logo
Český badmintonový svaz

Toto je starý web.

Dopady nového občanského zákoníku na badmintonová sdružení, kluby a oddíly.

Dopady nového občanského zákoníku na badmintonová sdružení, kluby a oddíly:
 
Úvod

Dnešního dne nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), který mimo jiné ruší zákon o sdružování občanů, jež až dosud rámcově upravoval existenci badmintonových klubů a oddílů. NOZ upravuje tuto problematiku nově, avšak celý proces přijetí nové právní úpravy je připraven tak, aby stávající občanská sdružení zatěžoval co nejméně, ať už rozsahem požadovaných úkonů nebo doby, ve které mají být tyto úkony učiněny.
 
Dopady NOZ do činnosti občanských sdružení působících v oblasti sportu podrobně analyzoval Český olympijský výbor ve spolupráci s Českou unií sportu. Pro potřeby badmintonových klubů a oddílů byl připraven tento stručný manuál, shrnující hlavní a zásadní změny, včetně obecného návodu k potřebným úkonům. Hned v úvodu je třeba vysvětlit, že NOZ má přímý dopad na kluby, které mají vlastní právní subjektivitu a vlastní stanovy; ustanovení NOZ nedopadají přímo na oddíly tělovýchovných jednot bez právní subjektivity, ale na samotnou tělovýchovnou jednotu.
 
Rovněž je třeba zdůraznit, že dosud nebyly schváleny prováděcí předpisy k NOZ a není známa judikatura soudů, lze proto obecně doporučit využít zákonem poskytnutých lhůt a vyčkat do schválení příslušných prováděcích předpisů. Český badmintonový svaz v této souvislosti přinese další informace a mimo jiné bude v návaznosti na ustanovení NOZ měnit stávající stanovy.

 
Stručně popsaná základní ustanovení

a) Právní existence klubů a oddílů trvá i nadále – je stanoveno, že účinností NOZ se sdružení podle zákona o sdružování občanů považují za spolky ve smyslu NOZ. Občanské sdružení registrované ke dni účinnosti NOZ u ministerstva vnitra, se považuje od této účinnosti za spolek. Členské kluby mající charakter občanských sdružení se přímo dle NOZ stávají dnešním dnem spolky, aniž by musely znovu žádat o zápis do veřejného rejstříku či o členství v ČBaS.
 
b) Ve dvouleté lhůtě (tj. do 1. 1. 2016) je třeba přizpůsobit název spolku NOZ – připojení výrazu „spolek“, „zapsaný spolek“ či zkratky „z.s.“ ke stávajícímu názvu.
 
c) Ve tříleté lhůtě (do 1. 1. 2017) je třeba přizpůsobit znění stanov NOZ.
 
d) Přizpůsobit se ve stanovách terminologii NOZ (např. právní osobnost, svéprávnost).
 
e) Podnikání či jiná výdělečná činnost může být jen vedlejší činností spolku a výnosy z něj musí směřovat do zabezpečení jeho činnosti či hospodárného využití majetku (údržba, investice).
 
f) Po přijetí příslušného zákona nebudou spolky spravovány ministerstvem vnitra, ale rejstříkovými soudy. Rovněž návrh na změnu zápisu v rejstříku spolků (např. při změně stanov) se bude podávat u příslušného rejstříkového soudu; zatím u ministerstva vnitra.
 
g) Spolek musí mít alespoň statutární orgán (výbor, výkonný výbor, předsednictvo apod.)
a nejvyšší orgán (členská schůze, valná hromada, konference apod.). Orgány spolku mohou být pojmenovány libovolně, pojmenování však nesmí působit klamavě.


Podrobnější informace – kogentní a dispozitivní ustanovení NOZ

Spolek je nově upraven v NOZ v ustanoveních §§ 214 až 302, když tato ustanovení je možné rozdělit na kogentní (donucovací, od jejich obsahu se nelze odchýlit) a dispozitivní (zákonná úprava platí, pokud stanovy spolku neurčují jinak).

Kogentní ustanovení

Ustanovení stávajících stanov, která odporují kogentním ustanovením NOZ, pozbývají k dnešnímu dni závaznosti. Spolek je dále povinen nejpozději do 1. 1. 2017 přizpůsobit stanovy NOZ a zapsat je do veřejného rejstříku.
 
a) založení spolku
a. nejméně 3 osoby se společným zájmem – spolčovat se v samosprávném, dobrovolném svazku
b. shoda těchto osob na obsahu stanov obsahující minimálně: název a sídlo, účel, práva
a povinnosti členů nebo způsob jakým budou vznikat, statutární orgán
 
b) název spolku
a. Název spolku musí obsahovat slova „spolek“ či „zapsaný spolek“, postačí však zkratka „z.s.“
b. Pro stávající spolky lhůta 1. 1. 2016.
c. Výjimka pro spolky, jejichž název sice odporuje ustanovením NOZ, ale které své označení užívají již dlouhodobě, je pro ně příznačné a nehrozí zaměnitelnost nebo klamavost takového názvu; patrně jen pro ČBaS.
 
c) vznik nového spolku či změnu stanov a zrušení a zánik spolku
a. vznik spolku a změna stanov – zápisem do veřejného rejstříku
b. zrušení dle stanov spolku či NOZ, zánik výmazem z veřejného rejstříku

d) činnost spolku
a. hlavní činnost spolku může být jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen, tedy provozování badmintonu a činnosti s tím související,
b. činnost provozovaná vedle hlavní činnosti může spočívat v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, pokud je jejím účelem podpora hlavní činnosti nebo hospodárné využití majetku spolku; zisk z činnosti spolku může být použit pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku (mj. platit odměny trenérům, popř. i hráčům)
 
e) členství
a. dobrovolnost spolčování
b. členství vzniká přijetím (člen vyjadřuje vůli být vázán stanovami), zaniká vystoupením či vyloučením

f) orgány spolku
a. statutární orgán – určen již při založení spolku ve stanovách (např. výbor, výkonný výbor, předsednictvo)
b. nejvyšší orgán – musí mít každý spolek (členská schůze, pokud stanovy neurčí jinak –
např. valná hromada, konference apod.)
 
Dispozitivní ustanovení

Ustanovení, ve kterých je uvedeno, že jejich obsah „lze použít“, „platí pokud stanovy spolku neurčí jinak“, „stanovy určí“ či „stanovy mohou určit“ jsou ustanovení dispozitivní. Stanoví zákonnou úpravu, která však platí pro spolek pouze v případě, že nepoužije obsah jiných ustanovení nebo si příslušné vztahy neupraví stanovami jinak.
 
Dispozitivní ustanovení se týkají například založení spolku, možnosti různého druhu, vzniku a zániku členství, stanovení členského poplatku, úprava orgánů spolku nebo zániku spolku.

Text ke stažení 
 
About the author Pepa
 
 
X
Enter your e-mail address.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Loading