logo
Český badmintonový svaz

Toto je starý web.

Nové Stanovy ČBaS

Na Valné hromadě ČBaS dne 17. 6. 2017 byly schváleny změny stanov ČBaS. 

Stanovy ČBaS aktualizované ke dni 17. 6. 2017


Článek ze dne 13. června 2015


Na Valné hromadě ČBaS byly dne 13. června 2015 schváleny změny stanov ČBaS předložené Výkonným výborem ČBaS.

Schválené znění stanov


Článek z 27. května 2015

Na základě přijatých podnětů členské základny byly zapracovány připomínky k návrhu stanov.

Na jednání Výkonného výboru dne 27. 5. 2015 byly diskutovány aktuální změny a následně byl schválen návrh, který bude předložen dne 13. června 2015 Valné hromadě ke schválení.

Přílohy:

Návrh na změnu stanov, ve znění schváleném na jednání VV ČBaS dne 27. 5. 2015

Návrh jednacího řádu valné hromady

Článek z 18. května 2015

Český badmintonový svaz, z.s. (dále jen „ČBaS“) předkládá členské základně k připomínkování návrh na úpravu stávajících stanov svazu.   
 
Na jednání Výkonného výboru ČBaS (dále také „VV ČBaS“) dne 28. 1. 2015 byl dán podnět Legislativní radě ČBaS ke zpracování revize stanov, spočívající v úpravě vedení svazu, resp. zúžení stávajícího složení VV ČBaS.
 
Legislativní rada návrh zpracovala, návrh byl konzultován na jednání VV ČBaS dne 22. 4. 2015 a následně odsouhlasen.
 
Nyní je tento odsouhlasený návrh na změnu stanov předkládán k diskuzi a připomínkování členské základně ČBaS, s přihlédnutím k provedený návrhům a připomínkám bude předložen ke schválení na Valné hromadě ČBaS dne 13. 6. 2015.
 
Stávající Výkonný výbor ČBaS bude zúžen na pět členů (předseda ČBaS, předseda EK, předseda MK, předseda TMK a zástupce oblastí), nově bude vytvořen orgán sdružující zástupce všech oblastí. Dále jsou ve stanovách navrhovány úpravy technického rázu. Navrhovaná doplnění jsou vyznačena žlutě, přeškrtnutá ustanovení jsou navržena k vyřazení ze stávající úpravy. Personální složení stávajících orgánů ČBaS zůstává i nadále beze změn.
 
Veškeré vaše dotazy a připomínky k předloženému návrhu stanov zasílejte, prosím, nejpozději do 24. května 2015 do 12:00 na email jrubas@seznam.cz.
 
Předem vám děkujeme za spolupráci! 
 
Za Český badmintonový svaz, z.s.,
 
JUDr. Josef Rubáš,
odborný garant návrhu

 
Příloha:
 


Aktualizováno dne 14. června 2014


Na Sněmu ČBaS byl dne 14. června 2014 schválen návrh nových stanov ČBaS předložený Výkonným výborem ČBaS.

Schválené znění stanov


Článek z 2. června 2014

Návrh nových stanov Český badmintonový svaz (dále také „ČBaS“), který byl zpracováván od května 2013, byl připraven do finalizované podoby, která bude dne 14. června 2014 předložena na Sněmu ČBaS k odsouhlasení.
 
Stanovy ČBaS představují hlavní právní předpis ČBaS. Při tvorbě návrhu nových stanov byla zohledněna stávající podoba stanov a nepřesně formulovaná nebo chybějící ustanovení byla opravena. Taktéž bylo přihlédnuto k úpravě dle nového občanského zákoníku.
 
Předložený návrh stanov byl opakovaně konzultován na jednáních Výkonného výboru ČBaS, i jednotlivě s členy výkonného výboru a rovněž byly zapracovány vhodné pozměňovací návrhy a připomínky ze strany členské základny.
 
Dne 30. dubna 2014 bylo o návrhu stanov hlasováno na jednání Výkonného výboru ČBaS. Na tomto hlasování nebyl přijat návrh stanov měnící stávající strukturu svazových orgánů a naopak – poměrem 10 hlasů pro a 4 proti – byl přijat návrh formálních a technických změn, avšak s výslovným požadavkem na zachování stávající svazové struktury.
 
Po provedených úpravách dle požadavků výkonného výboru jsou nyní stanovy publikovány jako finální návrh – zachovávající stávající strukturu orgánů ČBaS – předložený Českým badmintonovým svazem.
 
Tento návrh bude na sněmu stručně představen delegátům, a to s výslovným doporučením ke schválení Výkonným výborem ČBaS.
 
V případě, že návrh stanov bude přijat, dojde následně k volbě orgánů nově založených stanovami, tj. dozorčí rady a legislativní rady. Svou kandidaturu mohou předložit uchazeči o členství v těchto orgánech v souladu s novými stanovami.

Pokud máte k návrhu stanov jakýkoliv dotaz, neváhejte mě, prosím, kontaktovat.
   
Za Český badmintonový svaz,
 
JUDr. Josef Rubáš,
odborný garant návrhu

 
Přílohy:
 
1) Návrh nových stanov ČBaS, doporučený VV ČBaS ke schválení na Sněmu ČBaS dne 14. června 2014

2) Volební řád, pro volby do dozorčí rady a legislativní radyČlánek ze 17. března 2014

Český badmintonový svaz (dále jen „ČBaS“) připravuje v roce 2014 revizi svých právních předpisů. Stávající systém norem, založený na Stanovách přijatých v květnu 1990, se stal již překonaným. Je přirozené, že po více než dvaceti letech fungování ČBaS nastal čas na nezbytnou celkovou revizi stávajícího systému, kterou bude vedení ČBaS reagovat na aktuální společenský a právní vývoj.
 
Nejprve je třeba přijmout novou podobu stanov, hlavního právního předpisu ČBaS. Přípravě nových stanov předcházela dlouhodobá podrobná analýza stávajícího stavu. Za hlavní inspirační zdroj při tvorbě nové úpravy byly i nadále považovány stávající předpisy ČBaS, podrobené kritickému náhledu. Vhodná myšlenková schémata byla zachována, případně zpřesněna. Chybějící úprava byla doplněna s přihlédnutím k vhodným zdrojům spolkového a korporátního práva.
 
Předložený návrh byl konzultován na jednání Výkonného výboru ČBaS dne 27. 2. 2014, nyní je předkládán k široké diskuzi členské základny ČBaS a finálně bude podán s přihlédnutím k provedené diskuzi k odsouhlasení na Sněmu ČBaS v červnu letošního roku; v případě jeho přijetí rovněž dojde k volbě orgánů nově založených stanovami (tj. dozorčí a legislativní rady).
 
Veškeré vaše dotazy a připomínky k předloženému návrhu stanov zasílejte, prosím, nejpozději do 17. dubna 2014 na email jrubas@seznam.cz.
 
Předem vám děkujeme za spolupráci! 
 
Za Český badmintonový svaz,
 
JUDr. Josef Rubáš,
odborný garant návrhu
 
 
Přílohy:
 
Dopady zákona č. 89/2012 Sb. na spolky (oddíly a kluby) - podrobně popsané povinnosti oddílů a klubů

 
 
X
Enter your e-mail address.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Loading