Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
 
Zápis ze zasedání VV ČBaS - 8. 11. 2001
 
- originál zápisu je k dispozici ke stažení ve formátu MS Word - vv081101.doc 
- jednotlivé přílohy ke stažení:
Místo konání:  Praha - Strahov
Přítomni:  Škácha, Scheiner, Nováková, Teřlová, Tomášek, Kotyza, Plánička, Vorel, Jurka, Musil, Tomek, Židek, Frýda
Hosté: Hobzik, Kračmar
Omluveni: Pavelka, Maňásek

Program:

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání VV ČBaS
 2. Zprávy z jednotlivých komisí
 3. Různé

1) Kontrola úkolů z minulého zasedání VV ČBaS

Organizační řád ČBaS a komisí ČBaS
Úkol trvá. 
Odloženo z důvodu nutnosti vyřešit otázku krajského uspořádání - dopad na obsah OŘ ČBaS.

Zabezpečení reprezentace dospělých 
Předseda TMK pan Židek informoval VV ČBaS o výsledcích jednání se zájemci na post trenéra reprezentace dospělých.
 
Podrobně viz. příloha - trener_repre.doc
 
VV ČBaS po zvážení všech okolností upustil od záměru angažovat trenéra na plný úvazek (velká finanční zátěž pro svaz atd.).

VV ČBaS uložil TMK a EK, aby do příštího zasedání VV předložila návrh možnosti společné přípravy reprezentace dospělých v Praze.
Termín: 13. 12. 2001 
Zodpovědný: pan Židek

TMK trvá úkol navrhnout člověka, který bude odpovědný za reprezentaci dospělých.
Termín: 13. 12. 2001 
Zodpovědný: pan Židek

SCM
VV ČBaS schválil "Metodický pokyn ČBaS Sportovní centra mládeže I."
Rozesláno všem vedoucím SCM. Materiál je přílohou zápisu - metodicky_pokyn_scm.doc 

Na základě požadavku VV ČBaS a jednotlivých SCM byla zaslána na MŠMT ČR žádost o zřízení detašovaných pracovišť při SCM ČBaS. VV ČBaS čeká na písemné vyjádření od MŠMT ČR (ústní příslib).

Důležité: VV ČBaS žádá jednotlivé oblasti, aby zaslaly na SE ČBaS přehled míst, kde a za jakých
podmínek je možné hrát komerční badminton. Informace zasílejte v elektronické podobě na 
E-mail: badminton@cstv.cz 
Termín: 30. 11. 2001 


2) Zprávy z jednotlivých komisí

EK

 • Dotace oblasti
  Dotace na rok 2001 byly rozeslány jednotlivých oblastem společně s materiály pro vyúčtování dotace ze státního rozpočtu
   
 • EK připomíná!!!
  Dotace na talentovanou mládež je poskytnuta účelově a oblasti ji musí použít v souladu s Metodickými pokyny pro vyúčtování dotací ze státního rozpočtu ČR pro rok 2001 a vyúčtovat dle pokynů SE ČBaS do 10.12. 2001.
   
 • Upozornění na blížící se termín vyúčtování dotace na SCM a odevzdaní věcného vyhodnocení 
  použití poskytnuté dotace viz. smlouva ČBaS x SCM.
   
 • Rozpočet ČBaS
  EK předložila VV ČBaS čerpání rozpočtu ČBaS k 30.9. 2001 viz. příloha zápisu - rozpocet_300901_b.xls  (oprava 22. listopadu)

STK
Informace o průběhu soutěží najdete na webových stránkách ČBaS - www.czechbadminton.cz 
viz. zápisy STK 5/2001 a 6/2001

TMK

 • ČOV - trenéři mládeže
  VV ČBaS na návrh TMK ČBaS schválil předložení návrhu ČOV na mimořádnou roční odměnu pro reprezentační trenéry. Výše odměny bude navržena ve výši max. 10% z jejich celkové roční odměny. 
  V případě schválení návrhu ČOV bude čerpáno z prostředků přidělených ČOV nad rámec již poskytnuté dotace.
   
 • Polonia Cup - 3. -7.10. 2001 
  Družstvo ČR se umístilo na devátém místě.

  Výsledky zápasů:
  Polsko Česká republika 4 : 3
  Řecko Česká republika 0 : 5
  Holandsko Česká republika 5 : 2
  Rakousko Česká republika 2 : 5
   
 • VV schválil plán přípravy reprezentace dospělých zpracovaný reprezentačním trenérem panem Lubasem s výhledem na start na ME 2002. Plán přípravy viz. příloha zápisu - priprava_me.doc 
   
 • TMK upozorňuje, že na školení trenérů II. třídy - speciální část je možné se přihlásit pouze po
  úspěšném absolvování školení trenérů II. třídy - obecná část na FTVS UK Praha (první školení únor 2002).
  Z uvedeného je patrné, že v roce 2002 v letních měsících proběhne pouze doškolení trenérů II. třídy a školení trenérů III. třídy. 
   
 • Specializace badminton na FTVS UK Praha
  Vzhledem k pracovnímu vytížení pana Židka a po dohodě s FTVS UK Praha byla Mgr. Markéta Koudelková pověřena vedením specializace na FTVS UK Praha.
   
 • Studium TŠ na FTVS UK Praha
  Vedením výuky specializace při TŠ byl pověřen pan Mgr. Tomasz Mendrek.
   
 • VV ČBaS uložil TMK projednat opakované přestupky pana Martince vůči ČBaS v návaznosti na
  opatření reprezentačního trenéra pana Lubase ze dne 10. 4. 2001.
   
 • Předseda komise ČAUS pan Kračmar předložil žádost o účast reprezentace ČR na akademickém MS 
  v roce 2002, které se uskuteční v polském Krakově. Návrh nominace ve složení 1+1+1.
  VV uložil TMK zařadit AMS do plánu akcí a návrhu rozpočtu pro rok 2002.
   
 • VV ČBaS na žádost zástupce VSK Slavia TU Liberec pana Kračmara podpoří kandidaturu oddílu na
  pořadatelství AMS v roce 2004 za podmínky, že ČBaS nevzniknou žádné finanční náklady s uspořádáním akce.

MK

VV ČBaS pověřil předsedu MK pana Musila, předsedu ČBaS pana Škáchu a sekretáře ČBaS pí. Teřlovou jednáním s možnými pořadateli MM ČR v roce 2002.


3) Různé

 • Odvolání hráčů proti disciplinárnímu opatření ze dne 17.9. 2001
  VV ČBaS zamítl odvolání hráčů Martince a Kraise proti rozhodnutí disciplinární komise ze dne 17.9. 2001 z důvodu nesplnění podmínek disciplinárního řádu (článek 40 odstavec a) ) pro odvolání - nepředložení dokladu o zaplacení poplatku z odvolání.
   
 • Připomínky k volebnímu řádu - VH ČSTV v roce 2002 - ČBaS podporuje změnu volebního řádu - zrušit rozdělení do volebních skupin - volba kandidátů zástupci svazů bez ohledu na volební skupiny
   
 • Zástupce oddílu VSK Slavia TU Liberec požádal VV o pomoc při řešení pohledávky vůči zástupci oddílu Karbo Benátky nad Jizerou panu Petru Martincovi, který neuhradil jím objednané ubytování při MM ČR 2001. Vzhledem ke skutečnosti, že ČBaS byl spolupořadatelem MM ČR 2001 rozhodl VV následovně.
  Panu Martincovi nebude vrácen poplatek za start v zahraničí (pozastavení platby) do doby vyrovnání jeho závazků vůči lokálnímu organizátorovi MM ČR.
   
 • VV ČBaS na žádost Ústavu tělesné výchovy LF UK v Plzni schválil zapůjčení 4 ks badmintonových koberců uskladněných v Plzni 25. ZŠ na akademický turnaj " Turnaj 17. listopadu" konaný ve dnech 21.11. až 22.11. 2001. Po skončení akce budou koberce v neporušeném stavu vráceny 25. ZŠ v Plzni. Veškeré náklady spojené se zapůjčením koberců jdou na vrub žadatele.
   
 • VV ČBaS děkuje oddílu VSK Slavia TU Liberec za úspěšné uspořádání MM ČR.
   
 • OPS zašlou stav členské základny oddílů oblasti do 30.1. 2002 na SE ČBaS. Později zaslané materiály nebudou zahrnuty do statistiky ČZ roku 2001 a nebudou sloužit jako podklad pro stanovení počtu delegátů pro Sněm ČBaS v roce 2002. Uveďte stav k 30.11. 2001. !!!! - nezasílejte stav ČZ jednotlivých oddílů samostatně, ale pouze zpracovanou tabulku za celou oblast viz rok 2000.
   
 • ČBaS obdržel z IBF a EBU nabídku na uspořádání akcí ME veteránů 2002, IBF World Academy 2003 a Thomas a Uberu Cupu v roce 2004. VV rozhodl, že nebudeme o pořadatelství těchto akcí žádat.

Příští schůze VV ČBaS se koná 13. 12. 2001.Zapsala: Iveta Teřlová 
V Praze dne 8. 11. 2001
  

© Copyright ČBaS.   Stránky navrhl a spravuje - Filip Stádník