Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
 
Zápis ze Sněmu ČBaS, konaného dne 16. června 2007
 
- originál zápisu a přílohy (ke stažení ve formátu MS Word)  
 
   - Zápis ze sněmu ČBaS 2007
   - Usnesení ze sněmu ČBaS 2007

Sněm zahájil z pověření VV ČBaS Ing. Musil, předseda ČBaS. Po přivítání delegátů předal Petru Srbkovi, bývalému dlouholetému předsedovi Československého badmintonového svazu, dárek k jeho nadcházejícím 70. narozeninám.

Poté seznámil přítomné s návrhem VV, aby Sněm řídil Ing. Karel Tomek jako předsedající, dal hlasovat o tomto návrhu (jednomyslně schváleno) a předal slovo předsedajícímu.

            Sněm probíhal podle navrženého a delegátům předem zaslaného programu, který přítomní de-legáti hlasováním schválili:

1) Zahájení
2) Volba komisí, pracovního předsednictva, zapisovatelky
3) Schválení Jednacího řádu Sněmu ČBaS
4) Zpráva předsedy o činnosti ČBaS za uplynulé období
5) Zpráva o hospodaření za uplynulé období
6) Zpráva předsedy revizní komise
7) Plán činnosti na další období
8) Diskuse
9) Usnesení
10) Závěr

ad 2):  Přítomní delegáti schválili:

- pracovní předsednictvo ve složení p. Karel Tomek, Zdeněk Musil a Jan Jurka;
- návrhovou komisi ve složení p. Josef Frýda (předseda), Roman Vokoun, Ondřej Lubas;
- mandátovou ve složení p. Karel Kotyza (předseda), Eva Titěrová, Jaroslav Sobota;
- zapisovatelku p. Miladu Novákovou.

ad 3): Delegáti schválili Jednací řád Sněmu Českého badmintonového svazu.

ad 4): Zpráva předsedy ČBaS:  Ing. Zdeněk Musil ve své zprávě ocenil jak současné skvělé výsledky naší reprezentace, tak práci trenérů na všech stupních. Zabýval se průběžným hodnocením plánu práce VV, který byl schválen na minulém sněmu. Dotkl se činností výkonného výboru ČBaS a jednotlivých komisí svazu, podrobně informoval o změnách v činnosti marketinkové komise a o důvodech, které vedly k založení České badmintonové obchodní společnosti, zmínil jednání s firmou YONEX (příprava dlouhodobé smlouvy). Nevyhnul se ani výčtu některých problémů (nedostatek mládeže, dobrovolných trenérů, finančních prostředků apod.). Všem členům svazu, kteří jakýmkoli způsobem věnovali svůj čas badmintonu (zmínil členy VV a dalších orgánů, organizátory turnajů, trenéry, aj.), za jejich práci poděkoval.

ad 5): Hospodaření ČBaS v r. 2006 komentoval předseda ekonomické komise Ing. Plánička. Podklady pro jednání sněmu o tomto bodě byly delegátům zaslány předem, stejně tak jako přehled majetku ČBaS. Předseda EK informoval o složení a práci komise v průběhu uplynulého roku a o změnách ve složení komise. Podaná zpráva o hospodaření charakterizovala strukturu příjmů a výdajů za uplynulý rok, komentovala problémy s financováním ze zdrojů Sazky i předpokládané dofinancování.

ad 6): Předseda RK Ing. Tomek informoval o činnosti komise za období od posledního sněmu.  Komise nemusela v průběhu roku řešit žádné stížnosti či podněty a věnovala se kontrole hospodaření v návaznosti na účetní uzávěrku r. 2006. V souvislosti s tím neshledala žádné závady.

ad 7): Před provedením první volby (V. Dostál do funkce předsedy marketinkové komise) podal předseda mandátové komise K. Kotyza informaci o usnášeníschopnosti Sněmu ČBaS (přítomno 50 delegátů s platným mandátem). Následným hlasováním byla kandidatura V.Dostála na předsedu marketinkové komise schválena. Předseda svazu seznámil delegáty se záměrem pokračovat v plánu činnosti schváleném na minulém sněmu a doplnit jeho znění o podporu obecné diskuse k rozvoji českého badmintonu a o zahájení činnosti České badmintonové obchodní společnosti zpracováním střednědobého podnikatelského záměru.

            Před diskusí ještě vystoupili předseda TMK a předseda STK ČBaS. Zatímco předseda trenérsko-metodické komise se omezil pouze na zhodnocení úspěšného vystoupení české reprezentace na Sudirman Cupu ve skotském Glasgow s tím, že většina badmintonové veřejnosti je informována v dostatečné míře prostřednictvím webových stránek svazu, předseda sportovně-technické komise podrobně zhodnotil jak uplynulou sezónu (byly předány diplomy nejlepším družstvům v soutěžích sez. 06/07), tak změny, ke kterým pro příští sezónu dochází v základních svazových dokumentech. Podal vysvětlení k nejdůležitějším z nich, upozornil na závaznost Rozpisu soutěží sez. 07/08, informoval, že konečná podoba základních dokumentů bude vyvěšena na webových stránkách a nebude distribuována do oddílů způsobem používaným v minulosti. Nabídl spolupráci a pomoc těm, pro které by nový způsob byl v tuto chvíli neakceptovatelný. Své vystoupení doplnil statistikou úspěšnosti oddílů v zisku mistrovských titulů v soutěžích jednotlivců všech věkových kategorií v právě skončené sezóně (pořadí Benátky, Radotín, Dobruška, Hořovice).  

ad 8): V diskusi vystoupily bezmála dvě desítky delegátů, připomínky velké části z nich se týkaly činnosti trenérsko-metodické komise, hodně připomínek se týkalo rozvoje badmintonu (návaznost na seminář v Dobrušce), část byla zaměřena na propagaci badmintonu a činnost marketinkové komise: 

Otázka (event. požadavek)

Odpověď

Martinec
Benátky n.J.

Požadavek na vyčlenění částky 400 tisíc do rozpočtu na r. 08 – určení do oblastí, ty zpracují kritéria pro pře-rozdělení (určeno oddílům pracujícím s mládeží).

Zdroje jsou věcí VV.

Plánička,
předseda EK

Zdroje těchto prostředků?
Komu je odebrat?
Následně zahrnuto do usnesení.

Horáček, Polabiny Pardubice

Na semináři v Dobrušce se jednalo o event. rozšíření TMK. Bude to realizováno?

Vorel,

předseda TMK

Zasedání TMK budou dvakrát ročně rozšířena o vedoucí trenéry SCM

Maixner
Astra Praha

Jak se svaz pokouší zúročit současné úspěchy naší reprezentace?

Musil, předseda ČBaS

Snaha je, ale výsl. nejsou – alespoň zatím – úměrné snaze, vstříc vychází ČTK, půjde o postupný proces vůči ČSTV, MŠMT, ČOV …

Křížková
Montas H.K.

TMK by měla být rozšířena trvale o jednoho člena z každého SCM;

Bude někdo v TMK pověřen v rámci svazu problem. mládeže (dříve KM)

Musil


Vorel

VV se bude tímto tématem zabývat po prázdninách;

Zváží na schůzi KM, dají vědět do konce června.

Kroc
Super Stars Most

Není šťastné omezit hostování ve družstvech mládeže na úrovni ČR a v oblastech ponechat;

Při startech na cirquit. turnajích by měl reprezentační trenér poskytnout zásadní informace i těm hráčům, kteří nejsou v reprezentaci (přenos informací od pořadatelů)

Scheiner
předs.STK


Musil


Vorel 

Oblasti musí stanovit podmínky, kdy družstvo bude moci startovat na MČR


Rozhodnutí bylo vyvoláno diskusí na semináři v Dobrušce

Požadavek bude tlumočen repre-zentačnímu trenérovi

Sobota
USK Zentiva Pz

Neuvažuje svaz o zřízení funkce „tiskového mluvčího“? Výsledky by měly být na stránkách aktuálněji, za úvahu stojí oddělení oficiálních in-formací a odkazů od neoficiálních.

VotavaMusil

S každou výpravou jede vedoucí, vybavení notebookem umožní rychlý přenos informací;

VV zatím o této funkci neuvažoval, úroveň web. stránek je diskutována.

Nováková
Sokol Doubravka

Činovníci v oblastech by měli pracovat s konečnou verzí term.kalend.;

Schválené omezení hostování může vést ke zvýšenému tlaku na přestupy a práci s mládeží nepomůže;

Pozvání na mezinárodní turnaj druž-stev U15 a U17 v září (14.-16.9.07);

Dotaz na připravovanou propagaci v TV a spoluúčast oddílů na ní (koho se to týká, jak je to zajištěno?)

Scheiner

Martinec

Všechny opravy TK sez. 07/08 jsou již provedeny, jeho konečná podoba je vyvěšena na webových svazových stránkách;

Záleží jen na oblastech, jak budou problém řešit.

 
Týká se oddílů I.ligy a pořadatelů MMČR a MČR (bude projednáváno na schůzce po sněmu)

Kavan
Slavoj Podivín

V letošní sezóně se uskutečnilo značné množství turnajů pro kategorii U11. Uvažuje se o „legalizaci“ této věkové kategorie?

Scheiner

Zatím o tom VV neuvažoval, může být projednáno jako návrh do budoucna

Tomek
Sokol Dobruška

Informace o zvolení M.Novákové do předsednictva OS ČOS

Pozvánka na soustředění v závěru prázdnin (27.-31.8., Nymburk) ? Jak byl prováděn výběr?
Vorel
Soustředění má být především pro hráče přicházející v úvahu pro start na ME družstev do 17 let (*92)

Křížková
Montas H.K.

Námitka proti nomimaci na soustředění, v jehož programu je uvedeno zaměření na párové discipliny

Vorel

Projedná ještě s T.Mendrekem, který je dosud na semináři v Glasgow

Kroc
Super Stars Most

Bude se konat školení trenérů II. třídy? Existuje pro to nějaký plán? Marně na něj čekají.

Vorel


Osičková

Školení je plánováno na listopad 2007;

Školení III. tř. probíhala na různých místech, je možnost zúčastňovat se školení v rámci projektu EU.

Scheiner: Doposud není znám pořadatel Mistrovství ČR dospělých v r. 2008, je vypsáno výběrové řízení  (termín do 30.6.07)

Křížková, Horáček

Proč se start na MS (Nový Zéland) omezil jen na soutěž jednotlivců ?

Vorel

Šlo o racionální rozhodnutí, eko-nom. provázanost s MŠMT-TMK se bude účastí družstva znovu zabývat

Horáček

Proč se nikdo nezeptal hráčů, zda by byli ochotni k finanč. spoluúčasti ?

VorelOsičková

Řada z těchto hráčů patří výkonnostně spíše na evropské cirquitové turnaje, ale je snaha situaci řešit.

Ve stejném termínu běží ME U17

Loskot
Motorlet Praha

Kategorie do 11 let by neměla být vyhlašována jako oficiální (vč. MČR)- děti na to nejsou připravené.

Scheiner

Jde jen o podnět, kterým se VV bu-de zabývat, rozhodně není předem jisté, že bude schváleno

 

ad 9): K návrhu usnesení, který přednesl předseda návrhové komise, se rozvinula poměrně široká diskuse. Doplněné usnesení, které je přílohou zápisu, účastníci schválili většinou hlasů.

ad 10): Závěr sněmu provedl předseda ČBaS Ing. Zdeněk Musil. Poděkoval všem za aktivní přístup, za odvedenou práci a popřál pěknou dovolenou a hodně chuti do další činnosti. 


V Plzni 18. června 2007
Zapsala Milada Nováková                                                      Ing. Zdeněk Musil, předseda ČBaS, v.r.