádat na MŠMT ČR o schválení zřízení detašovaných pracovišť při jednotlivých SCM.


2) Zprávy z jednotlivých komisí

EK

 • Dotace oblasti
  VV ČBaS na návrh EK rozdělil rovnoměrně mezi všech 8 oblastí, rozpočtovanou částku ve výši 160.000,- Kč, což odpovídá částce 20.000,- Kč na oblast.
  Dotace bude přidělena v poměru: 13.000,- Kč z vlastních zdrojů - Sazka
  7.000,- Kč ze státní dotace na talentovanou mládež


  Dotace na talentovanou mládež je poskytnuta účelově a oblasti ji musí použít v souladu s Metodickými pokyny pro vyúčtování dotací ze státního rozpočtu ČR pro rok 2001 a vyúčtovat dle pokynů SE ČBaS do 10.12. 2001.

  Oblasti obratem zašlou na SE ČBaS čísla účtů, na které jim má být dotace zaslána!!!

  Materiály potřebné pro vyúčtování dotace ze státního rozpočtu budou stejně jako každý rok rozeslány SE ČBaS předsedům jednotlivých oblastí.
   
 • Rozpočet ČBaS
  EK předložila VV ČBaS čerpání rozpočtu ČBaS k 31.7. 2001 viz. příloha
   
 • Na návrh EK VV ČBaS odsouhlasil převod finančních prostředků bývalých OPS (stav k 30.6. 2001) na
  nově zřízená krajská pracoviště. V případě SEVERNÍCH ČECH na účet KRAJSKÉHO SVAZU ÚSTÍ NAD LABEM.
   
 • VV ČBaS rozhodl, že krajská pracoviště budou vést svá účetnictví samostatně (střediskově) a čtvrtletně 
  pošlou na SE ČBaS přehled hospodaření.

STK

 • Schůzka zástupců I. a II. CL proběhne 22.9. 2001- TJ Spoje Praha, Na Balkáně 812, 130 00 Praha 3
  Schůzka I. CL - od 13:00 hod.
  Schůzka II. CL - od 14:00 hod.
   
 • STK ČBaS žádá o zaslání termínových kalendářů jednotlivých krajů na E-mailovou adresu STK 
  ČBaS E- mail: badm.scheiner@cmail.cz  a na adresu správce webových stránek pana Stádníka
  E-mail: filipstadnik@atlas.cz  
   
 • Upozornění pro kraje:
  Přestupy, které neschvaluje STK ČBaS, ale krajská STK musí být nahlášeny na STK ČBaS z důvodu změn klubové příslušnosti v konečných žebříčcích.
   
 • Zápisy STK ČBaS najdete na webových stránkách ČBaS
   
 • !!! VV ČBaS rozhodl , že zápasy I. a II. CL v sezóně 2001/2002 budou hrány systémem 5 x 7!!!

TMK

 • ČOV - trenéři mládeže
  VV ČBaS na návrh TMK ČBaS schválil na období od 1.5. do 31.12. 2001 měsíční odměny reprezentačním trenérům ve výši:

p. Maňásek = 3.500,- Kč
p. Votava = 4.500,- Kč
p. Lubas = 2.000,- Kč

 • TURNAJ OH nadějí 
  V termínu od 14.9. do 16.9. 2001 se uskutečnil v Českém Krumlově turnaj "Olympijských nadějí".
  Turnaje se zúčastnily dvě družstva ze Slovenska, tři družstva z České republiky a jedno družstvo z Polska.
  Česká republika se umístila na druhém místě za družstvem Slovenska.
   
  VV ČBaS děkuje oddílu SKB Český Krumlov za vzorné uspořádání soutěže a zabezpečení soustředění pro juniorské reprezentanty před turnajem.
   
 • Polonia Cup - 3. -7.10. 2001 
  VV ČBaS vzal na vědomí nominaci na Polonia Cup 2001.

  Dívky: Benešová, Tunturovová, Vašková, Jánošová, náhradnice: Šustrová
  Chlapci: Sluka, Hobzik, Peníška, Kouka,l náhradník: Bém
  Trenéři: Maňásek, Votava
   
 • Reprezentační trenéři juniorů informovali VV ČBaS o náplni své práce v průběhu měsíců
  července, srpna a září (opakovaná soustředění, srazy, funkční vyšetření , účast na turnajích atd.).
   
 • VV ČBaS uložil TMK předložit na příštím zasedání VV plán přípravy reprezentace dospělých 
  zpracovaný reprezentačním trenérem panem Lubasem s výhledem na start na ME 2002.
  (specifikovat jména hráčů a jejich účast na zahraničních turnajích)
   
 • TMK informovala VV ČBaS o průběhu školení trenérů III. a II: třídy a doškolení trenérů II.třídy, které
  proběhlo koncem července v Brně Jehnicích. Všichni frekventanti složili závěrečné testy a obdrželi osvědčení o absolvování školení. 
   
 • TMK ČBaS žádá SCM při TJ Sokol Radotín o zaslání návrhu spolupráce SCM s panem Mendrekem 
   
 • VV ČBaS schválil účast reprezentace ČR na:
  MS družstev mužů a žen - Thomas and Uber Cup 2002 - Holandsko
  ME J "B" - Finlandia Cup 2002 - Slovinsko 
   
 • TMK zašle na SE ČBaS hospodářské podmínky účasti hráčů na MM ČR dospělých společně
  s jmenným seznamem hráčů na než se tyto podmínky vztahují. 
  Termín: Obratem

KR

 • Vzhledem k nedostatku rozhodčích pro nadcházející MM ČR v Liberci, žádá předseda KR oblasti 
  o doplnění rozhodčích pro zabezpečení tohoto turnaje. Případné zájemce nahlaste přímo na SE ČBaS.
   
 • Rozhodčí, kteří mají zájem o účast v zahraničních turnajích v Bulharsku, Slovinsku a Maďarsku se
  nahlásí panu Škáchovi tel.: 048/5214466
   
 • Informace: na webových stránkách ČBaS bude v dohledné době zřízena složka"Rozhodčí", kde budou 
  aktuálně uvedeny všechny pozvánky ze zahraničí pro naše rozhodčí. V případě zájmu kontaktujte pana Škáchu tel.: 048/5214466. Na tyto turnaje je možné se přihlásit pouze prostřednictvím ČBaS!!!

3) Různé

 • VV ČBaS schválil přijetí oddílu BADMINTON KLUB OSTRAVA, USK CAC PLZEŇ a SK DOBRÁ 
  VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC za řádné členy ČBaS.
   
 • Důležité: VV ČBaS žádá jednotlivé oblasti, aby zaslaly na SE ČBaS přehled míst, kde a za jakých
  podmínek je možné hrát komerční badminton. Informace zasílejte v elektronické podobě na 
  E-mail: badminton@cstv.cz 
  Termín: 30.11. 2001 
   
 • VV ČBaS žádá pořadatele turnajů, aby zasílali propozice k soutěžím elektronickou poštou na 
  E-mailovou adresu pana Stádníka viz. výše. Obdržené propozice budou zveřejněny na webových stránkách ČBaS.
   
 • VV ČBaS projednal nabídku zástupce časopisu SQUASH & BADMINTON REVUE na odběr 500 ks 
  výtisku každého čísla časopisu v ceně 19 Kč/ks včetně DPH. VV po zvážení finanční situace svazu, rozhodl na nabídku reagovat záporně.

Plán schůzí VV ČBaS
8.11. 2001, 13.12. 2001, 30.1. 2002, 7.3. 2002, 11.4. 2002, 16.5. 2002


Zapsala: Iveta Teřlová 
V Praze dne 20. 9. 2001

 

© Copyright ČBaS.   Stránky navrhl a spravuje - Filip Stádník