Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
 
Zápis č. 4/2003 ze schůze VV ČBaS dne 29. 5. 2003
 
- originál zápisu je k dispozici ke stažení ve formátu MS Word - vv290503.doc 
Místo konání:  Praha - Strahov
Přítomni:  Škácha, Scheiner, Teřlová, Tomášek, Plánička, Vorel, Votava, Maňásek, Nováková, Frýda, Musil, Pavelka
Omluveni: Tomek, Kavan

Hosté: Koukal
 
Program:
 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání VV ČBaS
 2. Zprávy z jednotlivých komisí
 3. Různé

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání VV ČBaS

 • Organizační řád ČBaS a komisí ČBaS
  VV ČBaS schválil Statut RK ČBaS a uložil panu Tomkovi zapracovat do Statutu RK změnu cyklu volebního období, tak jak byla schválena VV (RK má 3 členy volené Sněmem ČBaS na čtyřleté období a to vždy s jednoročním odstupem po volbě VV ČBaS.) a statut zaslat v elektronické podobě na SE ČBaS.
  Termín: obratem
   
 • Olympijská příprava na OH 2004
  VV vzal na vědomí informaci o obsahové náplni smluv s hráči, pro které byla schválena finanční podpora na období olympijské kvalifikace v roce 2003 (tzn. od 1.5. do 31.12. 2003). Smlouvy s vybranými hráči jsou podepsány (Koudelková, Procházková, Skočdopole, Fröhlich).
   
 • Školení trenérů II. a III. třídy a doškolení trenérů II. třídy
  Proběhne v prvním týdnu v červenci – Brno Jehnice. Podrobné informace budou zveřejněny na webových stránkách ČBaS. TMK zašle propozice/pozvánky na SE ČBaS a správci webových stránek ČBaS.
  Upozornění: školení trenérů II. třídy – speciální část se mohou zúčastnit pouze trenéři, kteří již absolvovali obecnou část – školení trenérů licence „B“ na FTVS UK Praha!!!
  Termín: Obratem
  Úkol trvá

   
 • Školení trenérů II.třídy - obecná část
  Školící a kooperační centrum UK v Praze FTVS připravuje v níže uvedeném termínu kurz trenérů II. třídy (licence B – obecná část – 35 hodin )
  Termín konání: 25.9. – 28.9. 2003
  Místo konání: Školící a kooperační centrum UK FTVS Praha

  Účastníci školení budou rozděleni do dvou skupin:
  - s maturitou – absolvují obecnou část v rozsahu 35 hodin
  - bez maturity – 1) absolvují obecnou část ve výše uvedeném termínu a rozsahu
                            2) 50 hodin všeobecného základu (matematika, fyzika, chemie, biologie)

  Jmenné seznamy s adresami účastníků zašlete na SE ČBaS společně s fotokopiemi maturitního vysvědčení (pouze maturanti) do 30.6. 2003.
  Po tomto termínu nebudou přihlášky akceptovány.
   
 • Aktualizace adresáře oddílů ČBaS
  Aktualizované adresáře jednotlivých oblastí najdete na webových stránkách ČBaS www.czechbadminton.cz 
   
 • MK
  Předseda MK pan Musil seznámil VV o probíhajícím jednání se společností Prague City Center, která projevila zájem o spolupráci s ČBaS v oblasti propagace a marketinku. Jednání je ve fázi návrhu smlouvy mezi ČBaS a Prague City Center o exklusivním poskytnutí reklamních a marketinkových práv jmenované společnosti.
  Všichni členové VV byli s návrhem smlouvy seznámeni před zasedáním VV.
  Na základě vznesených připomínek členů VV bylo panu Musilovi uloženo podrobněji projednat některé body smlouvy a VV seznámit s výsledkem jednání na jeho dalším zasedání.
   
 • Rubrika diskusní fórum
  Problematika projednána se správcem webových stránek panem Stádníkem a od začátku sezóny 2003/2004 bude rubrika zřízena na oficiálních webových stránkách ČBaS.
   
 • Strojní investice 2003
  VV ČBaS přidělil do přechodného užívání jedno mobilní badmintonové hřiště (mobilní badmintonový koberec) oddílu Sokol Brno Jehnice, které bude zakoupeno z prostředků od ČSTV v roce 2003.
   
 • Vypsání výběrového řízení na dodavatele badmintonových míčů pro sezónu 2003/2004 a na
  dodavatele badmintonové výstroje pro reprezentaci


  Komise ve složení p. Jurka, p. Scheiner a pí. Teřlová seznámila VV s komplexní nabídkou účastníků výběrového řízení na:

  a) dodavatele badmintonových míčů pro sezónu 2003/2004
  b) dodavatele badmintonové výstroje pro reprezentaci


  Zápisy z veřejného otevření obálek pro obě výběrová řízení byly zaslány všem členům VV dne 27.5. 2003.

  Na SE ČBaS došly následující nabídky:

  a) badmintonové míče pro sezónu 2003/2004

  - Pavel Bleyer Most ( míče RJ STANDARD+ RJ TRAINING , RJ CHAMP+ RJ TRAINING)
  - Sport Lubas ( míče YONEX, NO Name)
  - RADAN SPORT sdr. ( míče TRUMP T 101, TRUMP T303, MERCO EXCELLENT
  - MATCH POINT s.r.o. (míče BABOLAT Aeroflex Start X12)

  VV ČBaS rozhodl o následujícím výsledku výběrového řízení (pořadí stanoveno pouze do třetího místa):

  1. místo – NO Name
  2. místo – RJ CHAMP + TRAINING
  3. místo – TRUMP T 101 (bez materiálního plnění)


  Dodavatelem badmintonových míčů pro sezónu 2003/2004 se stala firma Sport Lubas s míči značky NO Name.

  Upozornění !!!!! Ze strany firmy Sport LUBAS (součást nabídky do výběrového řízení na míče) platí a je k využití:

  Zvýhodněná nabídka míčů NO Name pro oddíly I. a II.CL a SCM
  SCM množstevní limit odběru - 50 krabic - cena 350,- Kč/krabice
  Oddíl I. CL množstevní limit odběru – 25 krabic - cena 350,- Kč/krabice
  Oddíl II. CL množstevní limit odběru – 15 krabic - cena 350,- Kč/krabice

  VV ČBaS uložil EK uzavřít smlouvu s vítězem soutěže.

  b) badmintonová výstroj pro reprezentaci

  Na SE ČBaS došly následující nabídky:

  - Pavel Bleyer Most ( šortky a trička značky RINJA, barevné provedení tmavě modré šortky, trička v černé, tmavě modré a bílé barvě). Ve finančním vyjádření Kč 79.810,-.

  - RADAN SPORT sdr. (šortky a trička značky Merco, široká škála barevného provedení a druhu – nabídka potisku zdarma) ). Ve finančním vyjádření Kč 60.000,-.

  Dodavatel badmintonové výstroje pro reprezentaci bude vybrán na základě provedeného testování dodaných vzorků v praxi, které zajistí trenér reprezentace dospělých pan Petr Koukal. Po otestování vzorků bude rozhodnuto o výsledku výběrového řízení – dne 21.6. 2003 po Sněmu ČBaS.
  Účastníci výběrového řízení budou o konečném výsledku informováni písemnou cestou.
   
 • Změna termínu pro složení kauce na Europe Cup 2003 2003 – týká se oddílu Karbo Benátky
  Termín prodloužen do 20.6. 2003
   
 • Novelizace Registračního řádu ČBaS
  STK ČBaS předloží VV návrh na změny/úpravy Registračního řádu ČBaS.
  Termín: do 30.9. 2003
  Zodpovědný: pan Scheiner
  Úkol trvá
   
 • Vědecký servis 2003 – funkční vyšetření hráčů
  Trenéři reprezentačních družstev zašlou na SE ČBaS své požadavky na zabezpečení vědeckého servisu pro hráče reprezentace (požadovaný termín, druh vyšetření, jmenný seznam hráčů).
  Termín: do 20. 6. 2003
  Úkol trvá
   
 • Zabezpečení reprezentace dospělých – společná příprava
  VV schválil předložené podmínky pro společnou přípravu užší reprezentace dospělých.
  Cílem je příprava vybraných reprezentantů (8-10 hráčů) pro případný start na OH 2004 a start na vrcholných světových a evropských soutěžích družstev a jednotlivců v roce 2003 a 2004.

  Specifikace:
  - na začátku sezóny bude reprezentačním trenérem jmenováno 8-10 hráčů zařazených do přípravy  (seznam bude průběžně aktualizován)
  - hráči budou trénovat v rámci tohoto projektu dvakrát týdně v pevně určených hodinách a místě pod vedením  reprezentačního trenéra
  - zkušební doba projektu je dva měsíce (a to od 1.9. 2003 – 31.10. 2003), po uplynutí této doby TMK projekt  vyhodnotí a navrhne VV další postup
  - náklady na zabezpečení projektu nebudou mít za následek navýšení rozpočtu TMK

  VV pověřil pana Koukala uzavřením smlouvy o užívání tělovýchovného zařízení (hala) s TJ Spoje Praha na období od 1.9. 2003 do 31.10. 2003 (cena 150,- Kč za hodinu a kurt).
   
 • VV schválil návrh reprezentačního trenéra dospělých pana Koukala na vyplácení finančních odměn
  hráčům za umístění ve vybraných mezinárodních turnajích
  ( turnaje EBC a turnaje vyšší kategorie).

  1. místo 10.000,- Kč
  2. místo 8.000,- Kč
  3.-4. místo 6.000,- Kč
  5.-8. místo 4.000,- Kč
  9.-16. místo 2.000,- Kč

  Uvedená odměna je stejná pro jednotlivce ve dvouhře i pro dvojici ve čtyřhře a podmínkou je alespoň jedno vítězství v příslušné disciplíně. Tzn., že přímý postup (např. nalosováním či postup bez boje) na „hodnocená“ místa nezakládá nárok na vyplacení odměny. V případě párových disciplín, kde hraje pouze jeden český hráč se tato odměna krátí na polovinu.
  Odměny budou vyplaceny na SE ČBaS a to dvakrát ročně ( do 15.12. a do 15.6.) a vždy na základě písemné zprávy hráče. Ve zprávě budou uvedeny všechny turnaje na nichž se hráč umístil na „hodnoceném“ místě, všechny výsledky v příslušné disciplíně na tomto turnaji a nárokované odměny za umístění v jednotlivých turnajích. Zpráva bude doplněna kopií výsledků z turnaje a bude podepsána reprezentačním trenérem, který bude zodpovědný za správnost uvedených údajů.
  Hráči budou s těmito podmínkami písemně seznámeni trenérem reprezentace dospělých a tyto podmínky budou zveřejněny na webových stránkách ČBaS.

  V platnosti od 1.9. 2003.
   
 • Pořadatelství MM ČR 2004
  VV ČBaS vyzývá zájemce o pořadatelství MM ČR dospělých pro sezónu 2004/2005, aby svou žádost zaslali na SE ČBaS do 10.9. 2003.
  ČBaS poskytne pořadateli příspěvek na zabezpečení turnaje ve výši 100.000,- Kč a v případě zájmu zapůjčí koberce, stojany, badmintonové sítě (náklady na dopravu hradí pořadatel). Ostatní náklady hradí pořadatel. Doporučujeme se seznámit s instrukcemi EBU pro pořádání circuitových turnajů viz. webové stránky Evropské badmintonové unie www.eurobadminton.org
   
 • Novelizace Disciplinárního řádu ČBaS
  SE ČBaS předloží VV návrh novelizovaného Disciplinárního řádu ČBaS.
  Termín: do 30.9. 2003

2) Zprávy z jednotlivých komisí

TMK

 • MS jednotlivci Anglie - Birmingham – ZMĚNA TERMÍNU !!
  Z důvodu infekčního onemocnění SARS došlo na základě rozhodnutí IBF ke změně termínu MS jednotlivců.
  NOVÝ TERMÍN - 28.7. –3.8. 2003
   
 • VV schválil zapůjčení 2 ks Sportestrů (PC 14) reprezentačnímu trenérovi juniorů panu Votavovi.
   
 • Summer School – Dánsko – 12.7. – 19.7. 2003
  Předána informace o účasti dvou českých hráčů Bitman a Milá. Hráči se akce účastní na vlastní náklady.
   
 • TMK předá na SE ČBaS požadavky na zabezpečení objednaných soustředění, které se budou konat
  v průběhu od června do září 2003 (termíny záloh, požadavky na míče, způsob fakturace atd.)
  Termín: Obratem
   
 • Polonia Cup 2003
  VV schválil účast na výše jmenovaném turnaji. TMK zašle na SE ČBaS širší nominaci na Polonia Cup- důvod nutnost rezervace letenek s dostatečným časovým předstihem.
  Termín: Obratem
  Do příštího zasedání VV ČBaS bude TMK informovat VV o složení výpravy.

STK

 • Předseda STK informoval VV o hladkém průběhu všech soutěží družstev i jednotlivců, které probíhají
  v souladu s termínovým kalendářem. Podrobné informace, výsledky a tabulky najdete ve zprávách STK
  (zveřejnění ve 23. týdnu roku 2003) na webových stránkách ČBaS - www.czechbadminton.cz
   
 • VV schválil „Rozpis soutěží a termínový kalendář pro sezónu 2003/2004“ a pověřil předsedu STK
  pana Scheinera připravit materiál v tištěné podobě, aby mohl být předán před sněmem zástupcům jednotlivých oblastí.
   
 • STK připomíná povinnost pořadatelů projednat případné změny v termínech konání soutěží (turnajů) zařazených do celostátního termínového kalendáře ČBaS. Při neplnění této povinnosti budou uplatňovány sankce dle SŘ a DŘ ČBaS.
   
 • Po vydaní konečných žebříčků sezóny 2002/2003 připraví STK podklady pro přidělení dotací na
  TM
  pro oblastní svazy ČBaS. EK po obdržení podkladů od STK zašle dotace jednotlivým oblastem ČBaS.

MK

 • Předána informace o podmínkách prezentace ČBaS na mezinárodním sportovním veletrhu SPORT LIFE, který se bude konat v areálu brněnského výstaviště od 13.11. - 16. 11. 2003. VV ČBaS pověřil pana Vorla ve spolupráci s MK panelovou prezentací badmintonu na výše zmíněném veletrhu tak, aby ČBaS nevznikly žádné náklady.

KR

 • Předseda KR pan Tomášek informoval VV o průběhu školení rozhodčích při M ČR dospělých v Brně.
  Vyškoleni tři rozhodčí 2. třídy a jeden rozhodčí 3. třídy.
   
 • Pozvánky pro zahraniční rozhodčí a rozhodčí z ČR na MM ČR 2003 byly rozeslány.
   
 • Předána informace o školení mezinárodních rozhodčích na Slovensku-Prešov. Podrobné informace u
  předsedy KR.
   
 • Oddíly zašlou na SE ČBaS žádosti o vyplacení příspěvku na vrchního rozhodčího při soutěžích I. a II. CL. V žádosti bude uvedeno: Jméno vrchního rozhodčího, místo a termín konání soutěže a číslo účtu pořádajícího oddílu/klubu ( bankovní spojení) na které má být příspěvek zaslán.
  Termín: do 30. 6. 2003

  Upozornění!!!
  Nedodržením výše uvedeného termínu ztrácí pořadatel nárok na příspěvek.

EK

 • Dotace ze společných zdrojů – Sazka – byly rozeslány jednotlivým oblastem v plné výši
  (10.000,- Kč/oblast).
   
 • Dotace na TM budou zaslány oblastem po obdržení podkladů od STK.
   
 • Oddíly umístěné na 1. až 3. místě v soutěži M ČR smíšených družstev dorostu a žáků zašlou na SE
  ČBaS žádosti o vyplacení příspěvku na činnost oddílu. Výše příspěvku (odměny) viz. rozpis soutěží.
  Termín: do 30.6. 2003
   
 • Oddíly jejichž hráči - junioři se umístili na žebříčku dospělých v sezóně 2002/2003 do 10. místa zašlou na SE ČBaS žádost o vyplacení příspěvku na činnost oddílu. Příspěvek na jednoho hráče/juniora umístěného do 10. místa na žebříčku dospělých je 3.000,- Kč.
  Termín: do 30.6. 2003

  Upozornění!!!
  Nedodržením výše uvedeného termínu ztrácí oddíl nárok na příspěvek.

3) Různé

 • Sněm ČBaS - Praha Strahov - 21. 6. 2003

  Připomínáme:
  Jednotlivé komise ČBaS zašlou v elektronické podobě předsedovi ČBaS zprávu o činnosti za uplynulý rok a návrh plánu činnosti na období 2003/2004. Termín: Obratem
  Originály materiálů budou předány sekretáři ČBaS před zasedáním Sněmu ČBaS dne 21. 6. 2003.

  VV navrhne Sněmu ČBaS ke schválení:
  Pana Karla Tomka jako řídícího Sněmu ČBaS
  pana Josefa Frýdu na post předsedy návrhové komise
  pana Jiřího Pavelku na post předsedy mandátové komise
  paní Miladu Novákovou jako zapisovatele
   
 • MM ČR 2004 a MM J ČR 2004
  VV schválil zařazení těchto turnajů do kalendáře IBF a EBC v roce 2004.
   
 • VH JM – dne 12.6. 2003 – 15:30 hod - Krajské pracoviště tělovýchovných svazů v Brně,
  Zámečnická ulice č. 2. VV delegoval pana Vorla jako zástupce VV ČBaS na VH JM.

   
 • Dovolená SE ČBaS
  a) 30.6. – 4.7. 2003
  b) 14.7. – 18.7. 2003

Příští schůze VV ČBaS se uskuteční 25. 9. 2003 od 14:00 hod.
v místnosti č. 209 v budově ČSTV

Zapsala: Iveta Teřlová, v Praze dne 29. 5. 2003   

© Copyright ČBaS.   Stránky navrhl a spravuje - Filip Stádník