Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
 
Zápis č. 3/2007 ze schůze VV ČBaS dne 26. 5. 2007
 
  Originál ke stažení - vv0307.doc

Místo konání: Dobruška
Přítomni: Musil, Škácha, Plánička, Pavelka, Nováková, Kotyza, Vorel, Dostál, Frýda, Kolář, Tomek, Bízová
Omluveni: Jurka, Scheiner
Hosté: Procházková, Koukal, Hnilica

Program:
1) Zahájení
2) Kontrola úkolů
3) Zprávy z jednotlivých komisí
4) Zprávy z jednotlivých oblastí
5) Různé
6) Závěr

1) Zahájení

2) Kontrola úkolů

Summer School 2007 – původně dvou týdenní kemp je zkrácen na 1 týden (7.-14.7.2007), předběžný počet účastníků – 85 hráčů a trenérů.

STK – doplněn Rozpis soutěží – schválena sankce za nesehrání utkání v Play-off ve výši 10.000,-Kč.

SRO – Česká badmintonová obchodní společnost, s r.o. byla založena.

3) Zprávy z jednotlivých komisí

STK

Informace za nepřítomného J. Scheinera přednesl L. Vorel:
L. Vorel seznámil přítomné s termínovým kalendářem pro sezónu 2007/2008. Dne 4.6.2007 bude TK potvrzen předsedou STK a vyvěšen na internetové stránky svazu.

MČR 2008 dospělých, Play off 2008
K. Plánička připraví Výběrové řízení na pořadatele MČR dospělých jednotlivců 2008 s termínem uzavření přihlášek do 30. 6. 2007. MČR má proběhnout v termínu 2.-3. 2. 2008.
V podobném duchu bude připraveno výběrové řízení na pořadatele Play off I. ligy smíšených družstev 2008.


EK

K. Plánička informoval VV:
a) o aktuálních výnosech z finančních prostředků umístěných do podílových fondů – zhodnocení cca 35 tisíc Kč,
b) o průběžném stavu čerpání bonusů za rok 2007– vyčerpáno 192 tisíc Kč,
c) o schválených státních dotacích pro rok 2007.

Smlouvy
Smlouvy s pořadateli MMČR a MMČRJ byly podepsány.

S firmou Sport Lubas byla podepsána Smlouva o budoucí smlouvě a nyní je jednáno o Smlouvě o vzájemné spolupráci, která by měla být podepsána v půli června s platností od 1.7.2007.

Dodatky ke smlouvám s SCM na rok 2007 budou připraveny a poslány SCM (Kopřivnice, Krumlov) k podpisu.
Zodpovědný: K. Plánička, sekretariát
KR

J. Kolář informoval o proběhnuvších MČR všech věkových kategorií, o barážích. Přednesl stížnost na STK za pozdní informace o místě konání některých soutěží, což bylo následně STK vytknuto jako pochybení!
Doporučil upravit Rozpis soutěží tak, aby v případě více zájemců o pořadatelství baráží a kvalifikací, byl pořadatel vybírán losem s upřednostněním účastníků příslušného turnaje (veškeré náklady hradí pořadatel).

Dále p. Kolář informoval o navrhované změně ze strany BE ohledně nominací Refereeho na Circuitové turnaje – zahraniční rozhodčí – což by navýšilo rozpočet KR. O výsledku jednání bude p. Kolář členy VV informovat.

Informace z BEC (Badminton Europe Confederation)
Na pozvání VV ČBaS se jednání zúčastnil Mojmír Hnilica a informoval přítomné o dění na evropské badmintonové scéně:
• struktura BEC
• juniorské circuity budou losovány BEC
• problémy s vybavením pro rozhodčí (jednotné oblečení)
• zrušeny turnaje – Finlandia Cup, Helvetia Cup; nové „regule“ pro soutěže (ME) by měly být schváleny na mimořádném zasedání BE ve Skotsku.TMK

MEJ, družstva + jednotlivci
L. Vorel informoval o skvělých výsledcích našich hráčů na ME juniorů, které proběhlo v Saarbrückenu od 31.3. do 8.4.2007 a přednesl členům VV ČBaS návrh na odměny pro jednotlivé hráče. VV návrh projednal a následně odsouhlasil v následujícím znění:
Soutěž družstev – 7. místo: Ludíková – 10 tis., Bitman – 8 tis., Kopřiva, Drančák, Koukalová, Křížková – všichni po 3 tis.
Soutěž jednotlivců: Ludíková – 30 tis., Koukalová – 6 tis.
Odměny budou hráčům připsány formou bonusových bodů.
Pro případ dalších skvělých úspěchů našich sportovců bylo předsedovi TMK navrhnuto, aby v rozpočtu na příští rok byla uvedena položka mimořádných odměn a již předem stanoveny odměny za medailová umístění na ME či MS.

Mezinárodní kemp
Předseda TMK p. Vorel dále informoval přítomné o kempu juniorů, které proběhlo ve Švýcarsku, v termínu 8.-10.5.2007, kterého se zúčastnila juniorská reprezentace (3+3+2) ve složení: Ludík st., Osičková, Ludík, Kurz, Zevl, Havlová, Hobziková, Pavelková.

BWF Training Centre - Sofia
Do měsíčního mezinárodní kempu (20.6. – 19.7.2007) byl přihlášen Jakub Bitman a Dominika Koukalová.
V době pořízení zápisu byly obě přihlášky našich hráčů potvrzeny.

MSJ – Nový Zéland
Předseda TMK navrhl, aby se juniorská reprezentace zúčastnila pouze soutěže jednotlivců.
Návrh byl VV ČBaS schválen.

Světový žebříček
L. Vorel informoval o postavení našich nejúspěšnějších hráčů na světovém žebříčku. 39. Fröhlich, 52. Koukal, 76. Ludíková, 104. Benešová.
Neopomněl zmínit poslední vynikající výsledky z MM Mauritius: Petr Koukal a Jan Fröhlich – 3. místo, Jan Vondra – 5.-8. místo.

MS
Předseda TMK, p. Vorel přítomné informoval o přihlášení tří hráčů (Fröhlich, Koukal, Ludíková) na Mistrovství světa, které se uskuteční 13.-19.8.2007 v Kuala Lumpur, v Malaysii. Těmto hráčům budou hrazeny náklady. Ostatní hráči, kteří splnili kvalifikační limity BWF, možnost účasti na své náklady odmítli.

Projekt OH Peking 2008
L. Vorel, po projednání s EK, seznámil členy VV s další podporou vybraných hráčů na období od 1.5. do 31.10.2007: Fröhlich – 80 tis., Koukal – 80 tis., Ludíková – 80 tis., Benešová – 40 tis. (pokud Martina bude 31.10.2007 do 100. místa na svět. žebříčku, částka jí bude navýšena o 40 tis.). Uvedená podpora bude hráčům přidělena formou bonusových bodů. Dále bylo rozhodnuto, že tito hráči budou mít sníženy hodnoty bonusu za umístění na turnajích (tzv. redukované odměny) po výše uvedenou dobu.

Měsíční příspěvky hráčům
Předseda TMK informoval o žádosti oddílu Sokol Meteor Radotín Praha o zařazení hráče Jakuba Bitmana do programu na podporu hráčů (měsíční příspěvky). Návrh bude projednáván na jednání TMK v srpnu s případnou platností od 1.9. 2007.

Bonusy
V souvislosti s novou strukturou světových soutěží byl předsedou TMK požádán Petr Koukal st. přípravou nového systému hodnocení odměn pro hráče, tzv. bonusů.
Návrh p. Koukala byl projednán a schválen VV ČBaS takto:
• hodnota bodu 5,50 Kč a pro redukované odměny 3,- Kč (viz přiložená tabulka)
• minimální hodnota získaných bodů 920 pro singly, pro debly min. 1170
• hráč musí odehrát min. 7 turnajů za sezónu
• podmínkou přidělení bodů je získání bodového umístění odehraným zápasem (nikoliv volným losem, skrečí, apod.)
• hráč musí být členem reprezentačního výběru
• body se nepřidělují za umístění na MS nebo ME jednotlivců
• účinnost zpětně od 1.5.2007 do 30.4.2008
U juniorů zůstává systém stejný jako doposud s tím, že se mění minimální počet turnajů na 6 a platnost této změny je od nové sezóny (1.8.2007).

MS Seniorů
V termínu 24. – 29.4.2007 se v Chinese Taipei uskutečnilo MS seniorů. Hráči Zdeněk Musil a Pavel Kubiš získali pro Českou republiku bronzové medaile ve dvouhře mužů v kategorii 40+.
Gratulujeme!

Hodnocení SCM
L. Vorel poděkoval sportovním centrům mládeže za včasné zaslání hodnocení jednotlivých SCM za rok 2005 a 2006. Hodnocení budou zpracována a zaslána na MŠMT nejpozději do 5.6.2007.

4) OBLASTI

Západočeská oblast – M. Nováková požádala o zaslání dotací na oblasti.

Severočeská oblast – I. Škácha navrhl projednat počet hostujících hráčů v družstvech mládeže (max. 2 hráči ve družstvu).
Tento návrh byl projednán na semináři a následně byl rozhodnut VV per-rollam takto: povolen pouze 1 hostující hráč v družstvu.
STK upraví Rozpis soutěží.

5) RŮZNÉ

VH ČSTV – Předseda ČBaS členy VV informoval o Valné hromadě ČSTV, která proběhla 14.dubna 2007 v Nymburku.

Seminář k OH v Praze – Z. Musil informoval o semináři ke kandidatuře Prahy (České republiky) na OH v roce 2016, resp. 2020.

Tisková konference – Z. Musil informoval o tiskové konferenci, které se zúčastnila juniorská Mistryně Evropy ve čtyřhře dívek Kristína Ludíková.

Smlouva mezi ČBaS a ČBOS s r.o. – Předseda předložil členům VV návrh smlouvy mezi ČBaS a ČBOS, která byla výkonným výborem schválena. Smlouva bude podepsána začátkem června 2007.

Nový oddíl – oddíl SK Badm Řečkovice (JM) požádal o členství v ČBaS. VV schválil přijetí. Oddíl SK Badm Řečkovic bude o této skutečnosti informován.
Zodpovědný: sekretariát


Termín příštího jednání VV ČBaS bude upřesněn po Sněmu.


Zapsala: Bízová
 

© Copyright ČBaS.   Stránky navrhl a spravuje - Filip Stádník