Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
 
Zápis č. 2/2004 ze schůze VV ČBaS dne 26. 2. 2004
 
- originál zápisu je k dispozici ke stažení - vv260204.doc 
Místo konání:  Praha - Strahov
Přítomni:  Škácha, Scheiner, Teřlová, Tomášek, Plánička, Vorel, Musil, Pavelka, Kotyza, Nováková, Jurka, Frýda
Hosté: Koukal, Votava
 
Program:
 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání VV ČBaS
 2. Zprávy z jednotlivých komisí
 3. Různé

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání VV ČBaS

 • Rubrika diskusní fórum
  Na webových stránkách ČBaS bude od 1.3. 2004 umístěn odkaz na webové stránky rubriky „Diskusní fórum“.
   
 • Návrh logo ČBaS
  Po dohodě se společností Prague City Center byla pozastavena tvorba návrhu nového loga ČBaS. Další jednání jsou odvislá od výsledků vzájemné spolupráce mezi ČBaS a zmiňovanou společností v oblasti zabezpečení finančních prostředků na činnost ČBaS.
   
 • TV Galaxie
  Pan Musil informoval VV o stavu jednaní s TV Galaxie.
  Vzhledem k tomu, že dosud nebyla nalezena vzájemná shoda ve věci výše platby za TV přenos, došlo k následující dohodě. TV Galaxie provede 10 minutový sestřih z nadcházejícího M ČR dospělých v Plzni a to zdarma, za umístění loga TV Galaxie na propagačních tiskovinách k M ČR.
  Na základě zkušeností z této soutěže bude dále probíhat s TV Galaxie jednání o podmínkách spolupráce při akcích MM ČR a MM ČR J 2004.
   
 • SCM
  SCM měla do 31.1. 2004 zaslat na SE ČBaS a v kopii předsedovi TMK panu Vorlovi návrhy svých rozpočtů na rok 2004. Neučinilo tak SCM v Kopřivnici a SCM v Dobrušce.
  Úkol trvá
  Termín: obratem
   
 • Oddíl TJ Sokol Jehnice projevil zájem o pořadatelství soutěže Polonia Cup v roce 2005
  V této souvislosti požaduje VV zpracovaní písemného návrhu podmínek, za jakých je oddíl schopen soutěž uspořádat. Podmínky byly předloženy pouze obecně a v ústní formě (ČBaS zaplatí požadovaný poplatek EBU, pořadatel poukáže ČBaS 10 % z případně docíleného zisku).
  Úkol trvá.
  Termín: 30.3. 2004

2) Zprávy z jednotlivých komisí

TMK

 • Finlandia Cup 2004 - Vídeň
  Juniorské reprezentační družstvo obsadilo na ME J kategorie „B“ (Finlandia Cup) výtečné
  1. místo a tím si zajistilo účast mezi 16-ti nejlepšími týmy Evropy na ME J v roce 2005. GRATULUJEME !!!!

  Hráči na návrh TMK obdrží při M ČR dospělých v Plzni jako poděkování každý po dvou kusech badmintonových triček s potiskem vztahujícím se k výše zmiňované soutěži.
   
 • Příprava na Polonia Cup 2005
  TMK informovala VV o průběhu soustředění vybraných hráčů zařazených do projektu přípravy na Polonia Cup v roce 2005, které proběhlo velmi úspěšně tento měsíc pod vedením trenérů Markéty Koudelkové a Richarda Hobzika ve SC Nymburk.
   
 • Thomas and Uber CUP 2004 – Prešov
  Trenér reprezentačního družstva dospělých pan Petr Koukal informoval VV o průběhu soutěže a zhodnotil vystoupení hráčů na této akci. Dále ve svém příspěvku vyslovil nespokojenost s přístupem hráčů reprezentace k tréninkovému procesu a to i přes vytvoření tréninkových podmínek pro přípravu ze strany ČBaS ( zajištění společné přípravy na Spojích z prostředků ČBaS).
   
 • ME družstev a jednotlivců – Švýcarsko
  Nominační kritéria na ME stanovená TMK jsou zveřejněna na webových stránkách ČBaS včetně hospodářských podmínek.
   
 • Sekretářem ČBaS předána informace o postoji MŠMT ČR k otázce věkových kategorií pro
  zařazovaní sportovců do SCM ( věkové rozmezí zpravidla 15 – 19 let).
   
 • Sekretářem ČBaS podána informace o aktuálním stavu registrace sportovců v systému IZIP a
  distribuci zdravotních knížek sportovce vydaných ČOV. Apel na TMK, aby zajistila registraci do tohoto systému všech hráčů zařazených do reprezentace. Veškeré materiály a informace k této problematice byly hráčům rozeslány v průběhu léta roku 2003. Upozorňuji, že ignorování zmíněné registrace, může mít za následek úpravu dotace na reprezentaci ze strany NMŠMT ČR v náš neprospěch.
   
 • Pí. Teřlová dále informovala VV, potažmo TMK o možnosti připomínkovat novelu Směrnice pro
  kontrolu a postih dopingu ve sportu. TMK obdržela návrh v minulém týdnu v elektronické podobě. Ostatní v případě zájmu kontaktují SE ČBaS, kde je možné příslušný návrh směrnice obdržet.
   
 • TMK obdržela v průběhu zasedání VV tiskoviny vydávané ADV.
   
 • Sekretář ČBaS informoval VV ČBaS o přípravách ČOV na nadcházející OH v Aténách a probíhajících jednáních mezi ČBaS a ČOV v otázce OH 2004. Vzhledem k nutnosti dodat na ČOV v dostatečném předstihu poklady pro akreditaci na OH - materiály týkající se potenciálních účastníků OH, určil VV v případě kvalifikace Jana Frohlicha na OH jako doprovod pana Zdenka Musila.

EK

 • Předseda EK pan Plánička informoval VV ČBaS o konečném čerpání rozpočtu roku 2003.
   
 • VV pověřil předsedu EK pana Pláničku zjištěním možnosti a výhodnosti zaregistrování ČBaS jako plátce DPH.
   
 • VV ČBaS pověřil pana Pláničku vyhlášením výběrového řízení na dodavatele badmintonových míčů pro sezónu 2004/2005.
  VV uložil předsedům komise TMK a STK, aby zaslali své požadavky na zabezpečení míčů pro nadcházející sezónu předsedovi EK.
  Termín: 5.3. 2004
   
 • Komise pro zpracování podkladů pro

STK

 • Předána informace o průběhu soutěží ČBaS, přípravě jednotlivých MČR v kategoriích jednotlivců i družstev. Výsledky všech soutěží včetně žebříčků viz. webové stránky ĆBaS www.czechbadminton.cz
   
 • STK vyzývá oddíly mající zájem o pořádání turnajů kategorie GP „B“ a MČR všech kategorií k zaslaní žádostí ( přihlášek) do 1.4. 2004 na adresu STK ČBaS!!!
   
 • Tyto žádosti (přihlášky) musí dle rozhodnutí VV ČBaS splňovat následující kritéria:
  1) ozvučení haly
  2) umpire pro rozhodčí
  3) mobilní koberce na badminton ( povinné pro MČR, doporučení pro GP „B“ )
  4) minimální počet kurtů 4 x
  5) použití elektronického losovacího programu
  6) zajištění bufetu v areálu haly
  7) prostor pro diváky – hlediště ( povinné pro MČR, doporučení pro GP „B“ )
  8) ceny pro 1.- 4. místo
  9) stanovení maximální ceny startovného
  10) možnost ubytování s uvedením cenových relací
  11) vlastní nabídky nad uvedená kritéria

  Po uzávěrce termínu přihlášek bude zpracován ve spolupráci s TMK termínový kalendář pro nadcházející sezónu.

MK

 • Předána informace o připravované tiskové konferenci, která proběhne před ME družstev a jednotlivců.
  Termín: 7.4. 2004
   
 • Předseda MK pan Zdeněk Musil vyzval členy VV k otevření diskuse v otázce dalšího rozvoje a priorit badmintonového hnutí v dalších letech.

RK

 • Na základě pověření předsedou RK panem Tomkem předal pan Frýda VV informaci, že RK vyzve písemnou formou jednotlivá SCM k předložení podkladů pro provedení revize fungování a hospodaření SCM v roce 2003.

KR

 • Předána informace o účasti 10 rozhodčích na MČR dospělých v Plzni a o dokoupení uniforem pro rozhodčí.

3) Různé

 • Sněm ČBaS 2004
  VV stanovil termín konaní Sněmu ČBaS na sobotu 19.6. 2004.
  Místo konání: aula ČSTV, Praha 6 – Strahov

  Předsedové komisí ČBaS zašlou v elektronické podobě předsedovi ČBaS zprávu o činnosti za uplynulé čtyřleté volební období a návrh plánu činnosti na další volební cyklus.
  Termín: 6.4. 2004

  Originály materiálů budou předány sekretáři ČBaS na květnovém zasedání VV ČBaS.

  Přehled počtu delegátů oblastních výborů ČBaS s hlasem rozhodujícím a s nárokem na účast na Sněmu ČBaS zjištěný dle stavu ČZ k 30.11. 2003.

  Oblast/kraj nárok delegátů:
  Praha                   6
  Střední Čechy      5
  Severní Čechy     7
  Západní Čechy    7
  Jižní Čechy          7
  Východní Čechy  5
  Severní Morava   8
  Jižní Morava        6
  _______________
  Celkem               51


  Nový oddíl – TJ Slovan Karlovy Vary
  VV ČBaS schválil přijetí oddílu badmintonu TJ Slovan Karlovy Vary za řádného člena ČBaS.

   
 • Předsedkyně Zpč. oblasti pí. Milada Nováková podrobně informovala VV o stavu zajištění MČR dospělých v Plzni. Propozice viz. webové stránky ČBaS. Všichni jsou srdečně zváni!!! Přijďte se podívat!!!

Příští schůze VV ČBaS se uskuteční 8. 4. 2004 ve 14:00 hod.
místnost č. 209 v budově ČSTV

Zapsala: Iveta Teřlová, v Praze dne 26. 2. 2004   

© Copyright ČBaS.   Stránky navrhl a spravuje - Filip Stádník