Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
 
Zápis ze Sněmu ČBaS, konaného dne 19. června 2004
 
- originál zápisu a přílohy (ke stažení ve formátu MS Word)  
 
   - Zápis ze sněmu ČBaS 2004.doc
 

Sněm zahájil z pověření VV ČBaS Ing. Musil. Po přivítání delegátů seznámil přítomné s návrhem VV, aby sněm řídil Ing. Karel Tomek a předal mu slovo.

Sněm probíhal podle navrženého a delegátům zaslaného programu, který delegáti hlasováním schválili:

 1. Zahájení
 2. Volba komisí a pracovního předsednictva
 3. Schválení Volebního a Jednacího řádu Sněmu ČBaS
 4. Zpráva předsedy o činnosti ČBaS za uplynulé období
 5. Zpráva o hospodaření za uplynulé období
 6. Zpráva předsedy revizní komise
 7. Diskuse
 8. Volby předsedy ČBaS a VV ČBaS
 9. Usnesení
 10. Závěr

ad 2): Přítomní delegáti schválili:
- p. Karla Tomka jako řídícího sněmu – předsedu pracovního předsednictva
- p. Jana Jurku a p. Zdeňka Musila jako členy pracovního předsednictva
- návrhovou komisi ve složení p. Frýda Josef (předseda), p. Židek Luděk, p. Sobota Jaroslav
- mandáto-volební komisi ve složení p. Kotyza Karel (předseda), p. Pavelka Jiří, p. Hnilica Mojmír
- zapisovatelku pí. Miladu Novákovou


ad 3): Delegáti schválili Jednací a Volební řád Sněmu Českého badmintonového svazu.


ad 4): Zpráva předsedy ČBaS Ing. Ivana Škáchy konstatovala v úvodu splnění jednotlivých bodů usnesení ze Sněmu ČBaS konaného dne 21.6.2003. Předseda dále zhodnotil plnění plánu činnosti v jeho jednotlivých bodech a podrobně se zabýval činností jednotlivých komisí svazu.
Ocenil jejich práci, krátce připomněl některé personální změny ve složení komisí v průběhu svého volebního období, konstatoval nesplnění očekávání v záležitostech spolupráce s Prague City Server, věnoval pozornost výsledkům olympijské kvalifikace i startům našich reprezentantů na významných evropských a světových turnajích jednotlivců i družstev a umístění na některých z nich, zmínil snahu ČBaS o větší informovanost členské základny prostřednictvím webových stránek a ocenil jejich formu. Ve zprávě zhodnotil nejen právě uplynulý rok, ale i celé své čtyřleté volební období a poděkoval všem za spolupráci.


ad 5): Hospodaření ČBaS v r. 2003 komentoval ve své zprávě o hospodaření předseda ekonomické komise Ing. Plánička. Podklady pro jednání sněmu o tomto bodě byly delegátům zaslány předem, stejně tak jako přehled majetku ČBaS. Předseda EK charakterizoval z hlediska struktury příjmů a výdajů celé uplynulé volební období a konstatoval soustavný vzrůst příjmů a výdajů. Za velmi pozitivní označil m.j. vznik čtyř sportovních center mládeže, zvětšení majetku svazu (např. mobilní badm. kurty), ocenil spolupráci s marketinkovou komisí a ekonomickou politiku svazu označil za uvážlivou. Rozpočet na r. 2004 je podle jeho názoru vyvážený a počítá s rezervou.


ad 6): Předseda RK Ing. Tomek informoval o kontrole hospodaření jednotlivých SCM a o jejím pokračování v dalším období. Revizní komise řešila stížnost Ing. Šimáka, o které předseda RK Sněm ČBaS informoval. V důsledku změny statutu RK schválené na minulém sněmu končí pětileté funkční období stávající RK rok po volbě nového VV ČBaS, nová RK bude volena v příštím roce, a to na čtyřleté funkční období.


ad 7): V diskusi k předneseným zprávám vystoupil jako první předseda STK J. Scheiner. Shrnul průběh a výsledky uplynulé sezóny, předal poháry a diplomy. Podrobně komentoval změny, které Rozpis soutěží na sezónu 2004/05 přináší do soutěží družstev i jednotlivců (odstoupení ze soutěže - str. 4, požadavek na jednotné oblečení párů na M ČR - str. 6, úprava práva startu v baráži- str. 9, ocenění družstev na 2. a 3.m. - str. 11, omezení počtu účastníků MČR jednotlivců v kategorii dospělých - str. 17, změny v terminologii soutěží GP – str. 19, úprava výše startovného – str. 23, jmenování zástupce kraje na soutěžích jednotlivců v kategoriích mládeže- str. 27, zápasy o pořadí na celost. turnajích – str. 27, start kvalifikantů z oblastí – str. 28, poskytnutí příspěvku na dopravu družstvům na M ČR družstev žáků resp. dorostu – str. 30, resp. 32, doplnění pravidla o předsazení hráčů umístěných na svět.žebříčku – str. 35)

V diskusi k předneseným zprávám dále vystoupili p. Kotyza s kritikou TMK (zlepšení nastalo až poslední rok) a s kritikou vztahu VV ČBaS k potřebám oblastí (připomněl svůj otevřený dopis, rozeslaný před konáním sněmu), p. Hnilica s upřesněním týkajícím se Polonia Cupu a p. Kavan s dotazem na zahrnutí povinnosti elektronického losování do Rozpisu soutěží pro sezónu 2004/05.

Do diskuse k obecným tématům se přihlásili a postupně vystoupili:

 • p. Hnilica s informací o postavení českého badmintonu v celosvětovém, resp. evropském měřítku, o postavení badmintonu v olympijském hnutí, o problematice rozhodčích v EBU, se sdělením o možnosti vznést požadavek na „Evropského kouče“ a využít jeho služeb;
 • p. Vorálek s dotazy na „badmintonové ustrojení“ a „barevnou jednotnost“; podle jeho názoru je nešťastné ponechat posouzení na vrchním rozhodčím, záležitost měla být možná řešena obecněji. Dále upozornil na nelogičnost požadavků ve lhůtách doškolení trenérů III. a II. třídy, vznesl dotaz, na základě čeho jsou rozhodčí umisťováni na turnaje a upozornil na nutnost kontroly správnosti stávajícího seznamu rozhodčích.
 • p. Nováková s informací o činnosti sportovních badmintonových tříd na 25. ZŠ, o průběhu výběrového řízení na hlavního trenéra ST a jeho asistenty, o reakci na požadavek jednotného oblečení párů, o činnosti Komise badmintonu ČOS a její spolupráci s dánskou DGI realizované letním kempem v Dobřichovicích a zářijovým pobytem skupiny mladých trenérů v Čechách, o připravovaném školení a doškolení trenérů v Plzni.
 • p. Tomek s doplněním informací o činnosti KB ČOS, s požadavkem na užší spolupráci s TMK, s doplněním sokolských akcí do Termínového kalendáře ČBaS sezóny 2004/05.

Na vznesené dotazy a připomínky odpovídali p. Scheiner, p. Vorel, p. Tomášek, p. Škácha a p. Hnilica. Požadavek na prověření seznamu rozhodčích akceptuje RK a zahrne jej do plánu své činnosti.

 • Dále vystoupil p. Kotyza s příspěvkem týkajícím se aktivit oblastí v rozvoji mládežnického badmintonu (návaznost na rozeslaný Otevřený dopis) a požadavkem na jejich finanční podporu ze strany ČBaS. Přednesl požadavek na zvýšení dotace oblastem až do výše 12% z ročního rozpočtu svazu a tento požadavek navrhl zahrnout do usnesení.

Předseda EK Ing. Plánička po vysvětlení struktury příjmových položek svazu a možností jejich využití uvedl, že současné příspěvky oblastem představují ca 9% z té části příjmů, kterou pro ně lze využít (ostatní příjmy jsou přísně účelové, tzn. mohou být použity pouze na stanovený účel) . VV ČBaS je podle jeho vyjádření připraven jednat o event. změnách, v tuto chvíli ale zvýšení není reálné. Pí. Teřlová se prostřednictvím informace o členské základně ČBaS (ca 4 900 členů) přiklonila k variantě výběru příspěvků v oblastech tak, jak to umožňují Stanovy ČBaS a apelovala na aktivitu oblastí.

V další diskusi na uvedené téma vyjádřil svůj názor p. Hnilica, který se naopak domnívá, že využitelné prostředky je zapotřebí spíše koncentrovat (např. do národního SCM).


ad 8): Před volbami podal předseda mandáto-volební komise informaci o účasti na sněmu:
Ze 63 delegátů s hlasem rozhodujícím je na sněmu přítomno 60. 95 %-ní účast opravňuje prohlásit Sněm ČBaS za usnášeníschopný.

Předseda komise dále oznámil, že na post předsedy ČBaS pro volební období 2004 – 2008 kandidují p. Ing. Ivan Škácha (navržen VV ČBaS) a p. Ing. Petr Koukal (navržen p. Vorlem).

Před vlastním volebním aktem přednesli oba kandidáti krátkou řeč, ve které nastínili své představy o činnosti ČBaS v případě, že budou zvoleni do jeho čela.

Dosavadní předseda ČBaS Ing. Škácha by chtěl navázat na dosavadní způsob práce VV - otevřený systém postavený na činnosti komisí. Považuje za velmi důležité udržet dlouhodobou finanční stabilitu, vytvořit podmínky pro mimořádné talenty (SCM), podporovat oblasti současným způsobem a pokusit se výrazněji prosadit badminton v médiích.

P. Ing. Koukal považuje za prioritní zaměřit se na výchovu takových talentů, kteří dosáhnou výsledky schopné mediální prezentace. Co nejširší členskou základnu považuje za nutnost, cestu k výsledku považuje za velmi složitou, vidí však potřebu špičkového hráče na evropské úrovni.

V tajné volbě získal stávající předseda ČBaS Ing. Škácha 33 hlasů a na čtyřleté volební období se stal znovu předsedou Českého badmintonového svazu. V další fázi volebního aktu předseda navrhl sněmu kandidáty na posty předsedů jednotlivých komisí /členy VV ČBaS, kteří vyjádřili souhlas se svou kandidaturou a nastínili své představy o práci komisí (sportovně-technické, trenérsko-metodické, ekonomické, marketinkové, rozhodčích). Všichni navržení kandidáti byli sněmem zvoleni.

Předsedy komisí a členy VV ČBaS se na volební období 2004 - 2008 stali:

 • Josef Scheiner – sportovně-technická komise
 • Ladislav Vorel – trenérsko-metodická komise
 • Ing. Karel Plánička – ekonomická komise
 • Ing. Zdeněk Musil – marketinková komise
 • Ing. Vladimír Tomášek – komise rozhodčích

ad 9) Návrh usnesení přednesl předseda návrhové komise Mgr. Frýda. Konečná forma usnesení po hlasování delegátů sněmu je přílohou tohoto zápisu.

ad 10): Sněm ukončil předseda ČBaS Ing. Škácha. Poděkoval všem za aktivní účast, popřál pěkné prázdniny a dovolenou a mnoho chuti do další práce v nové sezóně.
 

Ing. Ivan Š k á c h a                    
předseda ČBaS                       

V Praze 19. června 2004
Zapsala: Ing. Milada Nováková