Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
 
Zápis č. 2/2002 ze zasedání VV ČBaS dne 14. 3. 2002
 
- originál zápisu je k dispozici ke stažení ve formátu MS Word - vv140302.doc 
Místo konání:  Praha - Strahov
Přítomni:  Škácha, Scheiner, Nováková, Teřlová, Tomášek, Plánička, Jurka, Frýda, Pavelka, Maňásek, Vorel, Kotyza, Židek
Hosté: Votava, Tomek
Omluveni: Musil

Program:

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání VV ČBaS
 2. Rozpočet
 3. Zprávy z jednotlivých komisí
 4. Různé

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání VV ČBaS

 • Organizační řád ČBaS a komisí ČBaS
  Úkol trvá. 
  Odloženo z důvodu nutnosti vyřešit otázku krajského uspořádání - dopad na obsah OŘ ČBaS.
   
 • Zabezpečení reprezentace dospělých 
  TMK informovala VV o zahájení společné přípravy užší reprezentace dospělých viz. zápis z minulého VV.
  Příprava reprezentace bude zahájena dne 14.3. 2002 ve večerních hodinách a bude zaměřena na přípravu hráčů pro ME ve švédském Malmö. Předseda TMK předá na SE ČBaS kopii zprávy obsahující jmenný seznam reprezentantů a rozpis tréninkových jednotek.
  Nad rámec již schválených hospodářských podmínek bude hráčům Fröhlichovi, Milisové, Heroutovi a Turoňovi proplaceno cestovné.
   
 • SCM
  VV ČBaS žádá SCM při sokolských oddílech aby veškeré podklady ( týkající se SCM), které zasílají na ČOS, zaslaly rovněž v kopii na SE ČBaS. 
   
 • Komerční badminton
  VV ČBaS žádá jednotlivé oblasti, aby zaslaly na SE ČBaS přehled míst, kde a za jakých
  podmínek je možné hrát komerční badminton. Informace zasílejte v elektronické podobě na 
  E - mail: badminton@cstv.cz 
  Úkol trvá.
   
 • TMK projednala neoprávněnou účast hráče Martince na zimním (prosincovém) 
  soustředění reprezentace dospělých s následujícím výsledkem.
  Reprezentačnímu trenérovi p. Lubasovi bude krácena odměna za měsíc leden o 50%.

2) Zprávy z jednotlivých komisí

TMK

 • THOMAS AND UBER CUP 2002 - výsledky viz. webové stránky ČBaS
  TMK informovala VV o průběhu soutěže. 
  VV požádal TMK, aby zajistila účast reprezentačního trenéra dospělých p. Lubase nebo p. Paťka na příštím zasedání VV za účelem předložení podrobné analýzy vystoupení hráčů reprezentace na Thomas a Uber Cupu včetně doporučení jak zlepšit vystoupení české reprezentace v budoucím období.
   
 • ME družstev a jednotlivců 2002 - ŠVÉDSKO - MALMÖ
  VV ČBaS uložil TMK předat na SE ČBaS nominaci hráčů pro ME dospělých do následujících termínů:
  nominaci pro ME jednotlivců - do 18.3. 2002
  nominaci pro ME družstev - do 26.3. 2002

  VV schválil jako doprovod reprezentace dospělých na ME družstev pana Drábka (vedoucí výpravy ) a pana Musila (trenér).
   
 • Turnaj čtyř národů U 17 
  VV vzal na vědomí rozhodnutí TMK o zařazení české juniorské reprezentace do turnaje čtyř národů, který bude probíhat každé dva roky, vždy v roce následujícím po Polonia Cupu. První ročník proběhne v termínu 
  4.10. - 6.10. 2002 - Belgie.

STK

 • Informace o průběhu soutěží najdete na webových stránkách ČBaS - www.czechbadminton.cz 
  viz. poslední zápisy STK ČBaS. V týdnu od 18.3. 2002 do 24.3. 2002 budou webové stránky ČBaS aktualizovány o nové informace STK obsahující nové přestupy, změny termínů některých turnajů, změny pořadatelství u II. CL skup. západ a další aktuality z průběhu soutěžní sezóny.
   
 • Z důvodu nutnosti včasného zpracování termínového kalendáře ČBaS pro příští sezónu vyhlašuje STK termín pro podání žádosti o pořadatelství turnajů GP "B" a M ČR jednotlivých kategorií mládeže a dospělých na sezónu 2002/2003 - do 10.4. 2002. 
   
 • Informace pro oblasti a oddíly - na webových stránkách ČBaS bude v nejbližší době zveřejněna výhodná nabídka medailí, které je možno využít pro oblastní soutěže

KR

 • Na M ČR všech kategorií mládeže v soutěžích jednotlivců a družstev a MČR dospělých deleguje vrchního rozhodčího komise rozhodčích. Náklady na vrchního rozhodčího hradí ČBaS dle směrnice KR.

  Přehled delegovaných rozhodčích na jednotlivé akce společně s přehledem plánovaných školení
  a doškolení rozhodčích vydá komise rozhodčích.

EK

 • EK předložila VV konečné čerpání rozpočtu za rok 2001.
   
 • VV projednal a schválil rozpočet na rok 2002 KR v celkové výši 80.000,- Kč. 
   
 • VV odsouhlasil rozpočet TMK na rok 2002. 
  Další úpravy rozpočtu budou možné případně na příštím zasedání VV dne 11. 4. 2002. K tomu je třeba předložit následující podklady:
   
  - v souvislosti s akcí MSJ v JAR předloží EK podrobný rozpočet. VV odsouhlasil částku Kč 55 tis., s níž může TMK již nyní počítat. Definitivní uzavření této otázky bude možné až na základě konečného potvrzení přidělovaných zdrojů svazu (zejména na reprezentaci). 
   
 • VV ČBaS schválil následující členění dotace dle způsobu využití a způsob diferenciace rozdělování finančních prostředků jednotlivým oblastem.

  Dotace v celkové v 160.000,- Kč bude rozdělena následovně:
  a) 80.000,- Kč - prostředky ze Sazky budou paušálně rozděleny do oblastí tzn. 10.000,- Kč pro každou oblast
  b) 80.000,- Kč - prostředky ze státního rozpočtu určené na talentovanou mládež budou děleny do oblastí diferencovaně, a to dle počtu hráčů jednotlivých oblastí na konečných žebříčcích všech kategorií v předcházející sezóně
  (hráč se započítává v každé kategorii a každé disciplíně)
   
 • Vypsání výběrového řízení na dodavatele míčů pro sezónu 2002/2003
  VV ČBaS pověřil EK vypsáním výběrového řízení na dodavatele míčů pro sezónu 2002/2003, za stejných podmínek jako v předcházející sezóně. 

3) Různé

 • Sněm ČBaS - Praha Strahov - 15. 6. 2002
  Přehled počtu delegátů oblastních výborů ČBaS s hlasem rozhodujícím s nárokem na účast na Sněmu ČBaS zjištěný dle stavu ČZ k 30.11. 2001.

  Oblast nárok delegátů
  Praha 4
  Střední Čechy 4
  Severní Čechy 6
  Západní Čechy 7
  Jižní Čechy 8
  Východní Čechy 4
  Severní Morava 7
  Jižní Morava 5
  ________________________________ 
  Celkem 45
   
 • Pořadatelství MM ČR 2003 
  VV ČBaS vyzývá zájemce o pořadatelství MM ČR dospělých pro sezónu 2003/2004, aby svou žádost zaslali na SE ČBaS do 10.9. 2002. 
  ČBaS poskytne pořadateli příspěvek na zabezpečení turnaje ve výši 100.000,- Kč a v případě zájmu zapůjčí koberce, stojany, badmintonové sítě (náklady na dopravu hradí pořadatel). Ostatní náklady hradí pořadatel. Doporučujeme se seznámit s instrukcemi EBU pro pořádání circuitových turnajů viz. webové stránky Evropské badmintonové unie www.eurobadminton.org 
   
 • VH ČSTV 2002 - 13.4. 2002
  VV ČBaS určil jako delegáta na VH ČSTV p. Musila, případně pí. Teřlovou.
   
 • SE ČBaS žádá Jihomoravský badmintonový svaz o zaslání oficiální e-mailové adresy potvrzené předsedou krajského badmintonového svazu pro zasílání zápisů ze zasedání VV a informací SE ČBaS pro členy VV ČBaS. 

Příští schůze VV ČBaS se uskuteční 11. 4. 2002 od 14:00 hod.
v místnosti č. 209 budovy ČSTV

Zapsala: Iveta Teřlová 
V Praze dne 14. 3. 2002

© Copyright ČBaS.   Stránky navrhl a spravuje - Filip Stádník