Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
 
Zápis č. 5/2002 ze schůze VV ČBaS dne 26. 9. 2002
 
- originál zápisu je k dispozici ke stažení ve formátu MS Word - vv260902.doc 
Místo konání:  Praha - Strahov
Přítomni:  Škácha, Scheiner, Teřlová, Tomášek, Plánička, Jurka, Maňásek, Vorel, Kotyza, Musil, Votava (TMK), Nováková
Omluveni: Židek, Pavelka, Frýda, Tomek
 
Program:
 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání VV ČBaS
 2. Zprávy z jednotlivých komisí
 3. Různé

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání VV ČBaS

 • Organizační řád ČBaS a komisí ČBaS
  Úkol trvá.
  Odloženo z důvodu nutnosti vyřešit otázku krajského uspořádání - dopad na obsah OŘ ČBaS.
   
 • SCM
  VV ČBaS žádá SCM při sokolských oddílech, aby veškeré podklady (týkající se SCM), které zasílají na ČOS, zaslaly rovněž v kopii na SE ČBaS. Úkol trvá.
  Na webových stránkách ČBaS jsou zveřejněny obecné informace týkající se SCM (hodnocení, Metodický pokyn ČBaS, koncepce atd.)
   
 • Komerční badminton
  VV ČBaS žádá jednotlivé oblasti, aby zaslaly na SE ČBaS přehled míst, kde a za jakých podmínek je možné hrát komerční badminton.
  Informace zasílejte v elektronické podobě na E - mail: badminton@cstv.cz 
  Úkol trvá
   
 • Návrh komplexní dlouhodobé koncepce zabezpečení sportovní reprezentace s výhledem na OH 2004 a OH 2008 a další olympijské cykly.
  TMK předložila na VV ČBaS návrh koncepce zabezpečení sportovní reprezentace s výhledem na OH 2004. Nebyl však splněn termín předložení, neboť k 15. 6. 2002 se tak nestalo. VV ČBaS se s dokumentem seznámil v průběhu zasedání.

  VV po delší diskusi odhlasoval zamítnutí návrhu koncepce a uložil TMK následující:
   
  • navrhnout finanční příspěvek včetně jeho rozdělení na přípravu hráčů na soutěž ME „B“ Helvetia Cup 2003
  • informovat VV zda do tohoto příspěvku je zahrnuta i podpora pro hráče Fröhlicha a případně v jaké výši
  • oslovit či najít vhodného kandidáta na post předsedy TMK s tím, že odměna za práci předsedy TMK bude minimálně 2000,- Kč/měsíčně a řešit obsazení funkcí reprezentačních trenérů všech kategorií
    
 • Úprava stávajícího programu pro zpracování žebříčků ČBaS.
  Předseda STK pan Scheiner vyzval pana Horského o přehodnocení finanční nabídky na úpravu stávajícího programu pro zpracování žebříčků. Z důvodu vysokých finančních nároků bude ČBaS situaci řešit s panem Stádníkem tak, aby bylo maximálně vyhověno požadavkům členské základny ČBaS (např. filtry pro jednotlivé kraje atd.).

  VV ČBaS schválil mimořádnou odměnu Kč 2.000,- pro správce webových stránek pana Filipa Stádníka za velmi dobrou práci a služby, které byly provedeny nad rámec uzavřené smlouvy s ČBaS v uplynulém období.
   
 • Vědecký servis 2002
  Funkční vyšetření pro hráče reprezentace juniorů a dospělých proběhne v níže uvedených termínech na FTVS UK Praha:
  Termín junioři: 7. 10. 2002 v 9:00 hod.
  Termín dospělí: 1. 10. 2002 v 9:00 hod.
   
 • Výcvikový tábor juniorů
  VT juniorů proběhne od 13. 10. –16. 10. 2002 v Nymburce – příprava na MSJ v JAR. Soustředění se zúčastní hráči zařazení do reprezentace nejvyšší juniorské kategorie a dva hráči reprezentace dospělých jako sparing partneři. Vedoucí trenér - pan Votava.
   
 • Na minulém zasedání VV ČBaS pověřil pana Musila projednáním podmínek smlouvy se společností Casino o umístění reklamního baneru na webové stránky ČBaS. Společnosti byla předložena nabídka, na kterou do této chvíle nikdo nereagoval.
   
 • Předseda KR pan Tomášek předložil VV stanovisko KR k otázce zřízení komise čárových rozhodčích (dále jen KČR) s tímto výsledkem:
  • KČR bude ustanovena jako subkomise KR
  • KČR nezatíží rozpočet KR a rozpočet ČBaS
  • Podmínky fungování KČR zapracuje KR do statutu KR, který je součástí OŘ ČBaS a jeho komisí. Zpracovaný materiál předloží při projednávání novely OŘ ČBaS a komisí ČBaS
    
 • Pořadatelství MM ČR v roce 2003
  Oddíl Slavia TU Liberec projevil předběžný zájem o pořadatelství turnaje a požádal VV ČBaS o prodloužení termínu pro zavazné potvrzení organizace soutěže do 15.10. 2002. VV ČBaS schválil změnu termínu.

2) Zprávy z jednotlivých komisí

STK

 • Předseda STK informoval VV o zahájení soutěži jednotlivců a družstev s tím, že nové žebříčky dosud odehraných turnajů ( kategorií ) je možné najít na webových stránkách ČBaS.

KR

 • Předseda KR pan Tomášek žádá o účast rozhodčích na MM ČR z důvodu malého počtu dosudpřihlášených rozhodčích. Zájemci se mohou hlásit na SE ČBaS nebo přímo u pana Tomáška.
   
 • Pro pana Provazníka, Srnku a pí. Maixnerovou byla udělena výjimka k oprávnění řídit ve funkci vrchního rozhodčího soutěže I. a II. CL s tím, že příslušnou kvalifikaci (licenci rozhodčího) získají v průběhu sezóny 2002/2003.
   
 • VV ČBaS uložil komisi rozhodčích překlad mezinárodních pravidel badmintonu a jejich zveřejnění na webových stránkách ČBaS. Jako odměna za překlad byla ČBaS (komise rozhodčích) vyčleněna částka 1 600,- Kč.
  Zodpovědný: pan Hnilica
  Termín: 20.11. 2002

TMK

 • Trenér juniorské reprezentace pan Votava informoval VV ČBaS:
  • o výsledcích juniorů na juniorských circuitových turnajích
  • o plánované účasti na turnaji národů - Belgie – 3.10. –6.10. 2002
  • o připravovaném soustředění v Nymburce – příprava na MS J v JAR ( viz. úkoly z minulého zasedání VV)
  • o stavu příprav na MSJ v JAR
    
 • VV ČBaS uložil TMK následující:
  Nahlásit jmenovitý seznam hráčů, kteří budou mít na MM ČR hrazeno ubytování a startovné
  Termín: 30.9. 2002
  Zodpovědný: Pan Votava
   
  • Zaslat na SE ĆBaS seznam reprezentantů, kteří se zúčastní funkčního vyšetření na FTVS UK Praha v roce 2003 – podklad pro žádost o příspěvek od ČOV
   Termín: 20.10. 2002
    
  • Nahlásit na SE ČBaS hráčské složení pro jednotlivé disciplíny při MS J v JAR
   Termín: 30. 9. 2002
   Zodpovědný: Pan Votava
    
  • Zaslat na SE ČBaS přihlášku na ME „B“ Helvetia Cup 2003 - Portugalsko
   Termín: 11.10. 2002
    
  • Vyjádřit se k účasti na MS družstev – Sudirman Cup 2003 – Holandsko
   Termín: 20.11. 2002
    
  • Předat na SE ČBaS hodnocení reprezentačních trenérů a návrh jejich roční odměny za provedenou práci v maximální výši 10% (hrazeno z prostředků ČOV) – podklad pro dotace na trenéry od ČOV pro rok 2003. Forma zpracování jako v předešlých letech (dosažené výsledky, výkonnostní cíle pro nadcházející sezónu atd).
   Termín: 20.10. 2002
    
  • Předat na SE ČBaS plán přípravy reprezentace dospělých a juniorů na rok 2003 a vyhodnocení za rok 2002 - podklad pro dotace na trenéry od ČOV a dotace na reprezentaci pro rok 2003. Forma zpracování jako v předešlých letech.
   Termín: 20.10. 2002
    
  • Zaslat EK přehled plánovaných akcí do konce roku 2002 včetně termínu konaní a předpokládaných nákladů na akci
   Původní termín: byl stanoven do 23. 9. 2002 !!!
   Nový termín: okamžitě
    
 • Přihlášky na turnaje EBC a turnaje Grand Prix
  Upozornění pro hráče a trenéry!!!
  Přihlášky na následující turnaje (viz. níže) je nutné zaslat na SE ČBaS do 30. 9. 2002. Přihlášky zaslané po tomto datu nebudou akceptovány. Důvod změny data uzávěrky přihlášek na níže jmenované turnaje je blížící se MM ČR v Mostě. Turnaje: Danish Open, Dutch Open, German Open , MM Maďarska, MM J Francie
  Hráči a trenéři byli o této skutečnosti informováni telefonicky, faxem či elektronickou poštou.
  POZOR zahrnuto i MM J Francie – v původní informaci nebylo zmíněno!!!
   
 • AMS – 13.9. –15.9. – Krakow – Polsko
  Účast: Koudelková, Fröhlich
  Umístění: 5.- 8. místo Smíšená čtyřhra, Dvouhra muži 9. -16. místo – Dvouhra ženy
   
 • Předána informace o novém kvalifikačním systému na MS jednotlivců
   
 • Pan Maňásek se vzdal funkce reprezentačního trenéra juniorů ke dni 31.7. 2002.
  Pavel Maňásek sdělil osobně výkonnému výboru důvody svého rozhodnutí. VV ČBaS děkuje panu Maňáskovi za práci, kterou odvedl za dobu jeho působení ve funkci reprezentačního trenéra juniorů.
   
 • VV ČBaS vyzývá jednotlivé oblasti pokud mají zájem o tréninkové deníky pro dospělé hráče, aby kontaktovaly SE ČBaS. Možno obdržet 10ks na oblast.

MK

 • Mezinárodní sportovní veletrh – Brno – 14. – 17.11. 2002
  VV ČBaS pověřil pana Vorla ve spolupráci s MK panelovou prezentací badmintonu na výše zmíněném veletrhu. Tato forma prezentace je zdarma.

EK

 • EK rozeslala všem členům VV čerpání rozpočtu ČBaS ke 30.6. 2002.
   
 • Strojní investice – nákup badmintonového koberce – předána žádost na ČSTV o objednání koberce
   
 • Dotace oblasti
  Dotace na TM a dotace na činnost (z vlastních zdrojů – Sazka) byly v plné výši zaslány na účty jednotlivých oblastí. Prosím o dodržení termínu vyúčtování dotace na TM viz. zaslané materiály ze dne 4. 6. 2002 a přehled jednotlivých rozdělení dotací do jednotlivých oblastí.
   
 • Povodně 2002
  VV ČBaS vyčlenil částku 50.000,- Kč na nákup míčů jako pomoc Jihočeskému badmintonovému svazu pro oddíly, které byly zasaženy ničivými povodněmi v roce 2002. Výběr míčů a jejich rozdělení do povodněmi postižených oddílů je plně v kompetenci krajského svazu. Úhradu faktury za nakoupené míče provede ČBaS.
   
  Licence, k jejichž ztrátě či znehodnocení došlo v důsledku letošních povodní, budou na základě rozhodnutí VV ČBaS vystaveny zdarma.

3) Různé

 • VV ČBaS projednal nabídku firmy SRAEL Milan Libich na výrobu licencí shledal ji za nevyhovující potřebám ČBaS. Důvodem je organizační a finanční náročnost a nutnost respektovat zákon na ochranu osobních údajů. VV ČBaS bude pokračovat ve hledání cesty ke zlepšení desingu licencí a využití licenci pro získání finančních prostředků z reklamy.
   
 • VV ČBaS vzal na vědomí informaci o účasti slečny Jany Honnerové a pana Tomáše Scheinera na YOUTH BADMINTON FORUM, které se bude konat od 10.10. – 13.10. 2002 ve Stockholmu.
   
 • Na předsedy oblastních svazů byla rozeslána informace o možnostech a podmínkách využívání služeb KS ČSTV
   
 • Aktualizace adresáře oddílů ČBaS
  Předsedům jednotlivých oblastí ČBaS byla v minulém týdnu rozeslána tabulka (zpracováno v Excelu) se žádostí o aktualizaci adresáře jednotlivých oblastí ČBaS, aby mohla být umístěna na webových stránkách ČBaS. Cílem je dosažení jednotného adresáře všech oblastí ČBaS a umožnění přístupu badmintonové veřejnosti k těmto údajům. Proto ještě jednou žádám o vyplnění tabulky (v zaslaném formátu) a zaslaní zpět na SE ČBaS. Prosím nezasílejte aktualizované adresáře v jiné než požadované podobě.
   
 • VV ČBaS rozhodl o přijetí oddílu SK BC Premiera za řádného člena ČBaS. Členství nabývá platnosti po doložení všech potřebných dokumentů na SE ČBaS
   
 • Předána informace o vzniku Jihočeských badmintonových webových stránek www.badminton-jih.cz

Příští schůze VV ČBaS se uskuteční 21.11. 2002 od 14:00 hod.
v místnosti č. 209 v budově ČSTV

V Praze dne 27. 9. 2002

Zapsala: Iveta Teřlová   

© Copyright ČBaS.   Stránky navrhl a spravuje - Filip Stádník