Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
 
Zápis ze Sněmu ČBaS, konaného dne 21. června 2003
 
- originál zápisu a přílohy (ke stažení ve formátu MS Word)  
 
   - Zápis ze sněmu ČBaS 2003.doc
   - Plán činnosti ČBaS na období 2003-2004.doc
   - Usnesení ze sněmu 2003.doc
   - Zpráva předsedy ČBaS za období 2002-2003.doc

Sněm zahájil z pověření VV ČBaS Ing. Musil. Po přivítání delegátů seznámil přítomné s návrhem VV, aby Sněm řídil Ing. Karel Tomek a předal mu slovo.

Sněm probíhal podle navrženého a delegátům zaslaného programu, do kterého byla (jako samostatný bod č. 3) doplněna zpráva předsedy ekonomické komise o hospodaření ČBaS za uplynulé období.

Delegáti po doplnění schválili tento program:

 1. Zahájení, volba prac. předsednictva, návrhové a mandátové komise, zapisovatele
 2. Zpráva o činnosti ČBaS a jednotlivých komisí ČBaS za uplynulé období 
 3. Zpráva o hodpodaření ČBaS za uplynulé období
 4. Zpráva předsedy Revizní komise ČBaS
 5. Plán činnosti ČBaS na další období
 6. Diskuse
 7. Usnesení
 8. Závěr

ad 1) Přítomní delegáti schválili:
- p. Karla Tomka jako řídícího Sněmu
- p. Ivana Škáchu a p. Zdeňka Musila jako další členy pracovního předsednictva
- návrhovou komisi ve složení p. Frýda Josef (předseda), Kotyza Karel, Beneš Miloš
- mandátovou komisi ve složení p. Pavelka Jiří (předseda), Říha Jan, Veselý Petr
- zapisovatelku p. Miladu Novákovou
- veřejné hlasování


ad 2) Zpráva předsedy ČBaS zhodnotila v úvodu plnění jednotlivých bodů usnesení ze Sněmu ČBaS konaného dne 15.6.2002:

 • po projednání postupového a sestupového klíče mezi I.CL a oběma skupinami II.ligy se zástupci oddílů na zahajovací schůzi sezóny 2002/2003 zůstává ve smyslu výsledku tohoto jednání stávající klíč zachován;
   
 • zkvalitnění grafické úpravy licencí – VV projednal možnou externí výrobu licencí, z ekonomických důvodů nebyla vybrána žádna firma. Zadní strana licence bude poskytnuta jako reklamní plocha a nadále probíhají jednání o možnostech změn vzhledu hráčské licence.
   
 • požadované informace o činnosti VV jsou zveřejňovány pravidelně na webových stránkách ČBaS.

Předseda ČBaS dále zhodnotil plnění plánu činnosti v jeho jednotlivých bodech a podrobně se zabýval činností jednotlivých komisí svazu. Věnoval pozornost startům našich reprezentantů na významných evropských a světových turnajích jednotlivců i družstev a umístěních na některých z nich (MSJ v JAR, MEJ v Dánsku, Helvetia Cup, MS družstev, turnaje evropského okruhu) a vyzdvihl především úspěch Petra Koukala na juniorských turnajích EBC a 3. místo dospělých na Helvetia Cupu. Informoval o svazové podpoře startů vybraných hráčů (Fröhlich, Koudelková, Skočdopole, Procházková) v olympijské kvalifikaci (smlouvy). Kladně hodnotil činnost marketingové komise, konstatoval však, že se nepodařilo rozšířit okruh spolupracovníků této komise. V hodnocení činnosti STK zmínil nová kritéria pro pořadatele turnajů úrovně A a B, upgrade losovacího programu, zřízení rubriky „diskusní fórum“ na webových stránkách, změnu postupového klíče pro celostátní turnaje mládeže všech věkových kategorií; u komise rozhodčích připomněl překlad Pravidel badmintonu, který byl nově pořízen a umístěn na webové stránky, informoval o ustavení subkomise čárových rozhodčích a konstatoval nezájem o školení rozhodčích.


ad 3) Hospodaření ČBaS v r. 2002 (zisk ve výši 890 000,- Kč) a úsporná opatření, která k němu vedla, komentoval ve své zprávě o hospodaření předseda ekonomické komise Ing. Plánička. Podklady pro jednání Sněmu o tomto bodě byly delegátům zaslány předem, stejně tak jako přehled majetku ČBaS. Předseda EK okomentoval rozpočet na r. 2003, ve kterém byl posílena především část týkající se TMK. Předpokládaná ztráta (cca 400 000,- Kč) bude pokryta ze zisku předchozího období.


ad 4) Předseda RK Ing. Tomek podal zprávu o činnosti revizní komise v r. 2002, o výsledku kontroly účetní dokumentace (bez závad) a konstatoval skutečnost, že komise nemusela v průběhu hodnoceného období řešit žádné závažné problémy. Předseda RK se během hodnoceného období zúčastnil většiny zasedání VV ČBaS.

Ve svém vystoupení navrhl předseda RK změnu statutu RK v tom smyslu, že její čtyřleté funkční období se nebude krýt se stejně dlouhým funkčním obdobím VV ČBaS, ale bude se jeden rok překrývat. Delegáti sněmu hlasováním tuto změnu schválili. V důsledku toho bude funkční období stávající RK pětileté a nová RK bude volena rok po volbě nového VV ČBaS.


ad 5) Plán činnosti svazu na r. 2003 formulovaný do několika bodů přednesl předseda ČBaS Ing. Ivan Škácha. Shrnul v něm hlavní cíle ČBaS, záměry v oblasti reprezentace, převodu marketingových práv svazu na specializovanou firmu a záměry v prezentaci a propagaci badmintonu.


ad 6) V diskusi vystoupil jako první předseda STK J.Scheiner. Shrnul průběh a výsledky uplynulé sezóny a upozornil na změny v celostátním termínovém kalendáři sezóny 2003/2004:

 • turnaj GP C+ Hradecký lev se přesouvá z 1.11.-2.11. do termínu 18.-19.10.2003
 • do termínového kalendáře se doplňuje Turnaj akademiků 17. listopadu v Plzni v termínu
  15.11.-16.11.2003

P.Scheiner upozornil dále na nový Rozpis soutěží pro sezónu 2003/2004 a vyzval všechny, aby se s materiálem podrobně seznámili. Zdůraznil zejména změny v počítání, zavedení jednotných formulářů pro turnaje mládeže - nominace z oblastí, nutnost dodržování termínů pro zaslání nominací a důsledky, které mohou vyplynout z nedodržení. Dále upozornil na úpravy související s dvojím státním občanstvím.

V diskusi dále vystoupili:

 • p. Tomek s informací o konání přeborů ČOS (termíny sokol. akcí v sezóně 2003/2004) a o činnosti sokol. oddílů;
 • p. Martinec s kritickými připomínkami k činnosti VV ČBaS (badminton je jediným sportem, kde vítěz nejvyšší soutěže družstev nedostává finanční odměnu, webové stránky nejsou dostatečně aktualizovány, podpora svazu klubům a oddílům není žádná, příspěvek oblastem je malý);
 • p. Kavan s požadavkem na aktualizaci odkazů na Pravidla badmintonu;
 • p. Veselý s požadavkem na návrat ke „krajským“ soutěžím a návrhem na krajské uspořádání;
 • p. Nováková s informací o vypsání výběrového řízení na trenéra pro sportovní třídy 25. ZŠ v Plzni zařazené od 1.8.2003 do systému intenzifikovaných ST, s dotazem na platnost čl. 62 SŘ a dotazem na podrobnosti uzavření smlouvy o poskytnutí marketingových práv ČBaS;
 • p. Kolář s připomínkou, že některé turnaje kategorie U13 na web. stránkách ČBaS skutečně chybí;
 • p. Frýda s poděkováním oběma hlavním aktérům obecné informovanosti o soutěžích (p.Scheinerovi a p. Stádníkovi) za vedení webových stránek a kladným hodnocením jejich úrovně;
 • p. Kalousek s dotazy na připravovanou smlouvu ČBaS o převodu market. práv, na velikost rozpočtu TMK a na využití v něm zahrnutých plánovaných částek;
 • p. Vorel s informací o školení trenérů III. třídy a doškolení II. tř. počátkem července v Brně;
 • p. Kotyza s požadavkem na vyšší dotace do oblastí (vč. zúčtovatelných na talentovanou mládež), s požadavkem na upřesnění turnajů GP, zahrnutých do oblasti potenc. zájmu marketing. partnera ČBaS a další.

Na vznesené dotazy a připomínky odpovídali p. Škácha, Musil, Scheiner, Koukal, Jurka a pí. Teřlová:

 • K záležitosti převodu marketingových práv na firmu upřesnil Ing. Musil, že smlouva mezi ČBaS a firmou Prague City Server s.r.o. bude projednána ve VV ČBaS a v nejbližší době schváleno její konečné znění. Za podstatnou označil především snahu o nenarušení lokálních partnerských vztahů;
 • P.Škácha znovu obrátil pozornost přítomných na rozpočet svazu a strukturu jeho příjmové strany, kde velkou část tvoří účelové dotace. Jejich využití je možné jen v rámci pevně daných pravidel a nevyčerpání přidělených částek je spojeno s vrácením přidělených prostředků;
 • P. Jurka připomněl, že pořadatelům oblastních turnajů v oblasti Stř. Čechy a Praha jsou z oblastních prostředků částečně hrazeny náklady na tělocvičnu a připomínky p. Martince k těmto dotacím odkázal na jednání příslušného oblastního výboru;
 • P. Scheiner odpověděl na otázku spojenou se startem dvou družstev jednoho oddílu v soutěži hrané turnajovým způsobem, vysvětlil pozdější zveřejnění výsledků některých soutěží na web. stránkách svazu;
 • p. Teřlová odpověděla na dotaz o odměňování za web. stránky (výběr. řízení, výběr p. Stádníka, atd.), k záležitosti návrhu na respektování krajského uspořádání vysvětlila, že by to znamenalo změnu Stanov ČBaS;
 • p. Scheiner doporučil při pořádání soutěží pro dva či více nově vzniklých krajů používat pro přebor termín „sdružený krajský přebor“;
 • p. Koukal vysvětlil za TMK strukturu výdajů na zahraniční soutěže (Helvetia Cup, MEJ Dánsko, výjezdy v rámci olympijské přípravy), na tuzemskou přípravu reprezentace (soustředění) a na odměny hráčům za umístění na circuitových turnajích.

ad 7) Před jednáním o usnesení podal předseda mandátové komise informaci o účasti na sněmu:

Ze 47 delegátů a 13 členů VV se Sněmu ČBaS zúčastnilo 40 delegátů a 12 členů VV. 86,7 %-ní účast opravňuje prohlásit Sněm ČBaS 2003 za usnášeníschopný.

Návrh usnesení přednesl předseda návrhové komise Mgr. Frýda. Delegáti hlasováním znění usnesení (příloha zápisu) schválili.


ad 8): Závěr Sněmu provedl předseda ČBaS Ing. Škácha. Poděkoval všem za aktivní účast, popřál pěkné prázdniny
a dovolenou a mnoho chuti do další práce v nové sezóně.

Ing. Ivan Š k á c h a                    
předseda ČBaS                       

V Praze 21. června 2003
Zapsala Milada Nováková