Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
 
Zápis č.1/2002 ze zasedání VV ČBaS dne 30. 1. 2002
 
- originál zápisu je k dispozici ke stažení ve formátu MS Word - vv300102.doc 
Místo konání:  Praha - Strahov
Přítomni:  Škácha, Scheiner, Nováková, Teřlová, Tomášek, Votava, Plánička,  Jurka, Musil, Frýda, Pavelka, Maňásek, Vorel
Hosté: Lubas
Omluveni: Židek

Program:

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání VV ČBaS
 2. Zprávy z jednotlivých komisí
 3. Různé

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání VV ČBaS

 • Organizační řád ČBaS a komisí ČBaS
  Úkol trvá. 
  Odloženo z důvodu nutnosti vyřešit otázku krajského uspořádání - dopad na obsah OŘ ČBaS.
   
 • Zabezpečení reprezentace dospělých 
  V měsíci lednu (zkušební období) měla probíhat společná příprava užší reprezentace dospělých s cílem přípravy reprezentačního družstva pro start na vrcholných světových a evropských soutěžích družstev v roce 2002.
  Z důvodu nevhodnosti tohoto termínu ze strany hráčů (zkouškové období, nemoci atd.) bylo zkušební období přesunuto na měsíc březen a to za stejných podmínek a povinností uvedených v zápisu z VV ČBaS dne 13.12. 2002.
   
 • SCM
  VV ČBaS žádá SCM při sokolských oddílech (TJ Sokol Dobruška a TJ Sokol Radotín), aby zaslaly na SE ČBaS do 6. 3. 2002 věcné vyhodnocení použití poskytnuté dotace určené pro SCM na rok 2001 a hodnocení činnosti Sportovních center mládeže za rok 2001.
   
 • Komerční badminton: 
  VV ČBaS žádá jednotlivé oblasti, aby zaslaly na SE ČBaS přehled míst, kde a za jakých podmínek je možné hrát komerční badminton. Informace zasílejte v elektronické podobě na E-mail: badminton@cstv.cz 
  Úkol trvá.
   
 • VV ČBaS žádá TMK ČBaS o vysvětlení účasti hráče Petra Martince na zimním (prosincovém) soustředění reprezentace dospělých, kterého se na základě rozhodnutí reprezentačního trenéra dospělých pana Lubase neměl zúčastnit pro neustále se opakující přestupky vůči ČBaS viz. zápis z jednání VV dne 13.12. 2001. Dále je třeba informovat o přijatých opatřeních ze strany TMK k tomu, aby se v budoucnu jednoznačně respektovala rozhodnutí přijatá výkonným výborem.
   
 • MM ČR dospělých 2002
  VV ČBaS pověřil EK dořešením hospodářských podmínek s oddílem BK Baník Most. 
  Termín: 20. 2. 2002
  EK bude informovat VV ČBaS o výsledcích jednání.
   
  VV ČBaS schválil zařazení turnaje MM ČR dospělých do okruhu turnajů EBU v sezóně 2002/2003.

2) Zprávy z jednotlivých komisí

STK

 • Informace o průběhu soutěží najdete na webových stránkách ČBaS - www.czechbadminton.cz 
  viz. poslední zápisy STK ČBaS. 

TMK

 • Školení trenérů III.třídy a doškolení trenérů II. třídy - Brno Jehnice
  TMK ČBaS připravuje v letních měsících (červenec případně srpen) školení trenérů III. třídy a doškolení trenérů II. třídy. 
   
 • IBF WORLD ACADEMY 2002 - LIMA - PERU
  TMK zašle na SE ČBaS profil vybraných kandidátů (v anglickém jazyce) společně s vyplněným dotazníkem určeným pro navrhované kandidáty viz. zaslané materiály. (materiály obdrželi všichni členové TMK dne 3.1. 2002).
  Termín: do 22. 2. 2002

  Návrh TMK posoudí předseda ČBaS a rozhodne o zaslání přihlášky na IBF. Hráči se akademie zúčastní na vlastní náklady.

  VV ČBaS schválil doporučit jako kandidáta pro WORLD ACADEMY 2002 trenéra pana Thomasze Mendreka za podmínky, že ČBaS nevzniknou s jeho účastí ve světové akademii žádné finanční náklady.
   
 • ME VETERÁNŮ 2002 - Německo
  Podrobné informace viz. propozice
   
 • THOMAS AND UBER CUP 2002 
  VV ČBaS odsouhlasil nominaci na MS mužů a žen v následujícím složení:

  Muži: Gaspar Daniel, Fröhlich Jan, Turoň Michal, Herout Martin, Vondra Jan
  Ženy: Stádníková Diana, Brožová Eva, Milisová Hana, Vilímková Ivana, Procházková Hana

  Vedoucí výpravy: Alois Patěk, Ondřej Lubas
   
 • FINLANDIA CUP 2002 
  Družstvo ČR se umístilo na čtvrtém místě.
   
  Výsledky zápasů:
  Kypr - Česká republika             2 : 3
  Island - Česká republika           2 : 3
  Chorvatsko - Česká republika  0 : 5
  Rakousko - Česká republika     1 : 4

  Družstvo v boji o semifinále podlehlo Belgii 1: 4 a v boji o postup mezi prvních 16. týmů Evropy podlehlo družstvu Estonska 1:4 a celkově obsadilo již výše zmíněné 4. místo a bude muset za dva roky opět bojovat o postup na ME J v roce 2005.
   
 • ME družstev a jednotlivců 2002 - ŠVÉDSKO - MALMÖ
  VV ČBaS schválil účast reprezentace dospělých na ME družstev a jednotlivců ve složení 3+3+2.
   
 • MS J 2002 
  TMK se vyjádří na příštím zasedání VV ČBaS k účasti na MS juniorů družstev a jednotlivců.

KR
VV ČBaS odsouhlasil, že turnaje GP "B", I. CL a II. CL mohou rozhodovat pouze rozhodčí s platnou licencí rozhodčího.
V platnosti: od 1.7. 2002

MK
VV ČBaS pověřil předsedu MK pana Zdeňka Musila sjednáním podmínek s firmou CRESS o zabezpečení sportovního vybavení pro reprezentaci ČR.

EK
EK seznámila VV s předběžným čerpáním rozpočtu za rok 2001. Konečné čerpání rozpočtu bude předloženo VV po doúčtování položek ze strany ČSTV. 
Termín: 7. 3. 2002

EK předložila VV návrh rozpočtu ČBaS na rok 2002.
VV se z předloženého návrhu podrobně zabýval rozpočtem komise STK, EK + SE a dotacemi pro jednotlivé oblasti.


Po diskusi VV schválil následující:

 1. diferencované rozdělování finančních prostředků jednotlivým oblastem
    a) Oblasti zašlou své návrhy na způsob diferenciace nad rámec pevně stanovené paušální částky
    b) Oblasti zašlou návrh výše paušální částky, která bude přidělena každé oblasti
   
 2. od sezóny 2002/2003 se snižuje počet tub míčů přidělovaných na jedno utkání I.CL ze čtyř na tři tuby
   
 3. od sezóny 2002/2003 se ruší úhrada nákladů spojená s účastí družstev žáků a dorostu na M ČR 
  (cestovné, nocležné) a výplata odměn za umístění na 1. - 3. místě.
    
 4. s okamžitou platností se ruší vydávání konečných žebříčků sezóny v tištěné podobě (tištěnou formu nahrazují žebříčky uveřejněné na webových stránkách ČBaS, www.czechbadminton.cz)
   
 5. EK + SE bez výhrad

VV ČBaS uložil EK vypracovat změnu smlouvy s panem Scheinerem v souladu se schváleným rozpočtem STK pro rok 2002 tzn. 13.000,- Kč/měsíc.

VV ĆBaS uložil TMK a KR přepracovat předložený návrh rozpočtu jejich komisí a zaslat ho v elektronické podobě nejpozději do 20.2. 2002 na adresu: předsedy EK pana Karla Pláničky - planicka.karel@volny.cz 
KR předloží podrobný plán akcí v roce 2002 a výši čerpání prostředků na uvedené akce.

 • Strojní investice na rok 2002
  VV ČBaS schválil zakoupení 1ks badmintonového koberce, na jehož pořízení obdrží příspěvek od ČSTV ve výši 120.000,- Kč ( nákup stojní investice pro rok 2002).

3) Různé

 • Sněm ČBaS 
  VV ČBaS stanovil termín konání Sněmu ČBaS na sobota 15. 6. 2002
   

 • Dovolená SE ČBaS (Iveta Teřlová), zastupovat bude Josef Scheiner - od 11.2. do 15.2. 2002
   

 • Připomínáme - krajské bad. svazy do 3.2. 2002 písemně (faxem, poštou) sdělí na SE ČBaS jména
  a postavení svých zástupců v krajích (nutno podepsat předsedou krajského bad. svazu), která budou předána Krajským sdružením ČSTV. Tyto osoby budou oprávněny jednat jménem svazu na krajském sdružení ČSTV a také nárokovat servis služeb. 
   

 • Upozornění:
  Nová adresa a telefonního spojení předsedu STK ČBaS pana Josefa Scheinera


  Český badmintonový svaz
  Atletická 100/2, P.O. BOX 40
  160 17 Praha 6 Strahov
  tel. 02/33017461

Příští schůze VV ČBaS se uskuteční 7.3. 2002 od 14:00 hod.
v místnosti č. 209 budovy ČSTV

Zapsala: Iveta Teřlová 
V Praze dne 13. 12. 2001

 

© Copyright ČBaS.   Stránky navrhl a spravuje - Filip Stádník