Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
 
Zápis č. 7/2003 ze schůze VV ČBaS dne 20. 11. 2003
 
- originál zápisu je k dispozici ke stažení - vv201103.doc    a čerpání rozpočtu - rozpocet201103.xls 
Místo konání:  Praha - Strahov
Přítomni:  Škácha, Scheiner, Teřlová, Tomášek, Plánička, Vorel, Musil, Pavelka, Kotyza
Omluveni:
Tomek, Kavan, Frýda, Nováková, Jurka
Hosté: Koukal, Votava

 
Program:
 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání VV ČBaS
 2. Zprávy z jednotlivých komisí
 3. Různé

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání VV ČBaS

 • Rubrika diskusní fórum
  Na oficiálních webových stránkách ČBaS bude zřízena rubrika „Diskusní fórum“ .
  Termín: do 31.12.2003
  Zodpovědný: pan Musil
   
 • Návrh logo ČBaS
  Na minulém zasedání VV ČBaS pověřil pana Musila jednáním se společností Prague City Center o předložení návrhu nového loga ČBaS. V současné době společnost pracuje na návrhu tohoto loga.
   
 • Jednání s firmou Sport Lubas ve věci používání názvu oficiální partner ČBaS
  VV na návrh předsedy MK pana Musila neakceptuje nabídku, která byla předložena VV firmou Sport Lubas.
   
 • Zabezpečení reprezentace dospělých – společná příprava
  Na základě vyhodnocení projektu reprezentačním trenérem dospělých panem Koukalem a TMK, rozhodl VV o prodloužení společné přípravy vybraných reprezentantů na vrcholné akce MS, ME, OH 2004 atd. Příprava bude probíhat za stejných podmínek v hale TJ Spoje Praha do konce dubna 2004. O dalším pokračování/prodloužení rozhodne VV na základě vyhodnocení celého procesu Trenérsko-metodickou komisí ČBaS.
  VV pověřil pana Koukala uzavřením smlouvy na pronájem sportovní haly TJ Spoje Praha na období od 1.11. 2003 do 30.4. 2004 (cena 150,- Kč za hodinu a kurt).
   
 • Trenérsko metodická komise informovala VV o jednání s potenciálními zástupci mládežnické
  kategorie v TMK. Jako zástupce za mládežnickou kategorii v TMK byla vybrána Romana Hošková.
   
 • SCM - VV ČBaS schválil níže uvedené dokumenty:
  - bodové hodnocení SCM, které bylo provedeno dle metodického pokynu ČBaS k měsíci červnu tohoto roku
  - seznam hráčů ČBaS – zařazených do SCM
  - návrh finančního zabezpečení SCM pro rok 2004 – obsahující obecné zásady finančního zabezpečení SCM ČBaS
  - bodové hodnocení SCM – přehled za období 2001 - 2003

  VV uložil TMK, aby do 24.11.2003 zaslala v elektronické podobě výše uvedené dokumenty na SE ČBaS, aby mohly být rozeslány všem zúčastněným stranám, členům VV a následně použity jako podklad pro rozdělení dotace na MŠMT ČR!!!
  Zodpovědný: pan Vorel
   
 • Změna mezinárodních pravidel
  Novelizovaná pravidla jsou zveřejněna na webových stránkách ČBaS.
   
 • Novelizace Registračního řádu ČBaS
  VV ČBaS schválil novelu Registračního řádu ČBaS s platností od 1.12. 2003.
  Novela RŘ bude zveřejněna na webových stránkách ČBaS do 30.11.2003.
   
 • Novelizace Disciplinárního řádu ČBaS
  VV projednal a schválil novelu Disciplinárního řádu ČBaS s platností od 1.12. 2003.
  Novela DŘ bude zveřejněna na webových stránkách ČBaS do 30.11.2003.
   
 • Ztráta svazového majetku ( především sport. trička, šortky).
  VV pověřil p. Pláničku projednáním tohoto případu s pronajímatelem objektu. Předseda EK zaslal na ČSTV k rukám pana Boušího dopis upozorňující na nedostatky v ostraze administrativních prostor ČSTV na Strahově. Dále se na něj obrátil s požadavkem na úpravu systému zabezpečení objektu, aby se v budoucnu předešlo situaci možného použití klíčů od kanceláří svazu bez vědomí příslušného svazu (nájemce). Jelikož dosud nebyla obdržena ze strany ČSTV žádná odpověď, bude SE ČBaS v této věci upomínat adresáta dopisu.
   

2) Zprávy z jednotlivých komisí

STK

 • Předseda STK informoval VV o průběhu soutěží jednotlivců a družstev, které probíhají v souladu
  s rozpisem soutěží a termínovým kalendářem (výsledky viz. webové stránky ČBaS).
   
 • STK upozorňuje, že termín pro nahlášení schválených hostování v rámci jednotlivých
  krajů/oblastí
  uplynul dne 31.10. 2003. Hostování nenahlášená k tomuto datu, nebudou pro republikové soutěže STK ČBaS akceptována!!!
   
 • V souvislosti se změnou systému soutěží mládeže – turnaje kategorie „B“, bylo rozhodnuto o přidělení
  dvou divokých karet (DK) TMK pro dvouhry chlapců a dívek a jedné DK pro každou párovou disciplínu k řešení mimořádných případů spojených s reprezentací.
   
  Přidělení DK pro start na turnaji kategorie „B“ může být pouze za následujících podmínek:
  a) hráč musí být zařazen do juniorské reprezentace
  b) jedná-li se o mimořádný případ ( předchozí zranění, reprezentační start apod.)
  c) schválení STK
   

TMK

 • Reprezentační trenér dospělých pan Koukal a reprezentační trenér juniorů pan Votava informovali VV o výsledcích našich hráčů v mezinárodních turnajích a o akcích jichž se hodlá reprezentace zúčastnit v nadcházejícím období (Thomas and Uber Cup, ME, Finlandia Cup, turnaje EBC atd.)
   
 • Polonia Cup 2003
  Výprava ČR se umístila na výborném 4. místě na ME kategorie U17 – Polonia Cup 2003 (podrobné výsledky viz. články na našich webových stránkách).
  VV gratuluje k tomuto umístění a děkuje všem účastníkům za vzornou reprezentaci a dosažený výsledek!!!
   
 • Vyhodnocení první etapy kvalifikace na OH 2004 s ohledem na finanční podporu vybraných hráčů
  Na základě průběžného vyhodnocení „Dohody o finanční podpoře hráče v průběhu kvalifikace na OH 2004 pro rok 2003“ rozhodla TMK následovně:

  Jan Fröhlich (MS) – na základě umístění na 50. místě světového žebříčku (k 30.10. 2003) získává finanční podporu pro vybrané turnaje do konce roku 2003.

  Koudelková Markéta (LS) - na základě umístění na 90. místě světového žebříčku (k 30.10. 2003) nezískává finanční podporu pro vybrané turnaje v listopadu a prosinci 2003.

  Jiří Skočdopole (XD) – na základě vědomého nepřihlášení se na turnaje (zařazené do podpory OH 2004) nezískává finanční podporu pro vybrané turnaje v listopadu a prosinci 2003.

  Hana Procházková (XD) - na základě vědomého nepřihlášení se na turnaje (zařazené do podpory OH 2004) nezískává finanční podporu pro vybrané turnaje v listopadu a prosinci 2003.

  O pokračování podpory pro výše uvedené hráče v roce 2004 bude rozhodnuto na základě dosažených výsledků a v souladu s uzavřenou dohodou o finanční podpoře hráčů.

  VV s nelibostí vyslechl výše uvedenou informaci o nepřihlášení se dvojice Skočdopole Jiří/Procházková Hana do části vybraných turnajů zařazených do kvalifikace na OH 2004 uvedených v již citované smlouvě (a společně ani na jiné soutěže) v období listopad až prosinec 2003.
  VV nechápe rozhodnutí trenéra jmenované dvojice hráčů pana Bohumila Dufka nepokračovat ve snaze o účast na olympiádě v Aténách v této fázi probíhající kvalifikace. Na základě vzniklé situace pověřil VV reprezentačního trenéra dospělých pana Petra Koukala jednáním s hráči o jejich dalším společném působení do konce kvalifikačního období (30. duben 2004).

  VV ČBaS podpořil návrh TMK na vyřazení pana Bohumila Dufka z realizačního týmu reprezentace dospělých.
   
 • TMK informovala VV o rozšíření realizačního týmu reprezentace juniorů o asistenta trenéra juniorské reprezentace slečnu Markétu Koudelkovou
   
 • VV ČBaS na návrh TMK pověřil zástupce oddílu TJ Sokol Brno Jehnice vypracováním projektu pro zřízení SCM při zmiňovaném oddíle a jeho následné zaslání na SE ČBaS za účelem předložení žádosti o zřízení nového SCM na MŠMT ČR.

  ČBaS podpoří zřízení nového SCM pouze za následujících podmínek:
  a) navýšení dotace na SCM ze strany MŠMT CR minimálně pro zajištění základní činnosti nově zřízeného SCM
  b) zřízení nového SCM nebude mít za následek krácení stávající dotace na již existující SCM a její tříštění v nadcházejících obdobích
   
 • Podána informace ze semináře ČOV a z jednání zástupců svazu (pí Teřlová a pan Musil) na ČOV
  v souvislosti s nadcházejícími OH v Athénách.

  Kontaktní osobou ve věci předávání informací z oblasti lékařského zabezpečení výpravy na OH 2004 byla na ČOV nahlášena paní doktorka Halka Bitmannová.
   
 • Thomas nad Uber Cup 2004 – Prešov
  Termín: 9.2. – 15.2. 2004
  VV ČBaS schválil účast naší výpravy v počtu a složení maximálně 5+5+2. TMK nahlásí na SE ČBaS přesný počet účastníků výpravy, požadavky na dopravu a délku pobytu v místě konání soutěže a to alespoň dva dny před daty uzávěrek stanovenými organizátorem soutěže.
   
 • Finlandia Cup 2004 - Vídeň
  Termín: 21.1. – 25.1. 2004
  VV ČBaS schválil účast naší výpravy v počtu a složení maximálně 4+4+2. TMK nahlásí na SE ČBaS přesný počet účastníků výpravy, požadavky na dopravu a délku pobytu v místě konání soutěže, a to alespoň dva dny před daty uzávěrek stanovených organizátorem soutěže.
   

KR

 • KR informovala VV o nutnosti dokoupení uniforem pro rozhodčí pro zajištění MM ČR a MM J ČR v nadcházejících letech. Současné množství je nedostačující. Uniformy budou objednány předsedou KR a budou hrazeny z rozpočtu KR.
   
 • Upozornění!!!
  Školení rozhodčích již nebudou prováděna v rámci jednotlivých oblastí, ale pouze centrálně - přímo KR ČBaS.

   
 • Thomas nad Uber Cup 2004 – čároví rozhodčí
  Vzhledem k tomu, že pořadatel akce nemá dostatek čárových rozhodčích, je zde možnost zúčastnit se Thomas and Uber Cupu jako čároví rozhodčí.

  Podmínky účasti:
    a) věk minimálně 16 let
    b) účastníkům je hrazeno ubytování a strava po dobu soutěže
    c) doprava ve vlastní režii
  V případě zájmu zašlou jednotlivé oddíly do 25.11.2003 své žádosti přímo řediteli soutěže panu Petrovi Tarcalovi - E-mailová adresa: petar@vadium.sk 

  Žádost musí obsahovat:
  a) jmenný seznam čárových rozhodčích
  b) kontakt na zodpovědnou osobu

  Účast rozhodčích ČR na OH 2004

  Pro OH 2004 byli vybráni/nominováni IBF a organizátorem soutěže OH jako:
  - čároví rozhodčí:
  slečna Jana Honnerová a paní Světlana Hnilicová
  - umpire: pan Mojmír Hnilica
   

MK

 • Předseda MK informoval VV, že MK splní své závazky v příjmové oblasti rozpočtu pro rok 2003.
   
 • Předána informace o připravované tiskové konferenci na leden 2004 na téma OH 2004, Thomas and Uber Cup a další vrcholné akce roku 2004.

EK

 • Členům VV rozesláno čerpání rozpočtu ČBaS k 30.9. 2003. Dle posledního skutečného vývoje a
  výhledu do konce roku bude rozpočet za celý rok 2003 v souladu se schváleným plánem.
   
 • Předána informace o podané žádosti o dotaci na Strojní investice pro rok 2004 – schváleno VV
  (tj. pořízení dvou nových mobilních kurtů – koberců)
   
 • Předána informace o připsání částky 22.307,- Kč na účet ČBaS – smluvní závazek odvodu ze zisku
  pořadatele MM ČR v Hradci Králové ve prospěch ČBaS. Pořadatelem byla TJ Sokol Dobruška.
   
 • Předsedové jednotlivých komisí zašlou své požadavky na rozpočet na rok 2004 pro jimi řízené komise na SE ČBaS do 31. 12. 2003. EK po obdržení těchto návrhů připraví do 12.1. 2003 vyhodnocení požadavků a hlavní informaci přednese na VV 13.1. 2004.
   
 • VV odsouhlasil vyplacení ročních odměn z prostředků ČOV následujícím trenérům a v uvedené výši:

  Votava Radek 5.400,- Kč
  Koukal Petr 3.600,- Kč
  Vorel Ladislav 3.000,- Kč

   

3) Různé

 • OPS zašlou stav členské základny oddílů oblasti do 20.1. 2004 na SE ČBaS. Později zaslané materiály nebudou zahrnuty do statistiky ČZ roku 2003 a nebudou sloužit jako podklad pro stanovení počtu delegátů pro Sněm ČBaS v roce 2004. Uveďte stav k 30.11. 2003!!!! – nezasílejte stav ČZ jednotlivých oddílů samostatně, ale pouze zpracovanou tabulku za celou oblast.
   
 • TV Galaxie
  VV pověřil MK ve spolupráci s EK projednáním podmínek TV přenosů z akcí ČBaS a následným uzavřením smlouvy.
  Zodpovědný: pan Zdeněk Musil
   
 • VV ČBaS děkuje pořadateli MM ČR dospělých (Tj Sokol Dobruška ve spolupráci s TJ Montas Hradec Králové) a pořadateli MM J ČR (TJ Orlová – Lutyně) za uspořádání turnajů a jejich mediální prezentaci.
   
 • Nová adresa ČBaS

  Český badmintonový svaz
  P.O.Box 40
  Zátopkova 100/2
  160 17 Praha 6 - Strahov

!!!!! POZOR ZMĚNA TERMÍNU VV ČBaS !!!!


Příští schůze VV ČBaS se uskuteční 13.1. od 14:00 hod.
v místnosti č. 209 v budově ČSTV

 

Zapsala: Iveta Teřlová, v Praze dne 20. 11. 2003   

© Copyright ČBaS.   Stránky navrhl a spravuje - Filip Stádník