Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
 
Zápis č. 5/2003 ze schůze VV ČBaS dne 21. 6. 2003
 
- originál zápisu je k dispozici ke stažení ve formátu MS Word - vv210603.doc 
Místo konání:  Praha - Strahov
Přítomni:  Škácha, Scheiner, Teřlová, Tomášek, Plánička, Vorel, Nováková, Frýda, Musil, Pavelka, Kotyza, Jurka, Kavan
Hosté: Koukal

 
Program:
  1. Projednání návrhu smlouvy o exklusivním poskytnutí reklamních a marketingových práv
  2. Výběr dodavatele badmintonové výstroje pro reprezentaci
  3. SCM - kritéria výběru zařazování sportovců do SCM ČBaS
  4. Různé

1. Projednání návrhu smlouvy o exklusivním poskytnutí reklamních a marketingových práv

Předseda MK pan Musil předložil ke schválení VV návrh smlouvy se společností Prague City Center o exklusivním poskytnutí reklamních a marketinkových práv.

VV ČBaS návrh schválil s tím, že pověřil pana Musila projednáním prodloužení lhůty pro informování pořadatelů turnajů o plánovaném využití reklamních ploch a upozornění na požadavky zadavatele reklamy a následně zajištěním podpisu smlouvy.


2) Výběr dodavatele badmintonové výstroje pro reprezentaci

Reprezentační trenér dospělých pan Petr Koukal informoval VV o provedeném testování dodaných vzorků. Na základě doporučení reprezentačního trenéra byla vybrána firma RADAN SPORT jako dodavatel badmintonové výstroje specifikované
ve výběrovém řízení.


3) SCM - kritéria výběru zařazování sportovců do SCM ČBaS

Na základě reakce MŠMT ČR na dokumentaci (kritéria pro zařazování, setrvání a vyřazování sportovců ve SCM), kterou obdrželo ministerstvo od jednotlivých sportovních svazů, VV ČBaS ukládá TMK ČBaS přepracovat tyto materiály tak, aby mimo jiné obsahovaly:

  1. Věkové stupně a kategorie – biologické hledisko
  2. Způsob hodnocení zdravotní způsobilosti – zdravotní hledisko
  3. Pohybové předpoklady - motorické hledisko
  4. Dynamiku speciální sportovní výkonnosti – predikce výkonnosti
  5. Psychologické předpoklady

TMK zašle zpracovaný a schválený materiál (v rámci TMK) na SE ČBaS nejpozději do 30. 7. 2003.

Zodpovědný: Richard Hobzik


4) Různé

Předseda ČBaS pan Ivan Škácha informoval VV o rezignaci p. Pavla Maňáska na post předsedy KM platné ke dni 30. 6. 2003.

Trenérsko metodická komise navrhne VV zástupce za mládežnické kategorie do TMK jako řádného člena této komise.

Termín: do 24.9. 2003

Příští schůze VV ČBaS se uskuteční 25. 9. od 14:00 hod.
v místnosti č. 209 v budově ČSTV
 

Zapsala: Iveta Teřlová, v Praze dne 21. 6. 2003   

© Copyright ČBaS.   Stránky navrhl a spravuje - Filip Stádník