Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
 
Zápis č. 4/2007 ze schůze VV ČBaS dne 6. 9. 2007
 
  Originál ke stažení - vv0407.doc

Místo konání: Praha - Strahov
Přítomni: Musil, Škácha, Plánička, Pavelka, Nováková, Kotyza, Vorel, Scheiner, Kolář, Bízová
Omluveni: Tomek, Dostál, Frýda

Program:
1) Zahájení
2) Kontrola úkolů
3) Zprávy z jednotlivých komisí
4) Zprávy z jednotlivých oblastí
5) Různé
6) Závěr

1) Zahájení

Předseda svazu Zdeněk Musil přivítal přítomné členy po letní dovolené.

2) Kontrola úkolů

 • Sněm: VV projednal úkoly uvedené v Usnesení ze Sněmu ČBaS, ze dne 16.6.2007.

  a) Komise mládeže – vytvoření KM nebylo na posledním jednání TMK projednáváno; VV diskutoval podrobně tuto otázku i ve vztahu na jednání konference v Dobrušce; vzhledem k šíři dané problematiky a vazbě na finanční priority se bude VV touto otázkou znovu zabývat na příštím jednání

  b) Účast trenérů SCM na jednání TMK – zástupci SCM budou 2x do roka zváni na jednání TMK

  c) Webové stránky – VV zvážil redakční systém vedení internetových stránek svazu a rozhodl prozatím na redakční systém nepřecházet.

  d) Kategorie U11 – VV projednal možnost oficielního zavedení kategorie U11. Zavedení kat. U11 nepovažuje za nutné, soutěže U11 jsou ponechány v pravomoci krajských svazů.

  e) Dotace oblastem – zvýšením dotace oblastem se VV bude zabývat při sestavování rozpočtu na rok 2008.

  f) Olympiáda dětí a mládeže - po konzultaci s panem Kořánem (ČSTV) byla na ČOV podána žádost na zařazení badmintonu do programu her. Zájemci o pořádání ODM v roce 2009 jsou prozatím města Tábor a Olomouc. Volba sportů je plně v pravomoci pořadatele. VV doporučil předsedům příslušných oblastí kontaktovat nominované pořadatele již nyní.
   
 • Mistrovství světa dospělých – Kuala Lumpur, Malajsie – příspěvek hráčům, kteří se zúčastnili MS Frohlich Jan 30.000,-, Koukal Petr 30.000,-, Ludíková Kristína 30.000,-, Benešová Martina 20.000,-
   

3) Zprávy z jednotlivých komisí

STK

Předseda STK Josef Scheiner informoval o skutečnosti, že je vše připraveno k odstartování soutěží v sezóně 2007/2008.
Přihlášky do I. a II. ligy jsou v pořádku a poplatky za startovné byly řádně uhrazeny.
Dále připomněl termín pro předložení soupisek družstev I. a II. ligy ke schválení, nejpozději do 15.9.2007.

Předsedové oblastí požádali o zaslání seznamu hráčů s platnou licencí pro jednotlivé oblasti.
Zodpovědný: sekretariát


KR

MMČR a MMČRJ
Předseda KR Jan Kolář informoval o problému s rozhodčími na naše mezinárodní mistrovství dospělých konané v Brně. V současné době je přihlášeno pouze 6 zahraničních rozhodčí. Celkově je přihlášeno pouze 18 rozhodčích. Obdobný problém KR předpokládá i pro turnaj juniorů v listopadu v Orlové.

Školení rozhodčích
Další školení rozhodčích proběhne při pořádání MČR dospělých 2008. V případě velkého zájmu mohou oblasti požádat KR o školení i během ostatních MČR v roce 2008.


TMK


Summer School
Předseda TMK Ladislav Vorel připomenul a zhodnotil mezinárodní kemp, který proběhl v červenci ve SC Nymburk a pozastavil se nad nezájmem českých trenérů a badmintonových činovníků vůbec.

Soustředění reprezentace - p. Vorel informoval o proběhnuvších soustředění juniorské a seniorské reprezentace (kondiční a herní) ve SC Nymburk.

Junioři
Langenfeld - p. Vorel informoval o turnaji v Langenfeldu, kterého se zúčastnila nejen juniorská reprezentace, ale i řada dalších hráčů.
Olympijské naděje – junioři se zúčastnili evropského soustředění, které proběhlo v srpnu v Prešově na Slovensku a které bylo ukončeno turnajem Olympijských nadějí. Turnaj byl hlavní přípravou na nadcházející ME U17 a naše družstvo, ve složení Hobziková, Havlová, Pilařová, Tomalová, Pavelková, Zevl, Netík, Ludík a Kurz vybojovalo skvělé 2. místo.
ČBaS získal na tento projekt mimořádnou finanční dotaci od ČOV.

ME U17
TMK navrhuje pro tento turnaj účast 4+4 v doprovodu Tomasze Mendreka a Markéty Osičkové za předpokladu, že nebude překročen plánovaný rozpočet akce (tj. Kč 160 tisíc).
Nominace musí být předložena nejpozději do 10.října 2007.

MSJ – Nový Zéland
TMK navrhuje účast 2+2+1, pro turnaj jednotlivců i družstev. V případě zájmu o účast v individuálním turnaji si nenominovaní hráči hradí veškeré náklady sami.
Přihlášky na individuální turnaj jsou do 25.9., nominace do soutěže družstev pak do 10.října 2007.

Měsíční příspěvky hráčům
Předseda TMK informoval o zařazení hráče Jakuba Bitmana do programu na podporu hráčů (měsíční příspěvky).
S Jakubem Bitmanem bude uzavřena smlouva.
Zodpovědný: sekretariát

Mezinárodní turnaj v Plzni
I přes přání pořadatelů (Milady Novákové) se plánovaného mezinárodního turnaje v Plzni juniorské reprezentační družstvo nezúčastní.

MMČR
Pro blížící se mezinárodní mistrovství ČR konané v termínu 20.-23.září 2007 v Brně byli nominováni tito hráči: Fröhlich, Koukal, Vondra, Bitman, Ludíková, Benešová, Koukalová, Vašková. Uvedení hráči budou mít pořadatelem hrazeny pobytové náklady po dobu účasti v soutěži.

Pavel Florián
p. Vorel informoval o potvrzené nominaci Pavla Floriána na mezinárodní měsíční soustředění v čínském Guangzhou. TMK navrhuje Pavlu Floriánovi příspěvek na letenku v hodnotě 20 tisíc Kč. VV návrh odsouhlasil s tím, že tato částka bude ušetřena na jiných výdajích rozpočtu TMK. Příspěvek bude Pavlovi připsán formou bonusů.

Širší reprezentace
Předseda TMK předložil širší seznam reprezentace na novou sezónu.

Senioři: Fröhlich, Koukal, Vondra, Florián, Kopřiva Tomáš, Bitman, Ludíková, Benešová, Koukalová, Vašková, Milisová, Titěrová, Procházková, Vacková

Junioři: Mikuláš Skála, Petr Hošek, Petr Jelínek, Marek Teller, David Horáček, Václav Domin, Lukáš Zevl, Lukáš Kurz, Michal Netík, Milan Ludík

Juniorky: Šárka Hermannová, Adéla Molnáriová, Petra Hofmanová, Eliška Maixnerová, Šárka Křížková, Martina Hobzíková, Petra Pilařová, Zdenka Švédová, Lucka Havlová, Zuzka Pavelková, Katka Tomanová

Školení trenérů II. třídy
L. Vorel informoval o plánovaném školení trenérů II. třídy, které proběhne ve 3. prosincovém týdnu pod vedením Tomasze Mendreka. Podrobné informace budou vyvěšeny na stránkách svazu.

SCM

Seznamy hráčů jednotlivých sportovních středisek budou zveřejněny na internetových stránkách do konce září.
Zodpovědný: Vorel


EK

K. Plánička informoval VV:
a) o aktuálním stavu na běžném účtu svazu,
b) o průběžném stavu čerpání rozpočtu k 31.8.2007,
c) o vyúčtování Summer School 2007.

K. Plánička požádal předsedu TMK o hodnocení SCM dle Směrnice pro SCM, aby mohl připravit rozdělení dotací pro jednotlivá střediska pro rok 2008. Termín: do 30. 9. 2007
Dále všechny předsedy komisí požádal, aby nejpozději do 26.11.2007 předložili své návrhy rozpočtu na r. 2008.

4) OBLASTI

Západočeská oblast – Milada Nováková informovala o stavu sportovní třídy (66 dětí v 6.-9.třídě). Do 15.9.2007 zašle na sekretariát seznam žáků.

Jihomoravská oblast – L. Vorel informoval o posledních přípravách k nadcházejícímu MMČR, přítomným členům VV rozdal reklamní plakáty a současně je pozval na návštěvu turnaje.

5) RŮZNÉ

Strojní investice 2008 – na ČSTV byla podána žádost na strojní investice pro rok 2008 (2x badmintonový koberec)

Investiční program 2008 – ČBaS podpořil žádost TJ Chropyně na rekonstrukci tělocvičny. V souvislosti s tím, že se jednalo pouze o jedinou žádost ze strany ČBaS, byla tato žádost označena jako priorita č.1.

Pořadatel MČR 2008 – výběrové řízení na pořadatele MČR 2008 skončilo v tomto pořadí: Meteor Radotín Praha, Liberec, Spoje Praha (v poměru 8:4:0). S Meteorem bude uzavřena smlouva o pořadatelství. V případě, že se nepodaří smlouvu uzavřít do konce září, bude zahájeno jednání s Libercem.
Zodpovědný: Plánička

Strojní investice 2007 (nákup 1 ks badmintonového koberce) – nabídka firmy Forza nemohla být přijata, neboť nesplnila základní podmínky výběrového řízení. Další nabídku předložila fa Victor a pan Martinec. VV vybral nabídku fy Victor, s níž bude podepsána kupní smlouva. Za nabídku pana Martince VV ČBaS děkuje.
VV ČBaS tímto vyzývá oddíly, aby se prostřednictvím své oblasti do konce září přihlásily, jestliže mají o koberec zájem.
I. liga + TV přenosy – V návaznosti na jednání oddílů I. Ligy po sněmu na Strahově o projektu „Magazínu I. ligy“ s ČT informoval Z. Musil o dalším vývoji. ČT formát „Magazinu“ odmítla a navrhla možnost využití menšího prostoru v pořadu Smeč. Vzhledem k tomu, že finanční náklady se nemění, považuje VV podporu změněného projektu za neekonomickou. VV ukládá MK projednat s oddíly I. ligy jejich možnosti při zajištění TV materiálů použitelných pro „Smeč“. Dále doporučuje MK pokračovat v jednání s p. Martincem v otázce navrhovaného „serveru pro I. ligu“.
Zodpovědný: MK

Projekt BE - badminton do škol – Z. Musil informoval o nabídce BE na nákup badmintonových setů pro školní potřeby. V případě, že nákup setů nebude spojen s dalšími podmínkami, mají oblasti zájem na odběr cca 20-25 setů. Sekretariát takto odpoví na dotaz BE – ihned.

Pracovní smlouva – smlouva s Helenou Bízovou byla prodloužena do 30.6.2008. Současně byla podepsána Dohoda o provedení práce (vedení ekonomické agendy) s ČBOS.

50 let badmintonu – Milada Nováková byla požádána k vytvoření pracovní skupiny pro přípravu programu oslav. Programem oslav se VV bude zabývat na svém dalším jednání v návaznosti na návrh předložený skupinou vedenou M. Novákovou.

Seminář v Dobrušce – Z. Musil poděkoval pí. Novákové za zápis ze semináře. TMK nepředložila žádný návrh k jednotlivým bodům semináře a učiní tak do příštího jednání VV. VV se k semináři vrátí na svém dalším zasedání.

Tisková konference – Z. Musil informoval o tiskové konferenci, která proběhla ve spolupráci s ČSTV. Diskutovanými tématy bylo nadcházející MMČR, ME U17 v Turecku a kvalifikace na OH. Zájem novinářů byl však velmi malý.

Nový oddíl – oddíl SCB Sport klub o.s. (SM) požádal o členství v ČBaS. VV schválil přijetí. Oddíl SCB Sport klub o.s. bude o této skutečnosti informován.
Zodpovědný: sekretariát

Plánované termíny jednání VV ČBaS v roce 2008: 24.1., 20.3., 22.5.Termín příštího jednání VV ČBaS bude ve čtvrtek 29.11.2007.
Zapsala: Bízová, 10.9.2007

 

© Copyright ČBaS.   Stránky navrhl a spravuje - Filip Stádník