Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
 
Zápis ze zasedání VV ČBaS - 13. 12. 2001
 
- originál zápisu je k dispozici ke stažení ve formátu MS Word - vv131201.doc 
Místo konání:  Praha - Strahov
Přítomni:  Škácha, Scheiner, Nováková, Teřlová, Tomášek, Kotyza, Plánička,  Jurka, Musil, Tomek, Židek, Pavelka
Hosté: Votava
Omluveni: Maňásek, Vorel, Frýda

Program:

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání VV ČBaS
 2. Zprávy z jednotlivých komisí
 3. Různé

1) Kontrola úkolů z minulého zasedání VV ČBaS

Oprava textu z minulého zápisu 

 • TMK upozorňuje, že na školení trenérů II. třídy - speciální část je možné se přihlásit pouze po
  úspěšném absolvování školení trenérů II. třídy - obecná část na FTVS UK Praha ( první školení únor 2002).
  V letních měsících roku 2002 proběhne pouze doškolení trenérů II. třídy a školení trenérů III. třídy. 
  Školení trenérů II. třídy - speciální část proběhne v roce 2003.
   
 • Chyba v uvedení data zasedání VV ČBaS viz. hlavička z minulého zápisu VV.
  Chybně uvedeno datum 20.9. 2001. Prosím opravte na 8.11. 2001.

Organizační řád ČBaS a komisí ČBaS
Úkol trvá. 
Odloženo z důvodu nutnosti vyřešit otázku krajského uspořádání - dopad na obsah OŘ ČBaS.
 
Zabezpečení reprezentace dospělých 
VV ČBaS schválil společnou přípravu užší reprezentace dospělých s cílem přípravy reprezentačního družstva pro start na vrcholných světových a evropských soutěžích družstev v roce 2002.
 
Příprava bude probíhat v průběhu měsíce ledna, který byl vybrán jako zkušební období po jehož skončení se provede podrobné vyhodnocení společné přípravy.
 
Tréninky budou probíhat jedenkrát týdně ( čtvrtek) dvě hodiny za dohledu reprezentačního trenéra pana Lubase 
a trenéra II. třídy pana Hobzika. Trenéři před zahájením společné přípravy předají předsedovi TMK (kopii na SE ČBaS) jmenný seznam reprezentantů (max. 10 osob), kteří se budou účastnit společných tréninků včetně uvedení začátku a konce tréninkové jednotky.
 
Hospodářské podmínky:
Z rozpočtu TMK ČBaS bude hrazeno:

Pronájem dvou kurtů ( 2 x 150,- Kč x 1,5 hod.) 450,- Kč týdně 1.800,- Kč měsíčně
Míče RJ training (2tuby/ na trénink x 350,- Kč) 700,- Kč týdně 2.800,- Kč měsíčně
Trenér Hobzik (2hodiny x 200,- Kč) 400,- Kč týdně 1.600,- Kč měsíčně
Náklady celkem 1.550,- Kč týdně 6.200,- Kč měsíčně

TMK osloví vybrané hráče a seznámí je s podmínkami účasti na společné přípravě.
Zodpovědný: Ondřej Lubas, Richard Hobzik

SCM
 
Na základě požadavku VV ČBaS a jednotlivých SCM byla zaslána na MŠMT ČR žádost o zřízení detašovaných pracovišť při SCM ČBaS. 
MŠMT ČR doporučuje řešit požadavek na zřízení detašovaných pracovišť formou tréninkových skupin v daném místě. Skupina bude řízena metodicky a finančně z kmenového SCM. Ustanovení skupiny nemůže vést k navýšení státní dotace pro ČBaS.
 
Důležité: 
VV ČBaS žádá jednotlivé oblasti, aby zaslaly na SE ČBaS přehled míst, kde a za jakých
podmínek je možné hrát komerční badminton. Informace zasílejte v elektronické podobě na 
E-mail: badminton@cstv.cz 
Úkol trvá - prodloužení termínu
Termín do: 31.12. 2001 

 • Upozornění na blížící se termín vyúčtování dotace na SCM a odevzdaní věcného vyhodnocení 
  použití poskytnuté dotace viz. smlouva ČBaS x SCM.
   
 • TMK na základě pověření VV uložila reprezentačnímu trenérovi dospělých řešit opakované přestupky
  pana Martince vůči ČBaS v návaznosti na jeho opatření ze dne 10.4. 2001.

Předseda TMK informoval VV o rozhodnutí reprezentačního trenéra ve věci prohřešků pana Martince:
1) hráč neobdrží příspěvek vyčleněný pro rok 2001 na účast ve vybraných circuitových turnajích 
2) hráč je vyřazen z účasti na zimním (prosincovém) soustředění reprezentace dospělých
 
VV ČBaS uložil předsedovi TMK panu Židkovi písemně informovat pana Martince o rozhodnutí reprezentačního trenéra.

 • OPS zašlou stav členské základny oddílů oblasti do 30.1. 2002 na SE ČBaS. Později zaslané materiály
  nebudou zahrnuty do statistiky ČZ roku 2001 a nebudou sloužit jako podklad pro stanovení počtu delegátů pro Sněm ČBaS v roce 2002. Uveďte stav k 30.11. 2001. !!!! - nezasílejte stav ČZ jednotlivých oddílů samostatně, ale pouze zpracovanou tabulku za celou oblast viz. rok 2000.
   
 • MM ČR dospělých 2002

  VV ČBaS přidělil pořadatelství MM ČR dospělých v roce 2002 oddílu BK Baník Most.
  VV ČBaS pověřil EK uzavřením smlouvy o organizačním zabezpečení MM ČR dospělých pro rok 2002 s pořadatelem turnaje.

2) Zprávy z jednotlivých komisí

STK

 • Informace o průběhu soutěží najdete na webových stránkách ČBaS - www.czechbadminton.cz 
  viz. poslední zápisy STK ČBaS.
   
 • VV ČBaS prošetřil stížnost pana Vorálka (BKV Plzeň) na postup předsedy STK ZpčBaS pana Soboty
  ve věci přestupu hráče Rubáše z BKV Plzeň do USK CAC Plzeň a neshledal žádného pochybení. 
  VV ČBaS souhlasí s výkladem STK ČBaS, že otázka úhrady výchovného ( případná dohoda oddílu) je formálním důvodem pro pozastavení přestupu.
   
 • VV projednal výhrady předsedy KM ZpčBaS pana Kroce k postupu reprezentačního trenéra juniorů 
  pana Votavy při doplňování hráčů Severočeské oblasti na turnajích GP "B".
  VV uložil reprezentačnímu trenérovi juniorů panu Votavovi zaslat písemné vyjádření k této záležitosti panu Krocovi.

TMK

 • Školení trenérů II.třídy - obecná část
  Školící a kooperační centrum UK v Praze FTVS připravuje v níže uvedeném termínu kurz trenérů II. třídy (licence B - obecná část - 35 hodin )
  Termín konání: 7. 2. - 10.2.. 2002
  Místo konání: Školící a kooperační centrum UK FTVS Praha - Kongresový sál

  Účastníci školení budou rozděleni do dvou skupin:
  - s maturitou - absolvují obecnou část v rozsahu 35 hodin
  - bez maturity - 1) absolvují obecnou část ve výše uvedeném termínu a rozsahu 
  2) 50 hodin všeobecného základu (matematika, fyzika, chemie, biologie) - termín bude upřesněn v průběhu školení sportovního tréninku

  Poplatky:
  Program všeobecného základu sportovního tréninku - 35 hodin ... 650,- Kč
  Všeobecně vzdělávací část ( pro nematuranty - 50 hodin) ... 1.050,- Kč
  Vystavení osvědčení FTVS ... 210,- Kč
  (bude vystaveno po absolvování obecné a speciální části ( badminton - pořádá ČBaS))
   
  Jmenné seznamy s adresami účastníků zašlete na SE ČBaS společně s fotokopiemi maturitního vysvědčení (pouze maturanti) do 1.1. 2002. Po tomto termínu nebudou přihlášky akceptovány.
   
  Thomas and Uber Cup 2002
  VV ČBaS schválil účast reprezentace dospělých na MS družstev mužů a žen ve složení 5+5+2.

  Belgie 11.1. - 13.1. 2002 
  Pět hráčů (dva junioři a tři dospělí ) z řad seniorské a juniorské reprezentace se zúčastní tréninkového kempu v Belgii. Belgická badmintonová federace hradí našim hráčům veškeré pobytové náklady.
  Nominace po dohodě s belgickou stranou: Herout, Turoň, Brožová, Kohoutek, Hobzik

EK
VV ČBaS schválil jednotný poplatek za vystavení hráčské licence ve výši 250,- Kč s platností na dobu pěti let bez ohledu na věk hráče. To znamená, že při vystavení licence nebude brán zřetel na věk hráče a každý hráč, který o licenci požádá ať z důvodu ztráty, změny jména, přestupu atd. zaplatí 250,- Kč za vystavení licence.
Platnost od 1.1. 2002
 
 
Poplatek za vystavení licence trenéra a rozhodčího se nemění!!!

 • Připomínám termín předložení návrhu rozpočtu ekonomické komisi 15. leden 2002.
  Podrobnosti viz. webové stránky ČBaS - www.czechbadminton.cz
  Vaše návrhy pokud možno zasílejte v elektronické podobě na E-mailovou adresu : planicka.karel@volny.cz 

MK
VV ČBaS udělil předsedovi MK panu Zdeňkovi Musilovi zmocnění k uzavření dohody s vydavatelstvím Weinberger spol s.r.o. o poskytování informací z badmintonového hnutí pro časopis o raketových sportech s tím, že pro ČBaS nevzniknou žádné finanční závazky.

KR
Připomínáme!!!
Do konce roku 2001 je nutné provést výměnu průkazů rozhodčích za licence rozhodčích.
Termín pro zaslání žádostí o vystavení nových licencí rozhodčích - 31.12. 2001.


3) Různé

 • VV ČBaS děkuje oddílu TJ Orlová Lutyně za úspěšné uspořádání MM J ČR.
   
 • Dovolená SE ČBaS - 27.12., 28.12. a 31.12. 2001 od 11.2. do 15.2. 2002

Přijměte poděkování za celoroční práci při zabezpečení chodu ČBaS.

Šťastné a klidné prožití vánočních svátků a při plnění náročných úkolů v roce 2002 mnoho úspěchů!!!

 
Příští schůze VV ČBaS se uskuteční 30.1. 2002 od 14:00 hod.
v místnosti č. 209 budovy ČSTV


Zapsala: Iveta Teřlová 
V Praze dne 13. 12. 2001
 

© Copyright ČBaS.   Stránky navrhl a spravuje - Filip Stádník