Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
 
Zápis č. 5/2005 ze schůze VV ČBaS dne 15. 11. 2005
  Originál ke stažení - vv0505.doc

Místo konání: ČSTV - Strahov
Přítomni: Škácha, Plánička, Musil, Vorel, Pavelka, Nováková, Scheiner, Jurka, Frýda, Dufek, Tomek, Bízová
Hosté: Koukal Petr
Omluveni: Kolář, Kotyza

Program:
1) Zahájení
2) Zprávy z jednotlivých komisí + kontrola jejich úkolů z minulého zasedání VV ČBaS
3) Zprávy z jednotlivých oblastí
4) Různé
5) Závěr

1) Zahájení

Předseda ČBaS Ing. Ivan Škácha přivítal nového zástupce za jihomoravskou oblast pana Tomáše Dufka.

Prvním bodem jednání bylo stanovení pevných termínů příštích jednání VV ČBaS a to následovně : 19.1.2006, 16.3.2006, 18.5.2006 a termín Sněmu 17.6.2006. Tyto termíny jsou konečné!!!

VV poděkoval pořadateli MMČR dospělých, a to oddílu badmintonu VSK VŠB-TU Ostrava. Průběh šampionátu byl pro účastníky bezproblémový, prostředí sportovní haly výborné. Lze jenom doporučit pořádání podobných akcí v Ostravě i do budoucna.

2) Zprávy z jednotlivých komisí

TMK

Hodnocení MEJ U17 v Brně

Předseda TMK Ladislav Vorel kladně zhodnotil organizaci i průběh Mistrovství Evropy juniorů družstev, které se konalo v termínu 21. – 23. září 2005 v Brně.
Pokud však jde o sportovní stránku naší juniorské reprezentace, nebyl zcela spokojen s jejich vystoupením.

P. Vorel předloží vyúčtování turnaje předsedovi EK do 30. 11. 2005 dle uzavřené smlouvy.


Reprezentační trenér juniorů

Na pozici trenéra juniorské reprezentace byl po oboustranné dohodě vybrán Tomáš Mendrek (první kandidát výběrového řízení).
Tuto funkci bude oficiálně vykonávat od 1.1.2006 – bude s ním sepsána a podepsána smlouva.

Zodpovědný: TMK, sekretariát ČBaS

Dánský trenér Peter Mouritsen pro reprezentanty

Předseda TKM informoval, že stále nebyl stanoven vhodný termín pro soustředění reprezentantů s Peterem Mouritsenem. Termín soustředění bude nejspíš až v příštím roce.

Seminář pro trenéry by mohl proběhnout mezi vánočními svátky. Termín bude včas zveřejněn.

Zodpovědný: TMK

Smlouvy o „finanční podpoře hráče“

Smlouvy jsou zatím podepsány s hráči: Kristína Ludíková, Pavla Janošová a Petr Koukal. Hráč Stanislav Kohoutek ji doposud podepsanou nevrátil a hráči J. Fröhlich a J. Vondra ji budou podepisovat až v lednu 2006.

Zodpovědný: TMK, sekretariát ČBaS

Hodnocení činnosti reprezentace (junioři, senioři)


Junioři - účastní se Evropského juniorského okruhu turnajů, kde podávají kvalitní sportovní výkony a výborné výsledky.
P. Vorel však informoval, že turnajů mimo republiku a jejího blízkého okolí se účastní velmi málo hráčů.
Dále p. Vorel přednesl námitku k termínovému kalendáři – při tvorbě kalendáře na příští rok by se měly zohlednit zahraniční turnaje a sladit kalendář tak, aby se hráči mohli účastnit jak domácí soutěže, tak i Evropského Circuitu.

Senioři – p. Vorel připomenul výsledky z MM Slovenska a Maďarska, kde hráči předvedli kvalitní sportovní výkony a získali i řadu medailí.


Thomas / Uber Cup 2006

Po dlouhé diskusi, kdy se jednalo o naší účasti či neúčasti na dalším ročníku Thomas/Uber Cupu, který se koná v únoru 2006 v Řecké Soluni. Bylo rozhodnuto, že se turnaje zúčastní skupina 8 reprezentačních hráčů a hráček (4+4+2).
O jmenovitých nominacích zatím nebylo rozhodnuto.

Výprava bude financována z rozpočtu ČBaS max. ve výši 60.000,-Kč, ostatní výlohy si zaplatí sportovci sami (dle jejich předběžného příslibu).

Zodpovědný: TMK


Reprezentační výběr „91“

V termínu 7. – 9. 12. 2005 se ve sportovním centru Nymburk pod vedením Tomáše Mendreka a Ladislava Vorla uskuteční „seznamovací“ soustředění našich mladých badmintonistů – ročníky 1991 a mladší.


Petice

Dne 1.11.2005 byla na sekretariát ČBaS doručena petice od hráčů, kde se vyzývá k odstoupení reprezentační trenér dospělých ČR Petr Koukal st.

VV ČBaS projednal podanou petici na odvolání reprezentačního trenéra Petra Koukala st. a tuto petici jednomyslně odmítl.

VV ČBaS oceňuje dosavadní působení Petra Koukala ve funkci reprezentačního trenéra, zejména jeho úsilí o vytvoření fungujícího systému tréninkového procesu.

VV ČBaS bere na vědomí vlastní žádost Petra Koukala o uvolnění z funkce reprezentačního trenéra.

S Petrem Koukalem st. bude ke dni 31.12.2005 ukončena smlouva na reprezentačního trenéra dospělých ČR.


TMK navrhuje zrušit funkci reprezentačního trenéra dospělých. Dočasně pověřuje předsedu TMK L. Vorla vedením reprezentačního družstva dospělých, který spolu s asistentem T. Mendrekem povede reprezentační sportovní přípravu.
VV tento návrh akceptoval.

STK

I. a II. liga

Předseda STK J. Scheiner přednesl několik návrhů k uveřejnění na webové stánky svazu:
a) zveřejňování výsledků naší ligy spolu se zápisy jednotlivých zápasů,
b) zveřejnění seznamu našich hráčů, kteří hrají i ligu v zahraničí,
c) zveřejnění seznamu zahraničních hráčů, kteří hrají u nás.
Všechny tyto výše uvedené návrhy byly VV ČBaS odsouhlaseny.

Zodpovědný: STK, sekretariát ČBaS

Start našich hráčů v Německu

Objevily se problémy se startem našich hráčů v Německu – nejednotný výklad německých předpisů pro start zahraničních hráčů.
Nutno zjistit na německém svazu, jaké mají podmínky pro start zahraničních hráčů v jejich lize!

Zodpovědný: STK, sekretariát ČBaS

Coaching v lize + nový systém bodování

Byly vzneseny námitky na chování některých trenérů během zápasů v naší lize.

Kaučování během zápasu - VV ČBaS rozhodl, že tento experiment nebude v naší lize testován a NENÍ POVOLEN!!! Platí stávající pravidla.

Nový systém bodování, který byl představen na webových stránkách NEBUDE zatím v naší lize TESTOVÁN!!! Platí stávající pravidla.


Výběrové řízení pro pořadatele PLAY-OFF

Do výběrového řízení na pořadatele Play off 2005/2006 se doposud nepřihlásil žádný kandidát.
Potenciální zájemci budou cíleně osloveni.

Výběrové řízení pokračuje do konce roku.

Zodpovědný: Ing. Zdeněk Musil, sekretariát ČBaS, STK


Výběrové řízení na pořadatele MM ČR 2006

Do výběrového řízení na pořadatele MMČR se doposud nepřihlásil žádný kandidát.
Letošní pořadatel MMČR – Ostrava, jmenovitě Pavel Česlík o možnosti organizovat druhý ročník uvažuje, ale zatím nepodal konkrétní žádost.

Úkol trvá do konce roku.

Zodpovědný: Ing. Z. Musil, sekretariát ČBaS, STK

MK

Partner pro Play-off

Doposud nebyl nalezen partner pro Play-off 2005/ 2006.
Úkol trvá.
Zodpovědný: Z. Musil, všichni členové VV
Webové stránky ČBaS

Z. Musil informoval členy VV o dohodě s p. Stádníkem o způsobu odkazování na webových stránkách svazu. Tento způsob v pořádku funguje.

EK

Předseda EK p. Plánička navrhl zvýšení platu Heleně Bízové od 1. prosince 2005, a to po uplynutí zkušební doby od jejího nástupu. Návrh byl schválen.

Rozdělení dotací mezi SCM na rok 2006

Jednotlivým SCM bylo posláno „Bodové hodnocení za rok 2005“ a „Tabulka rozdělení dotací mezi SCM na rok 2006“, kde byla uvedena korekce z minulého přerozdělení, kdy si SCM Radotín Praha a Dobruška „vypůjčily“ od Kopřivnice částku cca 30.000,-Kč.

Rozdělení dotací bylo schváleno VV ČBaS a K. Plánička dal pokyn k jednání s MŠMT o přerozdělení.

Tab.: Rozdělení dotací mezi SCM za sezónu 2004/2005 (dotace bude vyplácena v r.2006)

SCM

 

Korekce

Po úpravě

Zaokrouhleno

Český Krumlov

384 786

0

384 786

385

000

Dobruška

398 124

-18 474

379 650

380

000

Kopřivnice

442 585

36 949

479 534

480

000

Praha

424 504

-18 475

406 029

406

000

Celkem

1 650 000

0

1 650 000

1 650

000

 

 

 

 

z toho: ČSTV

864 000

 

 

 

 

ČOS

786 000


Rozpočet 2006

K. Plánička informoval všechny členy VV ČBaS o problémech financování svazu v roce 2005, které je způsobeno Sazkou – do konce roku bude financování ze Sazky pokryto do výše 65% celkového rozpočtu, což pro nás činní propad ve zdrojích cca 400.000,-Kč. Tato částka není zatím pro svaz kritická, neboť financování je zajištěno dostatečným zůstatkem na běžném účtu z minulých období.

Jednotlivé komise předložily K. Pláničkovi návrhy na rozpočet pro rok 2006. Celkový rozpočet bude předložen ke schválení na příštím jednání VV v lednu 2006.

Zodpovědný: K. Plánička


Výzva Libereckého kraje


K. Plánička informoval členy VV o „Výzvě“ z Libereckého kraje. Jedná se o zaujetí stanoviska k problému financování ze Sazky a následně možného svolání mimořádné Valné hromady ČSTV zabývající se tímto problémem.
Sekretariát ČBaS zjistí, zdali je tato výzva ještě aktuální. Následně bude připravena reakce, jak se k výzvě připojit.

Zodpovědný: K. Plánička, sekretariát ČBaS

Bonusové limity hráčů (za dosažené výsledky) – probíhá bez závad
V tomto roce bude vyplaceno ještě cca 50.000,-Kč.

Zodpovědný: TMK

3) OBLASTI

Západočeská oblast – pí. Nováková poděkovala za rakety a teplákové soupravy, které obdržela pro sportovní třídu.
Dále informovala o německé knížce, kterou by bylo možno nakladatelstvím Olympia přeložit do češtiny. Náklady na vydání: 500,-Euro za autorská práva + cca 200.000,-Kč za výtisk 1500kusů. V jednání o překlad bude i nadále pokračovat.

Členská základna - všechny kluby předloží na sekretariát ČBaS aktuální členskou základnu k 30.11.2005, a to nejpozději do 20.1.2006!!!

Talentovaná mládež – oblasti předloží vyúčtování talentované mládeže nejpozději do 10.12.2005!!!

4) RŮZNÉ

Olympiáda dětí 2007 – doposud nebyl stanoven pořadatel

Zodpovědná: sl. Bízová – úkol trvá

Licence – byla schválena žádost Tomáše Šplíchala (slovenská národnost) na vydání hráčské licence – hráč předloží potvrzení, že není členem Slovenského badmintonového svazu a poté mu bude vydána licence na 5 let za 250,-Kč.

Nový oddíl – byla schválena žádost nového oddílu v Jihomoravském kraji – BC OREL BLANSKO. Oddíl BC Orel Blansko bude o této skutečnosti informován.

Zodpovědný: sekretariát ČBaS

Adresář oddílů – byla vznesena žádost na aktualizaci adresáře jednotlivých oddílů na webových stránkách.

Zodpovědný: sekretariát ČBaS

Námitka J. Fröhlich a J. Vondry – na svaz byly doručeny dopisy od J. Vondry a J. Fröhlicha ve věci jejich nesouhlasu s rozhodnutím TMK pozastavit jim do konce roku 2005 proplácení měsíčního finančního příspěvku Kč 2 tis. Oba dopisy byly projednány a zamítnuty.
VV ČBaS souhlasí a potvrzuje původní rozhodnutí TMK. Oba hráči budou o rozhodnutí písemně informováni.

Zodpovědný: sekretariát ČBaS

Časopis Squash – byl odsouhlasen odběr tohoto časopisu (vydavatel p. Koranda, obsahovou část bude zajišťovat Radek Votava – 4-6str.). Časopis bude posílán na oblasti a následně distribuován na jednotlivé kluby. Poštovné na oblasti zaplatí svaz.


Termín příštího jednání VV ČBaS se uskuteční ve čtvrtek 19. 1. 2006 od 14 hodin.

Zapsala: Bízová V Praze 23.11. 2005

© Copyright ČBaS.   Stránky navrhl a spravuje - Filip Stádník