Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
 
Zápis č. 6/2006 ze schůze VV ČBaS dne 30. 11. 2006
 
  Originál ke stažení - vv0606.doc

Místo konání: ČSTV - Strahov
Přítomni: Musil, Škácha, Plánička, Pavelka, Nováková, Scheiner, Jurka, Frýda, Kotyza, Tomek, Vorel, Kolář, Dostál, Bízová

Program:
1) Zahájení
2) Kontrola úkolů
3) Zprávy z jednotlivých komisí
4) Zprávy z jednotlivých oblastí
5) Různé
6) Závěr

1) Zahájení

Předseda ČBaS Zdeněk Musil představil všem přítomným členům Ing. Víta Dostála, kterého navrhl na minulém jednání VV za nového předsedu Marketingové komise. Členové VV ČBaS jednohlasně návrh odsouhlasili a Ing. Dostál byl kooptován za člena ČBaS do funkce předsedy MK.

2) Kontrola úkolů

• K požadavku p. Frendla (viz zápis ze Sněmu dne 17.6.2006) nebyly členy VV ČBaS zjištěny žádné informace. V případě zjištění nových skutečností se k tomuto tématu VV vrátí.

• Jednání s firmou VW o zapůjčení mikrobusu a vzájemné spolupráci skončilo bez úspěchu.

• Seznamy rozhodčích byly vyvěšeny na webové stránky. Sekretariát ve spolupráci s Filipem Stádníkem zajistí opravu drobných chyb, na které pan Kolář upozornil.

• Požadavky na strojní investice 2007 (2x badmintonový koberec) byly předloženy ČSTV.

• Zvýšení sazby na cestovné (kilometrovného) EK s ohledem na napjatý rozpočet roku 2007 nedoporučuje. Zvýšení kilometrovného o Kč 1,- by znamenalo zvýšení nákladů na cestovné o cca Kč 150 tis.

• TMK předložila seznamy hráčů jednotlivých SCM pro rok 2007 (viz zápis TMK)

Summer School 2007 – žádost o svěření pořadatelství byla na BE odeslána. Následně nám bylo pořadatelství přiděleno a vznikl návrh na prodloužení kempu na 2 týdny (7. – 21. 7. 2007). ČBaS i SC Nymburk s tímto návrhem souhlasí Smlouva mezi BE a ČBaS bude podepsána v následujících týdnech.
Zodpovědní za organizaci: TMK (Ladislav Vorel, Tomasz Mendrek), EK, Sekretariát

3) Zprávy z jednotlivých komisí

STK

Předseda STK Josef Scheiner přítomné členy VV informoval o průběhu všech soutěží ČBaS.

Jiří Pavelka se dotázal, kam se má obrátit v případě, že nesouhlasí s rozhodnutím STK a tato skutečnost není v Soutěžním řádu uvedena.
VV vyslechl dotaz pana Pavelky a navrhl STK doplnění Soutěžního řádu ve znění, že námitky proti rozhodnutí STK se podávají VV ČBaS.

Zodpovědný: STK

KR

Předseda KR Jan Kolář informoval o vyvěšení opravy pravidel na webové stránky.
Dále VV informoval o kvalitním obsazení Mezinárodního mistrovství dospělých v Ostravě zahraničními rozhodčími a o plánovaném školení rozhodčích, které proběhne během MČR.

Uniformy
Pan Kolář informoval o ukončení spolupráce s firmou, která dodávala uniformy pro rozhodčí. BE hledá nového dodavatele, což bude spojeno s nákupem uniforem nových.
V této souvislosti požádal EK o přesun ušetřených peněz v tomto roce do rozpočtu roku 2007.
EK bude návrh posuzovat v souvislosti s celkovou přípravou rozpočtu ČBaS na rok 2007.

Nominace hlavních rozhodčích
MČR U13 Jan Tobola
MČR U15 Jan Kolář
MČR U17 Ivan Škácha
MČR U19 Ivan Škácha
MČR Ivan Škácha
Kvalifikace + Baráž + Play off Ivan Škácha
MČR družstev (dosp. + žáci) Ivan ŠkáchaTMK

Jednání TMK
Předseda L. Vorel informoval o jednání TMK, které proběhlo 18.11.2006 během Mezinárodního mistrovství juniorů v Orlové. Zápis z tohoto jednání je vyvěšen na webových stránkách.
Hlavní body jednání:
• Hodnocení výsledků z MS juniorů i dospělých a circuitových turnajů
• Hráči Pavel Florián a Dominika Koukalová byli zařazeni do projektu BE „EPOF 2012“.
• Soustředění v Nymburku – listopad (junioři + senioři), prosinec (mladší junioři) + školení a doškolení trenérů II. třídy.
• Zakoupení notebooku a videokamery provedeno.

Pan Vorel dále informoval o školení trenérů III. třídy, které proběhlo v Praze a o plánovaném prosincovém školení trenérů III. třídy v Brně – termín bude upřesněn.


Rozvoj badmintonu v ČR
Předseda TMK přednesl výzvu ke společnému jednání VV ČBaS, TMK a dalších zájemců na téma rozvoje badmintonu v ČR, badmintonu do škol a fungování SCM.
K. Tomek nabídl uspořádat seminář pro širokou veřejnost na toto téma v Dobrušce.
Následně TMK ze semináře vypracuje materiál a předloží VV návrhy k jednání.
Pozvánka na seminář a termín konání bude během ledna uveřejněn na webových stránkách svazu.

Zodpovědný: TMK, K. Tomek

Kontrola SCM
Pan Vorel navrhl Petra Koukala st. jako zodpovědnou osobu, která by měla kontrolovat činnost jednotlivých SCM.
VV ČBaS se tímto bude zabývat až po zhodnocení výstupů z chystaného semináře, kde by se toto téma mělo v celém komplexu prodiskutovat.


L.Vorel informoval o zařazení hráčky Kristíny Ludíkové do projektu ČOV o nadstandardní účelové podpoře na LOH 2008 Peking.

Anketa „Badmintonista roku 2006“
L. Vorel navrhl upravit systém hlasování. Pro zvýšení objektivity by se na hlasování měla podílet jen úzká a kompetentní badmintonová veřejnost. TMK navrhla hlasovat následovně: členové VV ČBaS, členové TMK, vedoucí trenéři SCM a všichni vedoucí družstev I.a II. ligy.
VV návrh odsouhlasil.
Pro širokou veřejnost bude anketa doplněna o kategorii: „Nejoblíbenější badmintonista“, o které se bude hlasovat na internetu.EK

Předseda EK K. Plánička informoval členy VV ČBaS o:
• stavu financování ze Sazky: k dnešnímu dni bylo zaplaceno 62,5% rozpočtované dotace roku 2006 a dle posledních informací je předpoklad, že všechny svazy obdrží do konce roku pouze 75 % celkové dotace. Hlavním důvodem uváděným z ČSTV je nesouhlas finančního úřadu s vrácením plateb DPH Sazce. Jedním z dočasných opatření, jak řešit složitou situaci, je i „jednání ČSTV o přijetí krátkodobého úvěru (cca Kč 60 mil.) na překlenutí časového nesouladu zdrojů“.
• Dlužná částka z dotace ze Sazky roku 2005 Kč 427.600,- byla ČBaS doplacena v září 2006.


Strojní investice
Strojní investice roku 2006 (1x badm. koberec) – nabídky na svěření předložil oddíl TJ Sokol České Budějovice, Deltacar Benátky n/J. a Sokol Brno Jehnice.
VV rozhodl následovně: nový koberec zůstane uložen v Brně-Jehnicích, 2 starší koberce z Kompresorů budou zapůjčeny do oddílu Deltacar Benátky; a oddíl Č. Budějovice uzavře dohodu se ZŠ Plzeň o zapůjčení 1 až 2 koberců.

Bonusy
K. Plánička informoval o čerpání bonusových odměn reprezentantů. Doposud bylo od počátku roku vyčerpáno cca 363 tis. Kč. TMK předloží dosažené výsledky reprezentantů za září – prosinec 2006 včetně návrhu na přidělení bonusů EK v průběhu prosince 2006.

Zodpovědný: sekretariát ČBaS, K. Plánička

Rozpočet 2007
K. Plánička členům VV předložil předběžný návrh na rozpočet pro rok 2007. VV ČBaS odsouhlasil maximální povolenou ztrátu ve výši 500 tis. Kč. V tomto smyslu bude EK dále jednat s jednotlivými komisemi o jejich rozpočtových návrzích.
Konečný rozpočet bude předložen VV ČBaS ke schválení na lednovém jednání dne 25.1.2007.
Zodpovědný: K.Plánička

Výběrové řízení pro Play-off, MMČRJ, MMČR 2007
MMČR – do výběrového řízení o pořadatelství se přihlásily dva oddíly – Brno-Jehnice a Slavia TU Liberec.
Po zvážení obou nabídek byl většinou hlasů vybrán za pořadatele oddíl Brno-Jehnice. S vybraným pořadatelem bude uzavřena smlouva.
VV ČBaS děkuje oddílu Liberce za nabídku.

MMČRJ – do výběrového řízení se přihlásily dva oddíly – SKB Český Krumlov a TJ Orlová-Lutyně.
Po zvážení obou nabídek byl většinou hlasů vybrán za pořadatele oddíl Orlová. S vybraným pořadatelem bude uzavřena smlouva.
VV ČBaS děkuje oddílu Český Krumlov za nabídku.

Play-off – do výběrového řízení se přihlásila pouze firma Sport Lubas, která nabídla stejné podmínky jako v loňské sezóně. Pořadatelství bylo firmě Sport Lubas přiděleno a bude s ní uzavřena smlouva

Zodpovědný: K. Plánička


Partner ČBaS pro střednědobou spolupráci
Na základě rozhodnutí VV na minulém jednání byly osloveny firmy YONEX a VICTOR. Zájem o spolupráci předložila pouze firma YONEX. Mimo tyto dvě firmy byla členům VV předložena ještě nabídka firmy FORZA.
VV ČBaS požádal o upřesnění obou nabídek a pověřil předsedu svazu, zástupce EK a MK dalším jednáním a předložením podkladů členům VV nejpozději do 8.1.2007. Nabídky by již měly být podepsány „mateřskými“ společnostmi českých zástupců.
Konečné rozhodnutí o spolupráci proběhne na lednovém jednání VV ČBaS.

Založení s. r.o.
Ing. Z. Musil v návaznosti na předem zaslané materiály přednesl návrh na založení České badmintonové obchodní společnosti, s.r.o. (vlastněné 100% ČBaS), která by zejména měla usnadnit vyjednávání s potencionálními partnery svazu a usnadnit ČBaS pozici v daňovém systému. Za jednatele společnosti navrhl předsedu MK pana Dostála.
Členové VV ČBaS s návrhem souhlasili, ale před podáním žádosti na rejstříkový soud požádali o předložení konečných podkladů a dokumentů, které jsou potřeba k založení, na další jednání VV. Současně musí být předložena Směrnice, která by měla upravit vztah mezi společností a VV ČBaS, který bude nahrazovat funkci Dozorčí rady Společnosti.

Zodpovědný: Z. Musil, K. Plánička

4) OBLASTI

Západočeská oblast – Milada Nováková informovala o zaslání seznamu sportovních tříd na svaz.

Jihomoravská oblast – L. Vorel informoval o volební schůzi, která proběhla v září. VV JM oblasti byl zcela obměněn a pan Vorel byl zvolen novým předsedou kraje.

Severomoravská oblast – Jiří Pavelka informoval o zakoupení elektronických počitadel a možnosti jejich zapůjčení.

Východočeská oblast – K. Tomek informoval o školení a doškolení trenérů III. třídy, které pod záštitou ČOS povede Pavel Maňásek. Termín bude upřesněn.
Dále informoval o plánovaném přátelském utkání Výběru ČOS proti Výběru ČR, které by mělo proběhnout během letních měsíců a bude hrazeno z ČOS.

5) RŮZNÉ

Nový oddíl – byla schválena žádost nového oddílu v Západočeském kraji – SK Nipur, o.s. Oddíl bude o této skutečnosti informován.
Zodpovědný: Sekretariát

Změna názvu oddílu – Oddíl TJ Slavia Minerva Opava k 31.12.2006 zaniká. Celá členská základna přechází do nového subjektu SK p.e.m.a. Opava. Badmintonový oddíl s.k. p.e.m.a. Opava byl přijat za nového člena ČBaS. Oddíl bude o této skutečnosti informován.
Zodpovědný: Sekretariát


Termín příštího jednání VV ČBaS je ve čtvrtek 25. ledna 2007 od 14 hodin.

Zapsala: Bízová V Praze 4.12.2006

© Copyright ČBaS.   Stránky navrhl a spravuje - Filip Stádník