Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
 
Zápis č. 2/2003 ze schůze VV ČBaS dne 6. 3. 2003
 
- originál zápisu je k dispozici ke stažení ve formátu MS Word - vv060303.doc 
Místo konání:  Praha - Strahov
Přítomni:  Škácha, Scheiner, Teřlová, Tomášek, Plánička, Jurka, Vorel, Kotyza, Kavan (JM), Musil, Nováková, Pavelka, Maňásek, Frýda
Omluveni: Tomek
Hosté: Votava
 
Program:
 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání VV ČBaS
 2. Zprávy z jednotlivých komisí
 3. Různé

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání VV ČBaS

 • Organizační řád ČBaS a komisí ČBaS
  VV ČBaS projednal a schválil Organizační řád ČBaS a komisí ČBaS s výjimkou Statutu RK ČBaS. Z důvodu zajištění nezávislého dozoru RK nad ČBaS uložil VV předsedovi RK panu Tomkovi zapracovat do statutu RK změnu cyklu volebního období, tak aby nebyl shodný s volebním cyklem VV ČBaS.
   
 • VV ČBaS vzal na vědomí informaci o došlých finančních prostředcích na trenéry mládeže (18.800,- Kč), které nám byly poukázány z ČOV nad rámec předloženého vyúčtování za rok 2002 a o nutnosti okamžitého čerpání prostředků v souladu s projektem, na který jsou určeny. TMK bude do příštího jednání VV informovat o záměru čerpání těchto prostředků.
  Úkol trvá
   
 • Oblasti, které si nevyzvedly TD určené dospělé reprezentaci, nechť tak učiní v co nejbližším možném termínu. V případě, že o tyto materiály nemáte zájem informujte SE ČBaS.
   
 • V diskusi byla připomínkována problematika současného systému soutěží ČBaS v kategoriích mládeže i dospělých. Z diskuse vyplynulo, že případné změny pro příští sezónu navrhne a předloží sportovně-technické komisi Trenérsko-metodická komise ČBaS.
  Úkol trvá
   
 • TMK – předá na SE ČBaS požadavky na soustředění v roce 2003 – Nymburk
  Termín: 15. 2. 2003
  Úkol trvá

   
 • Olympijská příprava na OH 2004
  VV schválil finanční podporu vybraným hráčům (Koudelková, Fröhlich, Skočdopole, Procházková) na období olympijské kvalifikace v roce 2003 (tzn. od 1.5. do 31.12. 2003). TMK zabezpečí uzavření smluv s výše jmenovanými hráči nejpozději do 15.4. 2003.
  Zodpovědný: pan Vorel
   
 • Školení trenérů II. a III. třídy a doškolení trenérů II. třídy
  Proběhne v prvním týdnu v červenci – Brno Jehnice. Podrobné informace budou zveřejněny na webových stránkách ČBaS. TMK zašle propozice/pozvánky na SE ČBaS a správci webových stránek ČBaS.

  Upozornění: školení trenérů II. třídy – speciální část se mohou zúčastnit pouze trenéři, kteří již absolvovali obecnou část – školení trenérů licence „B“ na FTVS UK Praha.
  Termín: 11. 3. 2003
   
 • Aktualizace adresáře oddílů ČBaS
  Předseda OP Praha pan Jurka dodá aktualizovaný adresář své oblasti (v požadované formě – tabulka Excel) na SE ČBaS do 10. 3. 2003.
   
 • MK
  MK informovala VV o řešení otázky problematiky licencí – úkol ze Sněmu ČBaS. Zadní strana licence bude potištěna barevnou reklamou – logo sponzora. Pan Musil na příštím zasedání VV předloží vzorek licence.


2) Zprávy z jednotlivých komisí

EK

 • EK předložila VV čerpání rozpočtu ČBaS za rok 2002.
   
 • VV ČBaS projednal a schválil rozpočet ČBaS na rok 2003.
   
 • Strojní investice 2003
  Na základě požadavku ČBaS schválil VV ČSTV přidělení finančních prostředků ve výši 150 000,- Kč na nákup badmintonového koberce (mobilní hříště na badminton). Na příštím jednání VV navrhne TMK oddíl/klub pro přechodné užívání badmintonového koberce.
   
 • Výběrového řízení na dodavatele badmintonových míčů
  Účastníci výběrového řízení zašlou své nabídky či osobně je odevzdají na SE ČBaS do 27.5. do 13:00 hod.
  Otevření obálek proběhne na SE ČBaS ve 13:00 hod. za účasti komise pověřené VV ČBaS složené z pana Scheinera, p. Jurky a pí. Teřlové. Tato komise provede zápis z otevření obálek a předloží ho VV na jednání dne 29. 5. 2003.
  O výsledku výběrového řízení budou informování všichni účastníci výběrového řízení prostřednictvím webových stránek ČBaS nebo písemnou formou.
   
 • VV ČBaS pověřil předsedu EK pana Karla Pláničku vyhlášením výběrového řízení na dodavatele badmintonového sportovního oblečení (tričko + šortky) v následujícím množství: 200 ks triček a 50 ks šortek. Požadované vlastnosti oblečení, případně velikosti dodá TMK.

TMK

 • Sudirman Cup 2003 - MS smíšených družstev - Holandsko, Eindhoven - 18. 3. - 23. 3. 2003

  Na MS smíšených družstev byli nominováni:

  Muži: Fröhlich Jan, Skočdopole Jiří
  Ženy: Koudelková Markéta, Procházková Hana
  Trenér: Koukal Petr
   
 • MEJ
  Dánsko - Esbjerg - 15. 4. - 19. 4. 2003
  TMK nahlásí na SE ČBaS do 10. 3. 2003 jmenný seznam účastníků ME jednotlivců včetně požadavku na zajištění tréninkových kurtů , dopravy a stravy (ubytování zajištěno).
  Zodpovědný: Radek Votava
   
 • Podána informace o možné účasti v testovacim turnaji - Atény - příprava na OH 2004. Podrobné informace zaslány členům TMK začátkem března E-mailovou poštou. TMK se vyjádří k účasti ve zmíněném turnaji.
  Termín: 29.4. 2003
   
 • Předseda TMK pan Vorel informoval VV o probíhajících jednáních se SCM v otázkách dalšího chodu těchto center.
   

STK

 • Předseda STK informoval VV o hladkém průběhu všech soutěží družstev i jednotlivců, které probíhají v souladu s termínovým kalendářem. Podrobné informace, výsledky a tabulky najdete ve zprávách STK na webových stránkách ČBaS - www.czechbadminton.cz  
   
 • Předseda STK pan Scheiner informoval VV o problematice dvojího občanství v návaznosti na účast hráčů v domácích mistrovských soutěžích a jejich startech v zahraničí. VV na základě této informace pověřil sekretáře ČBaS pí. Teřlovou prověřením pravidel IBF o členství osob ve více asociacích či federacích na základě dvojího občanství.
   
 • Předseda STK pan Scheiner vyzývá oddíly mající zájem o pořádání turnajů kategorie GP „B“ a MČR všech kategorií k zaslání žádostí (přihlášek) do 10.4. 2003 na adresu STK ČBaS.

  Tyto žádosti (přihlášky) musí dle rozhodnutí VV ČBaS splňovat následující kritéria:
  1) ozvučení haly
  2) umpire pro rozhodčí
  3) mobilní koberce na badminton (nevztahuje se na GP „B“)
  4) minimální počet kurtů 4x
  5) použití elektronického losovacího programu
  6) zajištění bufetu v areálu haly
  7) prostor pro diváky – hlediště (nevztahuje se na GP „B“)
  8) ceny pro 1.- 4. místo
  9) stanovení maximální ceny startovného
  10) možnost ubytování s uvedením cenových relací
  11) vlastní nabídky nad uvedená kritéria

3) Různé

 • Sněm ČBaS - Praha Strahov - 21. 6. 2003
  Jednotlivé komise ČBaS zašlou v elektronické podobě předsedovi ČBaS zprávu o činnosti za uplynulý rok a návrh plánu činnosti na období 2003/2004.
  Termín: 20. 5. 2003
  Originály materiálů budou předány sekretáři ČBaS před zasedáním VV dne 29.5. 2003.
   
 • Pořadatelství MM J ČR v roce 2004
  SE ČBaS do stanoveného termínu obdržel pouze jednu nabídku na pořadatelství MM J ČR v roce 2004 a to od oddílu TJ Orlová Lutyně.
  VV schválil za pořadatele MM J ČR v roce 2004 oddíl TJ Orlová Lutyně.

  VV ČBaS pověřil EK projednáním podmínek pořádání soutěže se zástupcem oddílu TJ Orlová Lutyně a zpracováním návrhu smlouvy.
  Termín: 29. 5. 2003
   
 • Delegát ČBaS na konferenci EBU a IBF
  VV schválil jako delegáta na výše uvedené konference pana Mojmíra Hnilicu.
   
 • Pan Jurka informoval VV o nepoužitelnosti filmové dokumentace, která byla bezplatně ČBaS dána do užívání ÚA ČSTV. VV schválil likvidaci tohoto materiálu (1x ČSB, 1xÚA ČSTV, 1x ved. OS VV ČSTV).
   
 • Nový oddíl – Badminton – TJ Jílovice u Trhových Svin
  VV ČBaS schválil přijetí oddílu Badminton –TJ Jílovice u Trhových Svin za řádného člena ČBaS.

  Kontaktní osoba:
  Fráně František
  373 32  Jílovice 76
   

Příští schůze VV ČBaS se uskuteční 17. 4. 2003 od 14:00 hod.
v místnosti č. 209 v budově ČSTV


V Praze dne 6. 3. 2003

Zapsala: Iveta Teřlová   

© Copyright ČBaS.   Stránky navrhl a spravuje - Filip Stádník