Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
 
Zápis č. 4/2002 ze schůze VV ČBaS dne 23. 5. 2002
 
- originál zápisu je k dispozici ke stažení ve formátu MS Word - vv230502.doc 
Místo konání:  Praha - Strahov
Přítomni:  Škácha, Scheiner, Teřlová, Tomášek, Plánička, Jurka,  Pavelka, Maňásek, Vorel, Kotyza, Musil, Vaněček (zpč.),  Židek, Frýda, Tomek
Hosté: Votava, Hobzik, Koukal
Omluveni: Nováková
 
Program:
 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání VV ČBaS
 2. Rozpočet
 3. Zprávy z jednotlivých komisí
 4. Různé

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání VV ČBaS

 • Organizační řád ČBaS a komisí ČBaS
  Úkol trvá. 
  Odloženo z důvodu nutnosti vyřešit otázku krajského uspořádání - dopad na obsah OŘ ČBaS.
   
 • SCM
  VV ČBaS žádá SCM při sokolských oddílech aby veškeré podklady ( týkající se SCM), které zasílají na ČOS, zaslaly rovněž v kopii na SE ČBaS. 
  Úkol trvá.
   
 • Komerční badminton: 
  VV ČBaS žádá jednotlivé oblasti, aby zaslaly na SE ČBaS přehled míst, kde a za jakých
  podmínek je možné hrát komerční badminton. Informace zasílejte v elektronické podobě na 
  E - mail: badminton@cstv.cz 
  Úkol trvá  
   
 • VV ČBaS na svém minulém zasedání uložil TMK zpracovat do 15.5. 2002 návrh komplexní dlouhodobé koncepce zabezpečení sportovní reprezentace s výhledem na OH 2004 a OH 2008 a další olympijské cykly. Vzhledem k rozsahu požadovaného dokumentu a na žádost TMK byl termín pro předložení návrhu posunut a to následovně:
   
  a) do 15.6. 2002 - předloží TMK návrh koncepce s výhledem na OH 2004
  Zodpovědný: pan Židek
   
  b) po Sněmu ČBaS bude stanoven termín pro předložení návrhu koncepce s výhledem na OH 2008 a další olympijské cykly
  Zodpovědný: pan Židek
   
 • ME družstev a jednotlivců 2002 - ŠVÉDSKO - MALMÖ
  Pan Musil seznámil VV s podrobnou analýzou vystoupení hráčů reprezentace na ME.
   
 • Vypsání výběrového řízení na dodavatele míčů pro sezónu 2002/2003 
  Ekonomická komise společně s STK seznámila VV s výsledkem výběrového řízení na dodavatele badmintonových míčů pro sezónu 2002/2003. Zápis (vyhodnocení) z veřejného otevření obálek pro výběrové řízení badmintonových míčů byl předán všem členům VV před zahájením schůze. 
   
  Na SE ČBaS ke dni 14. 5. 2002 došly následující nabídky:
  - Pavel Bleyer Most (míče RINJA)
  - Sport Lubas (míče YONEX, NO Name)
   
  VV ČBaS rozhodl o následujícím výsledku výběrového řízení:
  1. místo - NO Name
  2. místo - Yonex
  3. místo - RINJA
   
  Dodavatelem badmintonových míčů pro sezónu 2002/2003 se stala firma Sport Lubas s míči značky NO Name. 
  VV ČBaS uložil EK uzavřít smlouvu s vítězem soutěže.

2) EK + Rozpočet

 • Vzhledem k navýšení státní dotace na zabezpečení sportovní reprezentace oproti plánované, VV schválil částku cca 250. 000,- Kč na účast na nadcházejícím MS J. Podmínkou navýšení původní dotace je účast nejlepších juniorských hráčů v počtu dvou dívek a dvou chlapců a jednočlenného doprovodu. Tzn. že 4 nejlepším hráčům a jednomu trenérovi budou uhrazeny celkové náklady spojené s účastí v soutěži družstev a jednotlivců. 
   
 • VV na základě navýšení dotace ze Sazky oproti původně plánované rozhodl:

  - o ponechání finančních odměn pro jednotlivé oddíly umístěné na 1. až 3. místě v soutěži M ČR smíšených družstev dorostu a žáků

  - o navýšení dotace oblastem na 200.000,- Kč z původních 160.000,- Kč (navýšení dotace na talentovanou mládež o 40.000,- Kč - rozdělení dle koeficientu - viz níže: "Rozdělení dotací do oblastí ČBaS v roce 2002). 
   
  Oblasti v nejbližší době obdrží finanční prostředky (dotace Sazka + TM) a pokyny ke způsobu vyúčtování dotace na talentovanou mládež společně s formuláři pro vyúčtování této dotace (odvislé od předložení smlouvy ze strany ČSTV).
   
  PŘEHLED ROZDĚLENÍ DOTACÍ DO OBLASTÍ ČBaS V ROCE 2002
   Celkem k rozdělení:  200.000,- Kč
   

  Oblast

  Počet hráčů dle 
  konečného žebříčku

  Koef.

  ze SAZKY

  na talentovanou 
  mládež

  Celkem

  Praha+ Stř. Čechy

  490

  21,34%

  20 000

  25 609

  45 609

  Severní Čechy

  462

  20,12%

  10 000

  24 146

  34 146

  Jižní Čechy

  328

  14,29%

  10 000

  17 143

  27 143

  Západní Čechy

  248

  10,80%

  10 000

  12 962

  22 962

  Východní Čechy

  257

  11,19%

  10 000

  13 432

  23 432

  Jižní Morava

  240

  10,45%

  10 000

  12 544

  22 544

  Severní Morava

  271

  11,80%

  10 000

  14 164

  24 164

  Celkem

  2 296

  100,00%

  80 000

  120 000

  200 000

  Pozn: Rozdělení dotace ČBaS - Středočeská oblast a Praha: 

  A. na talentovanou mládež pro rok 2002 
  Praha 16.646,- Kč
  Střední Čechy 8.963,- Kč 

  B. z vlastních zdrojů ( Sazka) rok 2002
  Praha 10.000,- Kč
  Střední Čechy 10.000,- Kč
   

VV ČBaS schválil rozpočet ČBaS pro rok 2002.


3) Zprávy z jednotlivých komisí

STK

 • Informace o průběhu soutěží najdete na webových stránkách ČBaS - www.czechbadminton.cz viz. poslední zápisy STK ČBaS. 
   
 • VV schválil "Rozpis soutěží a termínový kalendář pro sezónu 2002/2003" a pověřil předsedu STK pana Scheinera připravit materiál v tištěné podobě, aby mohl být předán před sněmem zástupcům jednotlivých oblastí.
   
 • VV ČBaS se zabýval námitkou pana Vaška, kterou zaslal předsedovi ČBaS panu Škáchovi ohledně nasazení na MČR jednotlivců kategorie U17 (Orlová - Lutyně). Shledal tuto námitku za oprávněnou.
  Vzal na vědomí vysvětlení celé záležitosti předsedou STK panem Scheinerem a informaci o zaslaní omluvy panu Vaškovi a oddílu BSK Praha za STK ČBaS.
   
  Na základě posouzení všech skutečností rozhodl VV následovně:
  - panu Vaškovi vrátit peněžitý vklad ve výši 300,- Kč za uplatnění námitky
  - předsedovi STK panu Scheinerovi uložil v souladu s DŘ pořádkovou pokutu ve výši 1000,- Kč do konce sezóny 2002/2003 podmíněně
  - výsledky turnaje zůstávají v platnosti 
   
 • Předseda STK seznámil VV s nutností úpravy stávajícího programu pro zpracování žebříčků ČBaS.
  Informoval o nabídce úpravy stávajícího programu jejím tvůrcem panem Horským s předpokládaným finančním nákladem ve výši cca 50.000,- Kč. VV pověřil STK dalším jednáním s panem Horským o přehodnocení finanční nabídky, případně oslovením dalších možných adeptů na úpravu či prodej programu.
   
 • VV projednal otázku přidělení pořadatelství M ČR jednotlivců kategorie dospělých a z předložených nabídek vybral jako pořadatele soutěže v sezóně 2002/2003 oddíl Sokol Brno Jehnice.

TMK

 • EUROPE CUP 2002
  Soutěž se koná v termínu od 28.8. do 1.9. 2002 - Německo - Berlín. Právo startu v této soutěži si vybojovalo družstvo BK 1973 DELTACAR spedition Benátky nad Jizerou. Účast v soutěži potvrzena předsedou oddílu panem Petrem Martincem.
   
 • Vědecký servis 
  Trenéři reprezentačních družstev zašlou na SE ČBaS své požadavky na zabezpečení vědeckého servisu pro hráče reprezentace. ( požadovaný termín, druh vyšetření, jmenný seznam hráčů)
  Termín: do 30. 6. 2002
   
 • Výcvikový tábor juniorů 
  Trenéři reprezentace juniorů zašlou na SE ČBaS informace o chystaném VT juniorů. Jedná se o hráče zařazené do reprezentace nejvyšší juniorské kategorie, případně kategorie U17. Informace budou obsahovat ( počet osob, místo konaní, přibližný termín konání, předpokládané náklady). Vzhledem k termínu vyúčtování tohoto příspěvku neplánujte VT na měsíc prosinec.
  Termín: 30. 6. 2002
  Zodpovědný: pan Maňásek
   
 • Kemp Řecko 
  TMK zašle na SE ČBaS vyjádření k účasti reprezentace ČR na kempu v Řecku
  Termín: 24. 5. 2002
  Zodpovědný: pan Židek

   
 • Školení trenérů 
  Na webových stránkách ČBaS najdete podrobné informace o:

  A. Školení trenérů III. třídy a doškolení trenérů II. třídy  [ více ]
  Termín: 9. - 11. srpna 2002 (Pá - Ne)
  Místo konání: Liberec Lektor: Mgr. Tomasz Mendrek

  B. Školení trenérů II. třídy licence "B" - FTVS UK Praha  [ více ]
  Školicí a kooperační centrum UK v Praze FTVS připravuje ve dnech 5. - 8. 9. 2002 kurz trenérů II. tř. 
  (Lic. B)
  - vědecký základ sportovního tréninku - rozsah 35 hodin

MK

 • VV ČBaS pověřil pana Musila projednáním podmínek smlouvy se společností Casino o umístění reklamního baneru na webové stránky ČBaS.

KR

 • VV ČBaS obdržel návrh na založení Asociace čárových rozhodčích při KR ČBaS.
  VV uložil předsedovi KR panu Tomáškovi projednat tuto záležitost na KR a předložit její stanovisko na příštím zasedání VV.
   
 • KR informovala VV o průběhu školení a doškolení rozhodčích II. třídy, které proběhlo při MČR dospělých v termínu od 11.5. do 12.05. v Rychnově nad Kněžnou. 

4) Různé

 • Sněm ČBaS - Praha Strahov - 15. 6. 2002
  Komise rozhodčích a komise mládeže zašlou do 31.5. 2002 v elektronické podobě předsedovi ČBaS zprávu o činnosti za uplynulý rok a návrh plánu činnosti na období 2002/2003. V kopii zaslat na SE ČBaS.
  Zodpovědný: za KR - pan Tomášek, za KM - pan Maňásek
   
  Originály materiálů budou předány sekretáři ČBaS před zahájením Sněmu ČBaS dne 15.6. 2002.
   
  Delegáty na sněmu přijde pozdravit předseda EBU pan Torsten Berg spolu se sekretářem EBU paní Giselou Hoffmann.
 • Informace o změně názvu oddílu BK 1973 Benátky nad Jizerou, nový název BK 1973 DELTACAR spedition, Benátky nad Jizerou
   
 • MM ČR 2002 - Most
  Propozice na MM ČR a pozvánky pro rozhodčí najdete v nejbližších dnech na webových stránkách ČBaS. [ propozice ] - [ pozvánka ]
   
 • Dovolená SE ČBaS
  1) Termín: 28. 5. (29. 5.) - 3. 6. 2002
  2) Termín: 1. 7. - 4. 7. 2002


  Termín příští schůze VV ČBaS bude zaslán členům VV ČBaS s dostatečným předstihem

Zapsala: Iveta Teřlová 
V Praze dne 23. 5. 2002

© Copyright ČBaS.   Stránky navrhl a spravuje - Filip Stádník