Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
 
Zápis ze Sněmu ČBaS, konaného dne 21. června 2008
 
- originál zápisu a příloha usnesení ke stažení
 
   - Zápis ze sněmu ČBaS 2008
   - Usnesení ze sněmu ČBaS 2008

Sněm zahájil z pověření VV ČBaS Ing. Zdeněk Musil, předseda ČBaS. Po přivítání delegátů seznámil přítomné s návrhem VV, aby Sněm řídil Ing. Karel Tomek jako předsedající. Hlasováním jednomyslně schváleno. Další jednání pak řídil zvolený předsedající.

Sněm probíhal podle navrženého a delegátům předem zaslaného programu, který přítomní de-legáti hlasováním jednomyslně schválili:

1) Zahájení
2) Volba komisí, pracovního předsednictva, zapisovatelky
3) Schválení Jednacího řádu Sněmu ČBaS a Volebního řádu
4) Zpráva předsedy o činnosti ČBaS za uplynulé období
5) Zpráva o hospodaření za uplynulé období
6) Zpráva předsedy revizní komise
7) Diskuse
8) Volby - volba předsedy ČBaS
             - volba členů výkonného výboru ČBaS
9) Plán činnosti na další období
10) Usnesení
11) Závěr

ad 2): Přítomní delegáti schválili:

- pracovní předsednictvo: p. Karel Tomek, Zdeněk Musil a Jan Jurka;
- návrhovou komisi: p. Josef Frýda (předseda), Roman Vokoun, Milan Maixner;
- mandátovou a volební komisi: p. Karel Kotyza (předseda), Blanka Křížková, Tomasz Mendrek;
- zapisovatelku p. Miladu Novákovou.

ad 3): Delegáti schválili bez připomínek všemi hlasy Jednací řád Sněmu Českého badmintonového svazu. U volebního řádu byla navržena výjimka z čl. 2, b.4 (možnost volit i nepřítomné kandidáty). Schváleno většinou hlasů (1 proti, 2 se zdrželi hlasování).

ad 4): Zpráva předsedy ČBaS: Ing. Musil zhodnotil plnění úkolů uložených minulým sněmem (na zřízení komise mládeže jako subkomise TMK se pracuje; webové stránky doznaly výrazných změn, jejich úpravy do nové podoby se naplno rozběhnou od sez. 09/10; soutěže věk. kategorie U11 byly ponechány v pravomoci oblastí a U 11 nebyla vyhlášena jako oficiální věková kategorie, záležitost Olympiády dětí a mládeže byla sice řešena, ale prozatím bez výsledku – jednání budou pokračovat, požadavek na zvýšení dotací oblastem byl ve VV projednáván a členové VV se shodli na závěru zachovat jak stávající systém rozdělování dotací oblastem, tak jejich výši). Předseda svazu rámcově zhodnotil činnost jednotlivých komisí, ponechal jejím předsedům prostor pro rozšíření této základní informace a opětovně vyzval zájemce k zapojení do činnosti komisí.

ad 5): Hospodaření ČBaS v r. 2007 komentoval předseda ekonomické komise Ing. Plánička. Podklady pro jednání sněmu o tomto bodě byly delegátům zaslány předem, stejně tak jako přehled majetku ČBaS. Předseda EK informoval o složení a práci komise (v hodnoceném období pracovala ve složení Plánička, Bízová, Osička, Dostál, Pavelka). Podaná zpráva o hospodaření charakterizovala strukturu příjmů a výdajů za uplynulý rok, komentovala problémy s financováním ze zdrojů Sazky (doplatky za r. 2006 a 2007) i předpokládané dofinancování ze strany ČSTV. V pasáži věnované výdajům vysvětlil předseda EK i důvody překročení plánovaných výdajů r. 2007 a s tím související ztrátu (výpadek dotací, vyšší bonusy hráčům). Zmínil také hospodaření ČBOS (výkaz zisku a ztráty a rozvaha zaslány v materiálech delegátům sněmu předem).

ad 6): Předseda RK Ing. Tomek informoval o činnosti komise za období od posledního sněmu. Komise nemusela v průběhu roku řešit žádné stížnosti či podněty a věnovala se kontrole hospodaření v návaznosti na účetní uzávěrku r. 2007. V souvislosti s tím neshledala žádné závady.

ad 7): Na počátku diskusního bloku podal předseda mandátové komise K. Kotyza informaci o usná-šeníschopnosti Sněmu ČBaS (z pozvaných 62 přítomno 54 delegátů s platným mandátem).

Prvním diskutujícím byl tradičně předseda STK Josef Scheiner. Předání diplomů nejlepším družstvům I.CL, pohárů a diplomů nejlepším družstvům II. ligy (skupina východ a skupina západ) provedl ve spolupráci s předsedou ČBaS. Pokračoval stručným komentářem k nejvyšším republi-kovým soutěžím družstev i jednotlivců v kategoriích mládeže a okomentoval úpravy schváleného Rozpisu soutěží sezóny 08/09. Aktuální RS a upravený Soutěžní řád jsou vyvěšeny na webových stránkách svazu. Nebudou vydávány tiskem. V příštích dnech je doplní Termínový kalendář sezóny 2008/09 a konečné žebříčky sez. 07/08 jednotlivců všech věkových kategorií. Předseda STK také zmínil připravované změny Přestupního řádu.

Diskusní příspěvky směrovaly dotazy především do ekonomické oblasti a oblasti trenérsko-metodické. V diskusi postupně vystoupili:

• p. Lukáš Kroc s dotazy týkajícími se sportovních tříd a sportovních center mládeže: možnosti zapojení a podpory do systému tříd podporovaných MŠMT, výzva k otevřenější spolupráci TMK v záležitostech SCM a jejich spolupracujících součástí, požadavek na výraznější ekonomickou podporu zařazených hráčů;
V odpovědi uvedl předseda TMK, že sportovní centra pracují v různých podmínkách, TMK se problematikou center zabývá soustavně a snaží se problémy řešit.

• p. Petr Martinec s opětovným požadavkem na výraznější svazovou podporu oddílů pracujících s mládeží, s požadavkem na přerozdělení částky určené pro ST v Plzni mezi několik dalších subjektů vyvíjejících obdobnou činnost;
V odpovědi uvedl předseda ČBaS, že zvýšením podpory oblastem se VV zabýval, problematiku navýšení dotací odsunul jednak pro neurčitost příjmů, ale i proto, že většina předsedů oblastí navržený systém odmítla. Přesto se VV i nadále bude snažit hledat cesty pro významnější finanční ocenění oddílů pracujících s mládeží. Předseda TMK doporučil podávat žádosti o dotace KÚ.

• p. Blanka Křížková s dotazem týkajícím se MSJ, podpory juniorské reprezentace, výběru hráčů pro zahraniční tréninkové kempy, omezení bonusů pro reprezentanty, s nesouhlasem ohledně nižšího ohodnocení úspěšných hráčů v párových disciplinách;
Odpovědi podali p.Musil (dělení odměny mezi dva hráče v párových disciplinách je obvyklé i ve světě, účast na MSJ – přeloženo do Indie – nakonec bude), p. Vorel a p. Koukal (vysvětlení postoje k finančně náročné účasti na MSJ).

• p. Lukáš Kroc s dotazem, jaká jsou kritéria pro zařazování do různých reprezentačních výběrů a s požadavkem na jasnější pravidla pro činnost TMK a vyšší účast jejích zástupců na juniorských turnajích.
V odpovědi reprezentační trenér juniorů p. Koukal zdůraznil, že hlavním kritériem pro něj byla, je a bude schopnost hráče uspět na zahraničním turnaji. Přislíbil vést veškerá jednání přes mateřské oddíly/kluby hráčů a odmítl výtku p. Kroce (nízká účast zástupců TMK na juniorských turnajích) tvrzením, že od jeho nástupu do funkce byl na každém M ČR přítomen některý ze členů realizačního týmu juniorské reprezentace. Přislíbil rozšířit účast zástupců TMK i na celostátních turnajích kategorií GP v kategoriích U15 až U19.

• p. Milada Nováková k problematice přípravy almanachu k padesátinám soutěžního badmintonu. Ve svém vystoupení navrhla, jakým způsobem by bylo možné pozměněný záměr realizovat a vyzvala ke spolupráci širokou základnu potenciálních dopisovatelů (témata a termín budou zveřejněny na webových stránkách). Pokud by výzva neoslovila členskou základnu natolik, že by se podařilo shromáždit dostatek publikovatelných příspěvků s velmi různorodou tématikou prezentující současnou tvář českého badmintonu vycházející z padesátileté historie, bylo by vhodnější od záměru ustoupit. Návrh bude konzultován v průběhu nejbližších dnů a závěry zveřejněny na webových stránkách ČBaS.

• P. Karel Tomek s krátkou informací o sokolském badmintonu, pořádaných otevřených Přeborech ČOS a dalších aktivitách vč. mezinárodních. Jako vedoucí jednoho ze SCM kladně hodnotil spolupráci s novým trenérem juniorské reprezentace.

Ad 8): Předseda mandátové a volební komise informoval o způsobu volby předsedy ČBaS (dle schváleného Volebního řádu) a představil navržené kandidáty. Ve smyslu čl. 2 b. 5 Volebního řádu přednesli oba navržení svou uchazečskou řeč.

• P. Petr Martinec se představil, stručně charakterizoval svoji dosavadní hráčskou, trenérskou i funkcionářskou kariéru. Za své priority ve funkci předsedy ČBaS pokládá podchycení mládeže, podporu klubům a oddílům, které s ní v oblastech pracují, zvýšení toku finančních prostředků do oblastí minimálně na dvojnásobek současného stavu, vytvoření kvalitního realizačního týmu pro juniorskou i seniorskou reprezentaci, zviditelnění badmintonu vstupy do médií všeho druhu, zlepšení činnosti marketinkové komise, zprůhlednění hospodaření svazu a stabilizaci jeho finanční situace. Preferuje týmovou spolupráci.

• P. Zdeněk Musil uvedl, že i nadále chce vést VV v demokratickém duchu a se všemi jeho stávajícími volenými členy (kteří v této práci chtějí pokračovat), finanční stabilitu považuje za naprostou prioritu. Chce vytvořit podmínky pro to, aby i další OH se konaly s naší účastí, chce pokračovat v dalším zvyšování úrovně webových stránek a je ochoten podpořit všechny nápady, které by mohly vést ke zvýšení propagace badmintonu. Za svoji přednost označil schopnost přijmout kritiku a ochotu věcně diskutovat o různých názorech.

V tajné volbě bylo odevzdáno 54 platných hlasovacích lístků. Pro Zdeňka Musila hlasovalo 40 delegátů, pro Petra Martince 9 delegátů, 5 delegátů se zdrželo. Platný výsledek voleb vyhlásil předseda mandátové a volební komise p. Kotyza, který také jako první blahopřál staronovému předsedovi Českého badmintonového svazu.

Předseda Z.Musil předložil návrhy na volené členy Výkonného výboru ČBaS. Z navržených dva uchazeči nebyli fyzicky přítomni (Vít Dostál- předseda marketinkové komise a Jan Kolář – předseda komise rozhodčích), předseda svazu tlumočil jejich souhlas s navržením do funkce. Zbývající tři uchazeči přednesli svoji kandidátskou řeč s označením priorit činnosti v dalším volebním období:

• Předseda TMK p. Ladislav Vorel chce především doplnit TMK, ustavit lektorský sbor a sub-komisi mládeže, chce doplnit realizační tým pro seniorskou reprezentaci, spolupracovat se Sportovními centry, zpracovat seznam trenérů, jednat o Olympiádě dětí a mládeže a začlenění badmintonu do programu příští LODM, jednat o sportovních třídách a možnostech zařazení dalších adeptů, ve spolupráci s FTVS připravit metodické materiály pro trenéry.

• Předseda STK p. Josef Scheiner vidí svoji úlohu především ve zlepšení práce v oblasti informatiky (provázanost výsledků turnajů s web. stránkami). Činnost STK podle jeho slov musí vycházet ze Stanov ČBaS a statutu Sportovně technické komise ČBaS.

• Předseda EK p. Karel Plánička považuje za prioritní dbát na dodržování pravidel tvorby rozpočtu, na plnění rozpočtu, na vytváření rezervy a na čistotu uzavíraných smluvních vztahů Českého badmintonového svazu i České badmintonové obchodní společnosti.

V následné tajné volbě, s jejímiž výsledky seznámil předseda mandátové a volební komise, získali všichni navržení potřebnou nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů a byli zvoleni. Bylo odevzdáno 54 hlasovacích lístků a navržení kandidáti obdrželi: 47 hlasů (p. Scheiner), 43 hlasů (p.Kolář a Plánička), 35 hlasů (p. Dostál), 33 hlasů (p. Vorel).

ad 9):
Plán činnosti na příští období přednesl předseda ČBaS p. Musil. Obsahuje plnění schváleného rozpočtu, úkoly v oblasti školení a doškolování trenérů, pokračování přestavby webových stránek, pokračování v činnosti ČBOS.

ad 10): Předseda návrhové komise p. Frýda přednesl návrh usnesení. Po diskusi k bodu, který se týkal zajištění vyšší tréninkové podpory hráčů v pár.disciplinách (hlasováním vypuštěn) bylo usnesení schváleno. Usnesení je přílohou zápisu ze sněmu.

ad 11): Závěr sněmu provedl předseda ČBaS Ing. Zdeněk Musil. Poděkoval všem za aktivní přístup, za odvedenou práci a popřál pěknou dovolenou a hodně chuti do další činnosti.


V Plzni 24. června 2008
Zapsala Milada Nováková                                                      Ing. Zdeněk Musil, předseda ČBaS, v.r.