Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
 
Zápis ze Sněmu ČBaS, konaného dne 15. června 2002
 
- originál zápisu a přílohy (ke stažení ve formátu MS Word)  
 
   - Zápis ze Sněmu ČBaS 2002.doc 
   - Plán činnosti ČBaS na období 2002-2003.doc 
   - Zpráva předsedy ČBaS za obdobi 2001-2002.doc
   - Usnesení ze sněmu ČBaS 2002.doc

Sněm zahájil Ing. Musil a kromě přítomných delegátů přivítal presidenta EBU p. Torstena Berga a jeho doprovod. Pan Berg krátce pozdravil delegáty Sněmu a zodpověděl několik položených otázek. 

Program:

  1. Zahájení, volba prac. předsednictva, návrhové a mandátové komise, zapisovatele
  2. Zpráva o činnosti ČBaS a jednotlivých komisí ČBaS za uplynulé období 
  3. Zpráva o hodpodaření ČBaS za uplynulé období
  4. Zpráva předsedy revizní komise
  5. Plán činnosti ČBaS na další rok 
  6. Rozpočet ČBaS na r. 2002
  7. Diskuse
  8. Usnesení
  9. Závěr

Sněm probíhal podle navrženého a delegátům zaslaného programu, ke kterému nebyly vzneseny žádné připomínky.


ad 1) Přítomní delegáti schválili:
- Jednací řád Sněmu ČBaS
- p. Tomka jako řídícího Sněmu
- p. Škáchu a p. Musila jako další členy pracovního předsednictva
- návrhovou komisi ve složení p. Frýda (předseda), Horáček, Vorálek 
- mandátovou komisi ve složení sl. Benešová (předseda), Indruch, Koukal 
- zapisovatelku p. Novákovou
- veřejné hlasování


ad 2) Zpráva předsedy ČBaS zhodnotila v úvodu plnění jednotlivých bodů usnesení ze Sněmu ČBaS konaného dne 16.6.2001 (oběma úkoly uloženými na Sněmu se v průběhu hodnoceného období zabýval VV a v obou případech došel k závěru zachovat současný stav, t.j. neměnit stávající pravidla pro hostování a organizovat soutěže v osmi regionech i v následující sezóně). Předseda ČBaS dále zhodnotil plnění plánu činnosti v jeho jednotlivých bodech a podrobně se zabýval činností jednotlivých komisí svazu. Věnoval pozornost startům našich reprezentantů na významných evropských i světových turnajích jednotlivců i družstev a umístěních na některých z nich (ME jednotlivců i družstev, Thomas and Uber Cup, Finlandia Cup) označil za nesplnění výkonnostních cílů české reprezentace. V další části zprávy se zabýval domácími soutěžemi i dalšími akcemi, které proběhly v hodnoceném období (školení trenérů i rozhodčích, výměna licencí rozhodčích aj.). Kladně hodnotil činnost marketingové komise a finanční přínos z reklamní činnosti. 


ad 3) Hospodaření ČBaS v r. 2001 (účetní ztrátu ve výši 246 327 Kč, hospodářský výsledek bez OPS ve výši + 80 955 Kč) okomentoval ve svém vystoupení předseda ekonomické komise Ing. Plánička. Podklady pro jednání Sněmu v tomto bodě byly delegátům zaslány předem.


ad 4) Předseda RK Ing. Tomek podal zprávu o činnosti revizní komise v r. 2001, o výsledku kontroly, kterou komise v průběhu I. čtvrtletí r. 2001 provedla (kontrola dotací) a konstatoval skutečnost, že komise nemusela v průběhu hodnoceného období řešit žádné závažné problémy. Předseda RK se během hodnoceného období zúčastnil většiny zasedání VV ČBaS.


ad 5) Plán činnosti svazu na r. 2002 formulovaný do několika bodů přednesl předseda ČBaS Ing. Ivan Škácha. 


ad 6) Rozpočet ČBaS na r. 2002, který delegáti obdrželi na počátku jednání Sněmu, komentoval předseda ekonomické komise Ing. Plánička. V dalším období nebude do hospodaření ČBaS zahrnováno hospodaření oblastí. Výdaje na SCM, zastřešovaná oddíly sdruženými v ČSTV, procházejí účetní evidencí svazu, ale nijak ji neovlivňují. 


ad 7) Na začátku diskuse podala mandátová komise informaci o účasti delegátů. Konstatovala, že celkový počet 45 přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím představuje nadpoloviční většinu z pozvaných a prohlásila Sněm za usnášeníschopný.

Prvním diskusním příspěvkem bylo vystoupení p. Scheinera. Informace o průběhu soutěží (vč. dodatečného předání pohárů vítězům nejvyšších domácích soutěží družstev), komentář k rozpisu soutěží nadcházející sezóny, upozornění na změny oproti sezóně předcházející, doplnění termínu Akademického turnaje 17. listopadu (12. - 14. 11. 02 v Plzni) doplnily materiály předané oblastem. Byla podána informace o vzájemném doplňování těchto materiálů a obsahu webových stránek ČBaS a vznesen požadavek na zaslání oblastních termínových kalendářů STK svazu do zahájení nové sezóny. 

V diskusi dále vystoupili:
- p. Martinec postupně k několika tématům (dotaz na řešení otázky generálního sponzora pro I.ligu, kritika výšky avizovaných sponzorkých příspěvků pro ČBaS a kritika nízké aktivity marketingové komise, návrh na možnost uplatnění loga generálního sponzora na hráčských licencích, požadavek na revizi postupového a sestupového klíče mezi I. a II. ligou, dotaz na činnost Sportovních center mládeže, způsoby jejich hodnocení atd.), k některým tématům i opakovaně nebo s technickými připomínkami;
- p. Vaněček s kritickou připomínkou na adresu rozhodnutí VV o zvýšení poplatku za hráčskou licenci s poukázáním na možné důsledky;
- p. Vorálek s kritickou poznámkou na adresu grafické úpravy hráčské licence a požadavkem na její zlepšení;
- p. Kroc s požadavkem na řešení otázky startu dodatečně doplňovaných hráčů při neúplném obsazení GP(B) turnajů mládeže;

Někteří další diskutující reagovali na výše uvedené návrhy vyjádřením souhlasu či nesouhlasu. Zodpovědní členové VV ČBaS, resp. jeho komisí (p. Musil, Škácha, Scheiner, Plánička, Hobzik) a Generální sekretář svazu (pí. Teřlová) podali potřebná vysvětlení a odpověděli na dotazy, nicméně připomínky diskutujících vedly k formulaci celkem tří návrhů, o jejichž přijetí se hlasovalo. Návrh uložit VV zajištění generálního sponzora byl hlasováním 19 hlasů proti, 7 pro a 17 se zdrživších momentálně přítomných delegátů odmítnut, podobně jako návrh uložit VV opětovně řešit výši poplatků za hráčské licence (11 pro, 26 proti, 5 se zdrželo). Návrh uložit VV zabývat se návrhy na zlepšení grafické úpravy hráčské licence byl přítomnými delegáty schválen (23 pro, 7 proti, 12 se zdrželo). Ke shora uvedeným námětům doporučil p. Scheiner uplatnit návrhy ze strany oddílů na schůzi zástupců odd. I. a II. ligy, p. Škácha a p. Musil pak vyzvali ke spolupráci všechny, kteří jsou ochotni a schopni zajistit jakoukoli podporu činnosti ČBaS, především pak po stránce finanční. 


ad 8) Návrh usnesení přednesl předseda návrhové komise Mgr. Frýda. Po doplnění dle několika vznesených připomínek delegáti hlasováním znění usnesení (příloha zápisu) schválili. 


ad 9): Závěr Sněmu provedl předseda ČBaS Ing. Škácha. Poděkoval všem za aktivní účast, popřál pěkné prázdniny a dovolenou a mnoho chuti do další práce v nové sezóně.

Ing. Ivan Š k á c h a                    
předseda ČBaS                       

V Praze 17. června 2002
Zapsala Milada Nováková